2016-11-10----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "Geen vergunning kap 2500 bomen" ||| "No tree-felling permit 2500 trees"

(Nederlands onderaan)

===========

'No tree-felling permit for the 2500 trees on the ADM terrain'

The 2,500 trees at the ADM terrain are not allowed to be cut. The municipality does not give permission because the plans of owner Chidda are not specific enough.

By: Bart van Zoelen November 10, 2016, 17:08

This said alderman Kajsa Ollongren (Harbour) last Thursday in the city council. The tree-cutting is delicate because the felling permit was threatened to be issued earlier than the license for ship salvor Koole Maritime to settle on the terrain.

Koole wants to establish on the already nineteen years ago squatted ADM terrain, deep down in the Western Harbour, a ship-breaking yard. Koole has previously applied for a license, but it is still unclear whether this will be issued. The municipality is still waiting the reports on noise and waste that would be caused by a junkyard.

Perpetual clause
It is also for alderman Ollongren still a question whether the plans of Koole and owner Chidda fit with the perpetual clause that rests on the terrain. That perpetual clause was agreed when the municipality in 1970, tried to save the shipyard ADM and for a low price abdicated the ground. The perpetual clause dictates that owner Chidda uses the terrain for shipbuilding.

Only a few weeks ago Ollongren concluded in a letter to the city council that the plans for the ADM terrain appear to fit within the perpetual clause. She also wrote then that the felling of the trees was unstoppable.

Legal advice
On the latter conclusion the alderman comes back, after new legal advice. "We want to see that the plan is in line with the perpetual clause and is concrete," Ollongren said Thursday in the city council. The owner must show that the plans are "feasible and valid". However Ollongren did write to Chidda that judgment about the tree-felling may be different when the permit for the ship-breaking yard of Koole has been issued.

The residents of ADM have always argued that a ship-breaking yard isn't in line with the perpetual clause. "A ship-breaker is quite different than a company that aims to restore and build ships, as is required by the perpetual clause," they said recently in Het Parool.

'Obstructed'
If owner Chidda is given leeway to alter the destination of the terrain, that would lead to an increase of the value of the terrain, which was handed to them for cheap, according to the ADM'ers. Chidda maintains that the plans of Koole should be regarded as a ship repair yard.

CDA and VVD took a stance in the city council for Chidda. They ask aloud if the owner is "obstructed" in his efforts to get the inhabitants of the terrain in order to start using it as a port. "The terrain is that long occupied so that trees have grown," said CDA city council member Diederik Boomsma.

==============

The original article of Het Parool can be read here

==============

Geen vergunning voor kap van 2500 bomen ADM-terrein

Door: Bart van Zoelen 10 november 2016, 17:08

Dat heeft wethouder Kajsa Ollongren (Haven) donderdagmiddag gezegd in de gemeenteraad. De bomenkap ligt gevoelig omdat de kapvergunning eerder dreigde te worden afgegeven dan de vergunning voor schepenberger Koole Maritiem om op het terrein neer te strijken. 

Koole wil op het al weer negentien jaar geleden gekraakte ADM-terrein diep in het Westelijk Havengebied een scheepssloperij vestigen. Koole heeft daarvoor een vergunning aangevraagd, maar het is nog onduidelijk of die ook wordt afgegeven. Daarvoor is het nog wachten op rapporten over de geluidsoverlast en de afvalstoffen die een sloperij zou veroorzaken. 

Kettingbeding
Ook is het voor wethouder Ollongren nog een vraag of de plannen van Koole en eigenaar Chidda passen binnen het kettingbeding dat rust op de grond. Dat kettingbeding werd afgesproken toen de gemeente in 1970 de scheepswerf ADM probeerde te redden en voor een lage prijs afstand deed van de grond. Het kettingbeding verplicht eigenaar Chidda het terrein voor scheepsbouw te gebruiken.

Nog maar een paar weken geleden concludeerde Ollongren in een brief aan de gemeenteraad dat de plannen voor het ADM-terrein lijken te passen binnen het kettingbeding. Ook schreef ze toen dat de kap van de bomen niet tegen te houden was.

Juridisch advies
Van die laatste conclusie komt de wethouder nu terug, na nieuw juridisch advies. "We willen zien dat het plan in lijn is met het kettingbeding en concreet is," zei Ollongren donderdag in de gemeenteraad. De eigenaar moet laten zien dat de plannen 'haalbaar en valide' zijn. Wel schrijft Ollongren aan Chidda dat het oordeel over de kap van de bomen anders kan uitvallen als de vergunning voor de scheepssloperij van Koole eenmaal afgegeven is.

De bewoners van ADM hebben altijd betwist dat een scheepssloperij past binnen het kettingbeding. "Een sloperij van schepen is iets heel anders dan een bedrijf dat ten doel heeft schepen te herstellen en te bouwen, zoals het kettingbeding voorschrijft," zeiden ze onlangs in Het Parool.

'Dwarsgezeten'
Als eigenaar Chidda de ruimte krijgt om het terrein een andere bestemming te geven, zou dat de waarde van de goedkoop in handen gekregen grond opdrijven, volgens de ADM'ers. Chidda houdt vol dat de plannen van Koole moeten worden gezien als een scheepsreparatiewerf.

CDA en VVD namen het in de gemeenteraad voor Chidda op. Ze vragen zich hardop af of de eigenaar wordt 'dwarsgezeten' bij zijn pogingen om de bewoners van het terrein te krijgen en het in gebruik te nemen als haven. "Het terrein is al zolang bezet dat er bomen zijn gegroeid," zei CDA-raadslid Diederik Boomsma.