Demonstratie: Tegen de ontruiming van amsterdam!

 

 

DEMONSTRATIE Tegen de ontruiming van Amsterdam!

 Wij zijn boos over de uitverkoop van de stad: toerisme, airbnb, gentrification, verkoop van de sociale woningvoorraad, segregatie van buurten en wijken, het opjagen van sociale centra en non-profit organisaties, kleine bedrijfjes komen in de problemen vanwege extreme winkelhuren. De stad wordt onbetaalbaar. Jongeren en studenten kunnen nergens een betaalbaar plekkie vinden. Amsterdammers weten niet meer waar hun kinderen moeten wonen. Lerarentekort omdat er geen betaalbare woonruimte meer is voor nieuwe leerkrachten, verpleegkundigen, etc. Huurdersrechten worden uitgehold. Steeds meer tijdelijke huurcontracten, goeie woningen verdwijnen uit de sociale voorraad, wachttijden zijn eindeloos. Panden worden opgekocht om als airbnb hotel te gebruiken. Naarmate de stad commercieler wordt verdwijnen vrijplaatsen om plaats te maken voor monocultuur. Heel Amsterdam heeft belang bij het behoud van de ADM, als grootste internationale vrijplaats. 150 bewoners en talloze bedrijfjes en initiatieven, unieke manifestaties en festivals die nergens anders in Amsterdam kunnen plaatsvinden moeten wijken voor een onzinnig en onrealistisch bedrijfsplan. Maar dat doet er niet toe want eenmaal ontruimd zal de grond en haven enorm in waarde stijgen en daar gaat het om. Juist om speculatie te voorkomen besloot de gemeenteraad dat er uitsluitend een scheepswerf mag komen op het terrein maar nu doet de gemeente er ineens niet moeilijk over. Het ADM terrein was van de stad Amsterdam en moet behouden blijven voor de stad! We nodigen iedereen uit om de afbraak en uitverkoop van de stad een halt toe te roepen. De druk op sociale woningsector, sociale woon/werkpanden, panden in zelfbeheer en vrije podia neemt alsmaar toe. Als de ADM moet verdwijnen, wie is er daarna aan de beurt? Wat bij de Haarlemmerpoort is gebeurd mag niet herhaald worden. Wat gaan we doen om betaalbare woon- en werkplekken, die steeds schaarser worden te beschermen: het doel van deze demo is een signaal af te geven dat we het zat zijn: de stad is van ons allemaal: geen uitsluiting, geen sociale segregatie, geen monocultuur. We willen tegendruk tegen te creeren, om onze belangen bij een vrije, open en toegankelijke stad te verdedigen. Zet dat sluimerend potentieel en die sluimerende onvrede om in een warme kerst. 15 december 15:00u  Jonas Daniel Meijerplein, Amsterdam  ====================Here's a rough English translation of the article:

We’re angry about the selling out of the city: tourism, AirBnB, gentrification, the sale of social housing, segregation of neighborhoods, chasing away social centers and non-profit organizations; small businesses get into trouble because of extreme shop rents. The city is becoming unaffordable. Students and young people can hardly find an affordable place. Amsterdam-rs don’t know anymore where their kids will live. A teaching shortage because there’s no more affordable housing for new instructors, nurses, etc. Renters’ rights are being hollowed out. More and more temporary rental contracts, good homes are disappearing from the social sector, wait times are endless. Buildings are sold to use as hotels or AirBnB's. As the city becomes more commercial, free places are disappearing to make way for mono-culture.

All of Amsterdam benefits by keeping ADM as the greatest international free space. 150 residents and countless small businesses and initiatives, unique manifestations and festivals that couldn’t happen anywhere else in Amsterdam have to make way for a senseless and unrealistic business plan. But that doesn’t matter, because once it’s evicted, the commercial value of the property and the harbor will skyrocket, and that’s what this is about. Precisely to avoid speculation, the city council decided that only a shipyard would be allowed, but suddenly the city doesn’t want to enforce this. The ADM terrain came from the city of Amsterdam and it must be maintained for the city!

We invite everyone to call for a halt to the break-up and sell-out of the city. The pressure on the social housing sector, social live/work buildings, self-managed buildings and open platforms is constantly increasing. If the ADM must go, who comes after? What occurred with the Haarlemmerpoort can’t happen again. What are we going to do to protect increasingly scarce affordable live and work spaces? The point of this demo is to give a sign that we’re fed up. The city is for all of us. No exclusion, no social segregation, no mono-culture. We want to create a push back to defend a free, open and accessible city. Turn that slumbering potential and dissatisfaction into a warm Christmas. December 15th 2018 15.00: Jonas Daniel Meijerplein  

Saturday, December 15, 2018 - 15:00