2016-10-27----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "Gevecht om ADM nadert climax" ||| "Battle over ADM nearing climax"

(English below)

============

"Het gevecht tussen de bewoners en de eigenaar van het ADM-terrein nadert climax.

(De Papillon (met propellors), waarmee de eerste krakers negentien jaar geleden op het ADM-terrein kwamen © Mats van Soolingen)


Het gevecht om het gekraakte ADM-terrein in de haven gaat richting een hoogtepunt. De eigenaar wil op de culturele vrijplaats een cluster van scheepsreparatie­bedrijven vestigen.

Door: Bart van Zoelen

27 oktober 2016, 09:49

Is dit een verhaal over de laatste rafelrand van de haven die wordt opgeslorpt door de snel groeiende stad? Of gaat het over handige vastgoedjongens die een slaatje slaan uit de lankmoedigheid van de gemeente? Nu de strijd om het alweer negentien jaar geleden gekraakte ADM-terrein naar een climax voert, zijn de stellingen betrokken.

Eigenaar Chidda heeft grote plannen met de maar liefst 23 hectare havengrond en 20 hectare water pal aan het Noordzeekanaal. De vastgoedmaatschappij denkt aan een cluster van bedrijven die zich bezighouden met het repareren van schepen. Chidda hoopt daarbij ook op de scheepsreparatiewerf van Damen en scheepscoatingbedrijf Braspenning, die nu nog bij de NDSM-werf in Noord zijn gevestigd.

De eerste huurder, Koole Maritiem, trad anderhalf jaar geleden al op de voorgrond tijdens een van de vele rechtszaken die Chidda voert om de 250 bewoners van het terrein te krijgen. Toen presenteerde Koole zich als een scheepssloperij die in Vijfhuizen uit zijn jasje was gegroeid. Inmiddels is Koole snel gegroeid door de overname van de bergingsactiviteiten van het wereldwijd opererende hijsbedrijf Mammoet.

Mammoet was tot de conclusie gekomen dat zwaar transport en hefwerk de kern van het bedrijf vormen. Bergingsapparatuur en specialistisch personeel werden begin dit jaar overgedaan aan Koole. En dat terwijl Mammoet juist zijn bekendheid dankt aan de berging van de Russische atoomonderzeeër Koersk in 2001.

Druk op de stad
Naast het nieuwe Koole Mammoet Salvage, dat volgens Chidda een huurcontract voor dertig jaar heeft getekend voor 50.000 vierkante meter, hoopt de eigenaar van het ADM-terrein ook Damen en Braspenning naar de Westhaven te lokken. De eerste contacten zijn er, zegt Ferry Sint van Chidda. "Als dat allemaal doorgaat, zijn we volledig verhuurd."

Dat het terrein plotseling zo courant is geworden, verklaart hij door de groei van de economie en de druk op de stad. "Bedrijven expanderen en merken dat groei in andere delen van de haven niet meer past in de bestemming die rust op de grond, zoals in de Houthavens," zegt Sint. "Heel Amsterdam-Noord gaat op de schop. Damen en Braspenning moeten daar op termijn weg."

Directeur Tjeerd Schulting van Damen Ship Repair Amsterdam bevestigt de belangstelling, al gaat het volgens hem om 'verkennende gesprekken'. Het liefst blijft het vroegere Shipdock in Noord, waar het in het ooit voor NDSM gegraven dok schepen tot 250 meter lang droog kan zetten voor onderhoud.

Historische grond
Maar na 2028 verstrijkt het erfpachtcontract dat zware industrie toestaat, waardoor woningbouw mogelijk wordt bij de NDSM-werf. "We kijken om ons heen, omdat we tot in de eeuwigheid boten willen repareren in Amsterdam."

Alternatieve locaties voor scheepsbouw liggen in Amsterdam nou niet voor het oprapen. En wat als een ander bedrijf hen voor is en eerder neerstrijkt op het ADM-terrein? "We willen in Noord blijven op deze historische scheepsbouwgrond. Het is voor ons geen goede optie om naar ADM te verhuizen, maar het is misschien wel onze enige optie."

De plannen van Koole passen in het bestemmingsplan, heeft de gemeente al vastgesteld. De gemeente ziet ook geen mogelijkheden de kap van 2500 bomen op het terrein uit te stellen, zei havenwethouder Kajsa Ollongren gisteren in de gemeenteraad. Over een maand of vier kan de bouwvergunning voor Koole er zijn, waarmee eigenaar Chidda bij de rechter om ontruiming van het terrein kan vragen.

Kettingbeding
Maar dat is dus de ene kant van het verhaal. Dat het ADM-terrein al tientallen jaren niet meer als haventerrein wordt gebruikt, komt ook door het kettingbeding dat rust op de grond. Dat kettingbeding, afgesproken toen de gemeente in 1970 de scheepswerf ADM probeerde te redden en voor een lage prijs afstand deed van de grond, verplicht de eigenaar het terrein voor scheepsbouw te gebruiken. Maar scheepsbouw is goeddeels verkast naar lagelonenlanden.

  "Straks zijn wij weg en dan verkoopt Chidda het aan één of andere Aziatische partij voor opslag" (ADM-woordvoerster Anneke Teepe)

Chidda, tot zijn liquidatie in 2003 eigendom van vastgoedhandelaar Bertus Lüske, heeft verschillende pogingen gedaan het terrein te laten ontruimen voor andere bedrijvigheid. Of zoals de bewoners het zien: om de bepalingen van het kettingbeding op te rekken. Zo had Chidda in 2001 het plan er cacao-overslag te vestigen. Als de gemeente dat had toegestaan, was de door Chidda goedkoop gekochte grond meteen een stuk meer waard geworden.

De vraag is nu of de plannen van Koole passen binnen het kettingbeding. Daar lijkt het wel op, meent wethouder Ollongren. Maar de bewoners van het terrein zijn daar niet zo zeker van. "Koole is een bedrijf dat asbest verwijdert, fabrieken sloopt en wrakken verwijdert. Een sloperij van schepen is iets heel anders dan een bedrijf dat ten doel heeft schepen te herstellen en te bouwen, zoals het kettingbeding voorschrijft," zegt Anneke Teepe. "Scheepssloop is ook een oprekking van het kettingbeding."

Geluidsoverlast
Bij de aanvraag van de bouwvergunning sprak Koole van 'onderhouds-, reparatie en revisiewerkzaamheden aan schepen' en opslag van scheepsonderdelen. Maar om onduidelijke redenen - Koole wil niet reageren op vragen - is het bedrijf nog niet over de brug gekomen met rapporten over de geluidsoverlast en de afvalstoffen die een sloperij zouden meebrengen.

De bewoners twijfelen toch al hardop aan de bedoelingen van Koole. Dat heeft volgens de bewoners de afgelopen anderhalf jaar niet altijd even hard gewerkt aan zijn plannen voor het ADM-terrein. "Straks zijn wij weg en dan verkoopt Chidda het aan één of andere Aziatische partij voor opslag. Of ze laten het weer leeg," zegt Teepe. "We hebben sterk de indruk dat ze alleen maar kijken hoeveel rek in het kettingbeding zit."

Als de gemeente op het terrein meer toestaat dan het herstellen en bouwen van schepen stijgt meteen de waarde van het terrein. Chidda kan daar dan een slaatje uit slaan, waarschuwen de bewoners. "Gooit de gemeente geld weg? Als het terrein daadwerkelijk een scheepswerf van Damen wordt, ligt het voor ons ook heel anders."

Chidda ontkent dat het andere bedoelingen heeft dan het vestigen van een cluster van scheepsreparatiebedrijven. "Wij willen niet verkopen, als we het verpachten krijgen we nu een mooi rendement," zegt Sint. "Wij blijven gewoon binnen het kettingbeding."

Verkassen
Eigenaar Chidda heeft gesprekken gevoerd met de bewoners van het ADM-terrein over de mogelijkheid dat zij verkassen naar een ander terrein. Chidda wil dat terrein, een steenworp verderop, voor de ADM-bewoners kopen. Het is met 1,5 hectare wel een stuk kleiner.

De ADM-bewoners benadrukken dat dit niet moet worden opgevat als een teken dat ze op weg zijn naar de uitgang. Ook is op dat terrein eigenlijk geen wonen toegestaan, dus het is maar zeer de vraag of de gemeente dat toestaat. Of het aanbod nog staat, is ook onduidelijk, zelfs voor Chidda. "Als het vijf voor twaalf is, hoeven ze niet meer bij ons aan te kloppen."

 

====================================

Originele artkel staat hier ||| Original article here

====================================

 

"The battle between the residents and the owner of the ADM terrain is nearing climax.

(The Papillon (with propellers), with this the first squatters arrived at the ADM, 19 years ago © Mats van Soolingen)


The battle for the squatted ADM-terrain in the port heads towards a climax. The owner wants to establish a cluster of ship repair companies at the cultural free-space

 

By: Bart van Zoelen (October 27, 2016, 09:49)

Is this a story about the last fringes of the port which is absorbed by the rapidly growing city? Or is it about clever real estate guys who cash in on the leniency of The Municipality? Now that the struggle about the already nineteen years squatted ADM-terrain is heading for a climax, the battle positions are fully manned.

Owner Chidda has big plans with the 23 hectares of port land and 20 hectares of water right at the North Sea Canal. The real estate company is planning a cluster of companies engaged in the repair of ships. Chidda hopes thereby also on the ship repair yard of Damen and marine coatings business of Braspenning, which are currently still located at the NDSM yard in the North (of Amsterdam).

The first tenant, Koole Maritime, stepped into the limelight one and a half years ago during one of the many lawsuits that Chidda has started to get the 250 inhabitants evicted. Then Koole presented itsself as a ship-breaking yard that had grown out of his jacket in Vijfhuizen. Meanwhile Koole has grown rapidly through the acquisition of the salvage operations of the global lifting company Mammoet.

Mammoet had come to the conclusion that heavy transport and lifting is the core of the company. Salvaging equipment and specialized personnel were in the beginning of this year transferred to Koole. This while Mammoet owes its fame precisely to the salvage of the Russian nuclear submarine Kursk in 2001.

Pressure on the city
Besides the new Koole Mammoet Salvage, which has signed a lease for thirty years, according Chidda, for 50,000 square meters, the owner of the ADM-terrain hopes to lure also Damen and Braspenning to the Westhaven. The first contacts are there, says Ferry Sint of Chidda. "If this all goes, we are fully let."

That the terrain has suddenly become so wanted, he explains by the growth of the economy and the pressure on the city. "Companies are expanding and find that growth in other parts of the port does not fit with the zoning, like in the Houthavens," Sint says. "The whole of the North (of Amsterdam) will be overhauled. Damen and Braspenning have to move out in the future."

Director Tjeerd Schulting of Damen Shiprepair Amsterdam confirms the interest, although according to him, they're just 'exploratory talks'. Preferably the former Shipdock remains in the North, where it can put dry ships up to 250 meters long in the drydock that was dug back in the days for the NDSM, for maintenance.

(The location of the ADM-terrain © Laura Van Der Bijl)

Historic (back)ground
But after 2028 the lease expires which allows heavy industry, so that housing will be possible at the NDSM shipyard. "We look around us, because we want in perpetuity to repair ships in Amsterdam."

Alternative locations for shipbuilding are now not that easy up for grabs in Amsterdam. And what if another company beats them and sets up on the ADM-terrain? "We want to stay in the North on this historic shipbuilding ground. For us it is not a good option to move to the ADM, but it is perhaps our only option."

The plans of Koole fit into the zoning, the municipality has already established. The municipality also sees no possibility to postpone the felling of 2,500 trees on the terrain, said port alderman Kajsa Ollongren yesterday in the City Council. In about four months the planning permission for Koole can be issued, with which owner Chidda can go to court to request eviction of the terrain.

Perpetual clause
But that is just one side of the story. That the ADM-terrain is no longer used as a port site for decades, is also due to the perpetual clause that rests on the grounds. That perpetual clause, agreed when The Municipality in 1970 tried to save the shipyard ADM and for a low price abdicated the grounds, requires the owner to use the property for shipbuilding. But shipbuilding is largely relocated to low-wage countries.

"If we're not there anymore in the future, Chidda will sell it to some Asian party for storage." (Anneke Teepe, ADM spokes-person)

Chidda, until its liquidation in 2003, owned by real estate dealer Bertus Lüske, has made several attempts to vacate the premises for other activities. Or as the residents see it: to stretch the terms of the perpetual clause. So had Chidda in 2001 the plan to establish cocoa handling. If The Municipality had allowed this, the cheaply purchased land by Chidda had immediately become worth a lot more.

The question now is whether the plans of Koole fit within the perpetual clause. It seems so, says alderman Ollongren. But residents of the terrain are not so sure. "Koole is a company that removes asbestos, dismantles factories and removes ship wrecks. A ship-breaker is quite different than a company that aims to restore and build ships, as required by the perpetual clause," says Anneke Teepe. "Ship scrapping is a stretching of the perpetual clause."

Noise disturbance
When applying for the building permit Koole spoke of 'maintenance, repair and overhaul work on ships' and storage of ship parts. But for unknown reasons - Koole would not respond to questions - the company has not yet come through with reports on noise disturbance and the waste that would involve a scrap yard.

The residents are already doubting aloud the intentions of Koole. According to the residents, they have not always worked that hard in the last year and a half on their plans for the ADM-terrain. "If we're not there anymore in the future, then Chidda will sell it to some Asian party for storage. Or they leave it empty again," Teepe says. "We have the strong impression that they only look at how much flex there is in the perpetual clause."

If The Municipality allows more than repairing and building of ships in the area, immediately the value of the land increases. Chidda will make a lot of money through this, residents warn. "Throws the municipality money away? If the terrain actually becomes a shipyard for Damen then also for us its very different."

Chidda denies that it has intentions other than the establishment of a cluster of ship repair companies. "We do not want to sell, as we now have a nice return with the lease," Sint says. "We just stay within the boundaries of the perpetual clause."

Relocate
Owner Chidda had talks with the residents of the ADM-terrain about the possibility that they move to another area. Chidda wants to buy land, a few steps away, for the ADM-residents. It is with just 1.5 hectares, quite a bit smaller.

The ADM-residents emphasize that this should not be taken as a sign that they are on their way to the exit. Also on the terrain they're actually not allowed to live, so it is very doubtful whether The Municipality will permit this. Whether the offer still stands, is also unclear, even for Chidda. "If it's five to twelve, they can no longer knock on our door."