2016-02-24----- [Lüske / Chidda] {TV} <AT5> "ADM terrain in mourning because of tree felling"

(English below)

============

 

ADM-terrein treurt om bomenkap: 'Een uur geleden stikte het nog van de vogels'

Eksternesten en ook rugstreeppadden zouden het hebben moeten ontgelden vanmorgen op het ADM terrein in het Westelijk Havengebied. Daar werden vandaag 470 bomen gekapt, maar dat had volgens omwonenden nooit mogen gebeuren.

Ze zagen dan ook machteloos toe hoe de zaag er vanmorgen toch inging. 'Ik vind het heel pijnlijk. Als je die bomen zo door een graafmachine uit de grond gerukt ziet worden', stelt bewoner Berk. 'En dat het net, een uur geleden of zo, nog helemaal stikte van de vogels en het vogelgeluid en alles. En dat er nu alleen maar kettingzagen en dieselmotoren zijn.'

Lees ook: Bomen op ADM-terrein mogen tegen de vlakte

Over twee weken begint het broedseizoen en volgens de bewoners worden er al druk nestjes gebouwd. Stadsdeel Nieuw-West verleende een kapvergunning, maar daar is bezwaar tegen ingediend. 'Dan kan het straks zijn dat de gemeente beschouwd dat de vergunning onterecht is afgegeven en dan is dit stuk natuur vernielt', beweert Hay Schoolmeesters, die er ook woont.

Hoewel de bomenkap vanmorgen dus begon, geven sommige bewoners de hoop nog niet op. 'Misschien dat we nog wel even een ecoloog erbij kunnen vragen of iemand die daar vanaf weet of daar wat aan kan doen. Zodat die ziet van "oh ja nee dat kan echt niet als er buizerds staan in de boom!.'

 

==================================================================

Hier staat het originele artlkel en de video ||| Here's the link to the AT5 article and video

==================================================================

 

ADM terrain mourns because of tree felling: "An hour ago, it was still full of birds"


Magpie nests and natterjack toads would have been attacked this morning on the ADM terrain in the Western Harbor area. Today, 470 trees were cut, but according to residents, this shouldn't have been possible.

So they had to watch powerlessly how the saw went in anyways this morning. "I think it's very painful. If you see these trees been pulled out of the ground by an excavator," says resident Berk. "And that, just an hour ago or so, it was still full of birds and bird's sounds and everything. And that the only thing now is chainsaws and diesel engines. '

Also read: Trees on ADM terrain are allowed to be chopped down

In two weeks, the breeding season begins and according to the inhabitants already nests are being build. Sub city council New West granted a tree felling permit, but objection was lodged. "Then it may be that the municipality rules that the license was issued unjustly and then this piece of nature is already destroyed," claims Hay Schoolmeesters, who lives there too.

Although the tree felling started this morning, some residents do not give up hope yet. "Maybe we can ask an ecologist to come down or someone who is in the know or can do something about it. So that he can see and say: "oh yes no that really can not be, if there are buzzards in the tree!."