2017-06-28----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "ADM-krakers geven nog niet op" | "ADM squatters won't give in yet"

(English below)

============

ADM-krakers geven nog niet op

Het vonnis is "een klap", maar betekent nog niet het einde voor het ADM-terrein.

 

Door: Bart van Zoelen 28 juni 2017, 20:53

Zo reageren de ADM-bewoners op het vonnis dat de gemeente kan verplichten het in 1997 gekraakte haventerrein te ontruimen. Ze hebben hun hoop gevestigd op de linkse meerderheid in de gemeenteraad. Volgende week woensdag spreekt de raad over het ADM-terrein.

"Als de gemeente dit terrein opgeeft zou dat een heel slecht signaal zijn"

 

Via het zogeheten kettingbeding dat rust op de grond sinds de gemeente die in 1970 goedkoop van de hand deed om scheepswerf ADM te redden, kan Amsterdam volgens ADM'er Hay Schoolmeesters weerwerk geven aan Chidda, de eigenaar van het terrein. "De stad moet zich opstellen als waardig hoeder van het publiek belang," vindt hij. "Door het terrein niet over te laten aan een foute vastgoedmaatschappij."

Koole Maritiem
Eigenaar Chidda, waarin de erfgenamen van de in 2003 geliquideerde Bertus Lüske verenigd zijn, wil een deel van de grond verhuren aan scheepsreparatiebedrijf Koole Maritiem. Volgens havenwethouder Kajsa Ollongren lijkt dat te passen binnen het kettingbeding, dat alleen scheepsbouw toestaat op het terrein.

De krakers denken daar anders over. Volgens hen is Koole een scheepssloper die hier booreilanden gaat demonteren. Amsterdam zou het terrein naar zich toe moeten trekken om ruimte te maken voor havenbedrijven waarvoor rond het centrum op den duur geen plek meer is, zoals Albemarle en de scheepswerven van Shipdock en Oranjewerf. Ze verwachten dan ook dat de gemeente in beroep gaat tegen de uitspraak. "Als de gemeente dit terrein opgeeft zou dat een heel slecht signaal zijn." 

Steekspel
Het juridische steekspel rond het ADM-terrein gaat hoe dan ook door. De ADM-bewoners gaan in beroep tegen de uitspraak. Tegelijkertijd doet de rechter volgende week uitspraak in een zaak die eigenaar Chidda tegen hen heeft aangespannen.

Lees ook: Strijd om ADM-terrein duurt voort: 'Om moedeloos van te worden'

 

=====================================

Originele artikel staat hier | Original article is here

=====================================

 

ADM squatters won't give in yet

The verdict is "a blow", but does not mean the end for the ADM terrain.


By: Bart van Zoelen June 28, 2017, 20:53That's how the ADM residents respond to the verdict that the municipality may have to evict the harbor terrain, which has been squatted since 1997. They count on the left wing majority in the city council. Next week Wednesday, the council is discussing the ADM terrain.


"If the municipality forgoes this terrain, that would be a very bad signal"


By means of the so-called perpetual clause that rests on the grounds, since the municipality sold it cheaply to save the ADM shipyard in 1970, Amsterdam has the means to stop Chidda, the owner of the terrain, according to ADM'r Hay Schoolmeesters. "The city must act as worthy guardian of public interest," he believes. "Do not hand over the property to an incorrect real estate company."

Koole Maritime
Owner Chidda, in which the heirs of the Bertus Lüske, who was liquidated in 2003, are joined, wants to rent a part of the land to the ship repair company Koole Maritime. According to harbor alderwoman Kajsa Ollongren, this seems to fit within the perpetual clause, which only allows shipbuilding on the terrain.

The squatters think about this differently. According to them, Koole is a shipwrecker who will dismantle drilling rigs here. Amsterdam should take over the area to make room for port companies for which there is no longer any space around the city center, such as Albemarle and Shipdock and Oranjewerf shipyards. They therefore expect the municipality to appeal against the ruling. "If the municipality gives up this terrain, that would be a very bad signal."

Duel
However, the legal battle around the ADM terrain continues. The ADM residents will appeal the verdict. At the same time, next week, the court will give the verdict in the court case that owner Chidda has started against them.

Read also: ADM terrain battle continues: 'To get discouraged by'