2017-06-02----- <TELEGRAAF> "Politici willen festival krakers verbieden" ||| "Politicians want to forbid squatter's festival"

(English below)

============

Politici willen festival krakers verbieden

Het ADM-terrein wordt al jaren gekraakt. De eigenaar probeert desalniettemin een festival tegen te houden.
Foto: FOTO ANP

door Mike Muller

Amsterdam - VVD en CDA willen een festival op het gekraakte ADM-terrein tegenhouden. Krakers organiseren net als vorig jaar een festival in de ’vrijhaven’, echter zonder toestemming van gebiedseigenaar Chidda. Dat bedrijf probeert al jaren het terrein terug te krijgen van de krakers.

Vorig jaar leidde het feest tot overlast bij omliggende bedrijven. Zo stonden er overal geparkeerde auto’s en tentjes in de berm. Toiletten ontbraken, waardoor bezoekers hun behoefte buiten deden.

Naar schatting van Chidda waren er vierduizend mensen, veel meer dan in de vergunningsaanvraag was opgenomen. „De eigenaar heeft verschillende procedures moeten voeren om toegang tot haar eigendom te krijgen, verschillende keren is de toegang tot het terrein geweigerd. Een bomen-inventarisatie zou de krakers aantasten in hun privacy. Dat staat haaks op het organiseren van dergelijke grootschalige festivals”, zegt een woordvoerder van Chidda. „De krakers maken ook een hoop heisa over de mogelijke aanwezigheid van de rugstreeppad, maar laten tegelijk wel honderden festivalbezoekers toe.”

De VVD en het CDA vinden dat er genoeg bezwaren zijn om het festival in augustus te weigeren. „Een gekraakt terrein van een private partij is geen plek voor een grootschalig evenement, zonder toestemming van de eigenaar”, aldus VVD’er Marianne Poot. „Het ADM-terrein is wat de VVD betreft al veel te lang gekraakt. Het wordt tijd dat dit gebied in de Amsterdamse Haven weer voor bedrijvigheid en banen wordt gebruikt in plaats van festivals.”

Ook Diederik Boomsma van het CDA is duidelijk. „Het moet klaar zijn. Ze moeten daar juist zo snel mogelijk weg.”

Volgens de krakers zelf is er geen vuiltje aan de lucht. „We vragen gewoon een vergunning aan”, zegt organisator Aukje, die stelt dat het om ’kleinschalig’ festival gaat. „Vorig jaar waren er zo’n 700 mensen. Er is wat theater en circus te zien. We zouden het leuk vinden als de eigenaren het ook een mooi evenement vinden”, zegt ze. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat de aanvraag momenteel wordt behandeld.

 

=====================================

Originele artikel staat hier ||| Original article here

=====================================

 

Politicians want to forbid squatter's festival

The ADM terrain has been squatted for years. The owner nevertheless tries to stop a festival.
Photo: PHOTO ANP

By Mike Muller

Amsterdam - VVD and CDA want to stop a festival on the squatted ADM terrain. Like last year, squatters are organizing a festival in the 'free port', without the permission of area owner Chidda. That company has been trying to get back the ground for the squatters for years.

Last year, the party caused inconvenience to surrounding companies. Then cars were parked, and tents were set up everywhere. Toilets were lacking, resulting that visitors were relieving themselves outside.

Chidda estimated that there were four thousand people, much more than was included in the license application. "The owner had to go to court several times to gain access to her property, several times access to the terrain has been refused. A tree inventory would affect the squatters in their privacy. That is contrary to the organization of such large-scale festivals, "says a spokesman for Chidda. "The squatters also make a lot of fuss about the possible presence of the natter-jack toad, but allow hundreds of festival visitors at the same time."

The VVD and the CDA think that there are enough objections to refuse the festival in August. "A squatted area of ​​a private party is not a place for a large-scale event without the owner's permission", according to VVD'r Marianne Poot. "As far as the VVD is concerned, the ADM terrain has been squatted way too long. It is about time for this area in the Amsterdam harbor to be used again for business and jobs instead of festivals."

Diederik Boomsma of the CDA is also clear. "It must be over with. They have to go out as soon as possible."

According to the squatters, there is nothing to worry about. "We just ask for a license," says organizer Aukje, who claims that it is about a small-scale festival. "Last year there were about 700 people. There is some theater and circus to be seen. We would like it, if the owners also find this a nice event", she says. A spokesman for the municipality confirms that the application is currently being processed.