2016-10-06----- [Lüske / Chidda] <QUOTE> "Ouch. Heirs Bertus Lüske lose court case, ADM terrain will be party heaven"

(English below)

============

Auw. Erven Bertus Lüske verliezen kort geding, ADM-terrein wordt feestparadijs

(Methode Lüske: bulldozer erover)

 door Mark Koster

 

Hij werd 'de bulldozer' genoemd vanwege zijn neiging om krakers uit zijn panden te schuiven. Maar de erven van de vermoorde vastgoedman Bertus Lüske hebben nu te maken met de wraak van huizenbezetters. De familie Lüske heeft een rechtszaak verloren en moet toestaan dat krakers een festival houden op het Amsterdamse ADM-terrein.

Het jaarlijkse muziek- en theaterfestival op het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied in de hoofdstad kan doorgaan. Met een kort geding probeerde Chidda Vastgoed BV, de eigenaar van het terrein, het ADM-festival te verbieden. Maar de rechter heeft de claim afgewezen.

Chidda Vastgoed is het overblijfsel van het stenenrijk van de in 2003 vermoorde vastgoedbaas Bertus Lüske. Lüske kocht in 1997 het ADM terrein met de verplichting er loodsen te bouwen en scheepsbedrijvigheid te creëren. Dik twee decennia later is het probleem over de bestemming nog steeds niet opgelost.

Hoewel Chidda een huurder met scheepsbouwintenties vond voor het terrein, vindt de rechter dat onvoldoende reden om het festival te verbieden. Pijnlijk voor de familie is dat ze in deze zaak wéér wordt geconfronteerd met ongenode indringers op het terrein. Sinds 1997 wonen er krakers op het terrein.

Dat vond Lüske verschrikkelijk. Krakers bestreed hij, desnoods door met een bulldozer op ze in te rijden. Bertus Lüske stuurde in 1983 al eens een door hem zelf samengestelde knokploeg naar een kraakpand aan de Jan Luijkenstraat in Amsterdam. De ontruiming van de 'Lucky Luijk' behoorde tot het hoogtepunt van de krakersrellen in de jaren tachtig.

Lüske, die naar verluidt ook betrekkingen onderhield met onderwereldfiguren, werd zelf in 2003 vermoord. Hij werd neergeschoten voor restaurant Frankendael in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Lüske was eigenaar van het etablissement. Bertus Lüske stond ooit in de Quote 500 met een geschat vermogen van €50 miljoen.

======================================

Originele artikel staat hier ||| Original article is here

======================================

Ouch. Heirs Bertus Lüske lose court case, ADM terrain will be party heaven

(Lüske' method: go over it with a bulldozer)

 by Mark Koster

 

He was called the bulldozer because of his tendency to shove squatters out of his premises. But the heirs of the murdered real estate man Bertus Lüske are now facing the revenge of the home occupiers. The Lüske family has lost a lawsuit and must allow squatters to organize a festival on the Amsterdam' ADM terrain.

The annual music and theater festival on the ADM terrain in the Western Harbor area in the capital may continue. With a short trial, Chidda Vastgoed BV, the owner of the terrain, tried to ban the ADM festival. But the court has rejected the claim.

Chidda Vastgoed is the remnant of the stone empire of Bertus Lüske, who was killed in 2003. Lüske bought the ADM in 1997 with the obligation to build warehouses and to create shipbuilding activity. More than two decades later, the problem about the destination is still not resolved.

Although Chidda found a tenant with shipbuilding intentions for the terrain, the court found that there was insufficient reason to ban the festival. Painful for the family is that in this case she is again faced with unwanted intruders on the terrain. Since 1997 there have been squatters residing on the terrain.

Lüske didn't like this at all. He challenged squatters, if necessary by driving a bulldozer over them. In 1983 Bertus Lüske already sent a gang of muscle men, picked by himself, to the Jan Luijkenstraat in Amsterdam. The eviction of the 'Lucky Luijk' was part of the the highlights of the squatting riots in the eighties.

Lüske, who reportedly also had relations with mafia peoples, was killed himself in 2003. He was shot down in front of Frankendael restaurant in the Amsterdam' Watergraafsmeer. Lüske was the owner of the establishment. Bertus Lüske was once in the Quote 500 with an estimated capital of € 50 million.