2017-06-28----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "ADM-terrein moet worden ontruimd" | "ADM terrain must be evicted"

(English below)

============

ADM-terrein moet worden ontruimd

(Inmiddels is op het enorme stuk grond in Westpoort een kunstenaarsdorp ontstaan waar gezinnen met kinderen wonen en festivals worden georganiseerd. © Mats van Soolingen)

Het einde komt in zicht voor de krakers die het ADM-terrein bezet houden. De rechter oordeelt dat de gemeente de kraak moet gaan beëindigen omdat de eigenaren nieuwe huurders hebben gevonden voor het perceel.

 

Door: Ruben Koops

Dat staat in een uitspraak die de rechtbank dinsdag gepubliceerd heeft. Binnen zes weken moet het stadsbestuur van de rechter duidelijk maken wanneer de woongemeenschap moet verkassen. De strijd om het gebied speelt al decennia.

 

Inmiddels is op het enorme stuk grond in Westpoort, dat in 1997 is gekraakt, een kunstenaarsdorp ontstaan waar gezinnen met kinderen wonen en festivals worden georganiseerd. Ook zijn er tientallen Oost-Europese zwervers en verslaafden rondom het terrein neergestreken in oude caravans.  

Belang niet groter
Maar de eigenaren van het gebied, nazaten van de in 2003 geliquideerde omstreden vastgoedmagnaat Bertus Lüske, hebben huurders gevonden voor het terrein en willen dat de gemeente de krakers sommeert te vertrekken.

Bergingsbedrijf Koole Maritiem B.V. wil grote delen van het terrein gaan gebruiken om schepen en droogdokken te repareren. Ook andere bedrijven als Damen Shipyards en scheepsreparatiebedrijf Braspenning hebben belangstelling.

De gemeente wilde het gebied niet ontruimen omdat het niet duidelijk was of deze huurders zich binnen afzienbare tijd zouden vestigen op het terrein. Er moet flink verbouwd worden voor het haveloze gebied weer in gebruik genomen kan worden.

Daarom stapte Chidda Vastgoed B.V., het vastgoedvehikel van de eigenaren, naar de rechter. En die heeft hen in het gelijk gesteld. Het belang van de krakers is volgens de rechter niet groter dan het belang van de eigenaar.

Dwangsom
De gemeente moet binnen zes weken een besluit nemen over het vertrek van de krakers. Het krijgt daarbij van de rechter de vrije hand of het de krakers een dwangsom wil opleggen, of dat het ontruiming in het vooruitzicht stelt. De bezetters van het gebied kunnen hiertegen overigens weer beroep aantekenen.

Ook de gemeente kan nog in beroep tegen het besluit, bij de Raad van State Volgens een zegsman wordt het vonnis momenteel bestudeerd. Eerder gaf de gemeente al aan dat de huurders die Chidda B.V. heeft aangedragen, passen binnen het bestemmingsplan.

De krakers spreken op hun Facebookgroep over 'Slecht nieuws' voor de culturele gemeenschap, zij beraden zich op vervolgstappen.

Chidda is blij. "De gemeente is op de vingers getikt en dat is een doorbraak. Dit is goed voor de werkgelegenheid en de economie, na 19 jaar kunnen we dit terrein eindelijk gaan ontwikkelen", aldus adviseur Niels Kooijman.

Lees ook: Strijd om ADM-terrein duurt voort: 'Om moedeloos van te worden'

 

====================================

Originele artikel staat hier | Original article here

====================================

 

ADM terrain must be evicted

(In the meanwhile, on the vast plot of land in Westpoort, an artist village has been created where families with children live and festivals are organized. © Mats van Soolingen)

The end comes in sight for the squatters who occupy the ADM terrain. The judges ruled that the municipality must end the squat because the owners have found new tenants for the plot.By: Ruben Koops June 28, 2017, 16:17


This is stated in a ruling published by the court on Tuesday. Within six weeks, the city council must clarify when the residential community has to be evicted. The battle for the area has been playing for decades.

Meanwhile, on the vast land in Westpoort, which was squatted in 1997, an artist village has been created where families with children live and festivals are organized. There are also dozens of Eastern European bums and addicts allied around the terrain in old caravans.

Interest not greater
But the owners of the area, heirs of the controversial real estate tycoon Bertus Lüske, liquidated in 2003, found tenants for the terrain and want the municipality to summon the squatters to leave.

Salvage company Koole Maritime B.V. wants to use large parts of the terrain to repair ships and dry docks. Other companies like Damen Shipyards and ship repair company Braspenning are also interested.The municipality did not want to evict the terrain because it was not clear whether these tenants would settle on the terrain in the foreseeable future. It needs a lot of work before the delapidated terrain can be re-used.

Therefore, Chidda Vastgoed B.V., the owner's property vehicle, went to court. And the court ruled that they are in their right. According to the judge, the importance of the squatters is not greater than the interests of the owner.

Penalty payment
The municipality must take a decision on the eviction of the squatters within six weeks. It will get free reign from the court whether to impose a penalty payment on the squatters or to set a date for eviction. In addition, the occupiers of the area can appeal this again.

The municipality can still appeal against the decision, at the 'Raad van Stae (Council of State) According to a spokesman, the verdict is currently under review. Previously, the municipality already indicated that the tenants who Chidda B.V. has submitted, will fit within the destination plan.

The squatters speak on their Facebook group about "Bad news" for the cultural community, they're thinking about subsequent steps.

Chidda is happy. "The municipality has been corrected and that is a breakthrough. This is good for employment and the economy, after 19 years we can finally develop this area," said consultant Niels Kooijman.

Read also: Battle over ADM terrain drags on, 'to get really discouraged by'