2016-10-06----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "XIX Festival mag door" ||| "XIX Festival may go on"

(English below)

=============

 

Krakers winnen kort geding, festival in Westelijk Havengebied kan doorgaan

Het festival, de negentiende verjaardag van het terrein, begint donderdagavond en duurt tot en met zaterdag. © ANP

 

 

Het jaarlijkse muziek- en theaterfestival op het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied kan doorgaan. Met een kort geding probeerde de eigenaar van het terrein, vastgoedmaatschappij Chidda, het festival te verbieden. Maar de rechter ging daar niet in mee.

 Door: Bart van Zoelen 6 oktober 2016, 14:20

Chidda voerde aan dat het geen toestemming heeft gegeven voor het festival en dat het aansprakelijk kon worden gesteld voor eventuele ongevallen. Ook verwees de eigenaar van het terrein naar de beschermde diersoorten die leven op het terrein. 

De vastgoedmaatschappij vroeg de rechter daarom in een kort geding het festival te verbieden, met een dwangsom van honderdduizend euro per dag dat het festival toch doorging. De rechter ging daar niet in mee. Een spoedeisend belang was er volgens de rechtbank niet.

Slepende rechtszaak
Het kort geding over het festival was de zoveelste aflevering in een juridisch steekspel over het haventerrein. In 1997 kon Bertus Lüske, de in 2003 geliquideerde eigenaar van Chidda, de vroegere scheepswerf van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij tegen een zacht prijsje opkopen.

Voorwaarde was wel dat het terrein zou worden gebruikt voor scheepsbouw. Zodra Chidda probeerde het terrein een andere bestemming te geven, waarmee de grond een veelvoud waard zou worden, werd dit na een slepende rechtszaak verhinderd door de gemeente.

"Het festival is een prachtige kans om de laatste culturele vrijhaven van Amsterdam van binnen te zien" (website ADM)

Ontruimen
Chidda vond vorig jaar in scheepssloper Koole Maritiem een huurder voor het terrein. Maar de bewoners van het in 1997 gekraakte terrein menen dat Chidda alleen zoekt naar een manier om de 130 bewoners weg te krijgen en de bestemming die op de grond rust te veranderen. Dan zou de waarde van de 43 hectare volgens ADM minstens verdrievoudigen.

Tot dusver ging de rechter niet mee in Chidda's eisen om het terrein te ontruimen. Het komende jaar moet blijken of dat zo blijft. Chidda zal daarbij ook een vergunning aanvragen voor het ontmantelen van schepen op het terrein, waardoor ook de gemeente weer direct betrokken wordt bij de vraag hoe het verder moet met het haventerrein. 

Culturele vrijhaven
Dan moet blijken of de gemeente vasthoudt aan het kettingbeding met de voorwaarden bij de verkoop aan Chidda in 1997. 'Alhoewel het spel in de juridische arena zich primair afspeelt tussen Chidda en de ADM-bewoners, bepaalt de gemeente Amsterdam het slotakkoord,' schrijft ADM.

Donderdagavond opent het festival spectaculair, belooft ADM. 'Een prachtige kans om de laatste culturele vrijhaven van Amsterdam eens van binnen te zien.' Het festival, de negentiende verjaardag van het terrein, duurt tot en met zaterdag

 

================================

Originele artikel hier ||| Original article here

================================

 

Squatters win court case (in short), festival in Western Harbor area can continue

The festival, the nineteenth birthday of the terrain, starts Thursday night and will go on untill Saturday. © ANP

 

The annual music and theater festival on the ADM terrain in the Western Harbor area can continue. With a short trial, the owner of the property, real estate company Chidda, tried to ban the festival. But the judge did not go with that.

 By: Bart van Zoelen October 6, 2016, 14:20

Chidda argued that it had not given permission for the festival and that it could be held liable for any accidents. Also, the owner of the terrain referred to the protected species living on the terrain.

The real estate company therefore asked the judge to ban the festival in a short trial, with a penalty of one hundred thousand euros a day if the festival continued. The judge did not go with that. There was no urgent interest proven in court.

Lawsuits dragging on
The short court case about the festival was the second episode in a legal battle about the harbor area. In 1997, Bertus Lüske, the licensed owner of Chidda, was able to buy the former shipyard of the Amsterdamsche Droogdok Maatschappij for a low price.

The condition was that the terrain would be used for shipbuilding. Already once Chidda tried to give the land a different destination, which would make the land worth a multiple, this was prevented by the municipality after a tough trial.


"The festival is a wonderful opportunity to see Amsterdam's last cultural free port" (website ADM)
 

Eviction
Chidda found a tenant for the terrain last year in shipwrecker Koole Maritime. But the inhabitants of the terrain, that was squatted in 1997 believe that Chidda is looking for a way to get the 130 inhabitants out and to change the destiny that rests on the ground. Then the value of the 43 hectares, according to ADM, would triple at least.

So far, the judge did not agree with Chidda's demands to evict the terrain. In the next year it will become clear whether this remains. Chidda will also apply for a license for the dismantling of ships on the terrain, so that the municipality will be directly involved with the question of how to proceed with the port area.

Cultural Free Port
Then it has to be seen whether the municipality adheres to the perpetual clause with the terms of sale to Chidda in 1997. "Although the battle in the legal arena is primarily between Chidda and the ADM residents, the municipality of Amsterdam has the last say," ADM writes .

Thursday evening the festival opensspectacularly, promises ADM. "A wonderful opportunity to see Amsterdam's latest cultural free port from the inside." The festival, the nineteenth birthday of the terrain, lasts until Saturday