2016-02-14----- [Lüske / Chidda] <AT5> "Bomen op ADM mogen tegen de vlakte" ||| "Trees at ADM may be felled"

(English below)

============

Bomen op ADM-terrein mogen tegen de vlakte

zondag 14 februari 2016  |  15:17

De gemeente mag 470 bomen op het voormalige ADM-terrein laten kappen.

Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De Stichting ADM Leeft en enkele omwonenden hadden de rechter gevraagd de kap voorlopig te verbieden. Zij zijn bang dat beschermde dieren, zoals vleermuizen, rugstreeppadden en bepaalde vogels, door de bomenkap worden bedreigd. 

De rechter heeft bepaald dat de omwonenden geen belang hebben bij hun verzoek, omdat zij geen zicht hebben op de te kappen bomen. Verder oordeelde de rechter dat uit onderzoek van natuurdeskundigen blijkt dat er geen beschermde dieren in het gebied verblijven.

Lees ook: Zeldzame rugstreeppad schiet krakers te hulp

Het vastgoedbedrijf aan wie de gemeente de vergunning heeft verstrekt, mag de bomen daarom kappen. Wel moeten er nieuwe bomen worden geplant.

 

=====================================

Originele artikel staat hier ||| Original article here

=====================================

 

Trees at ADM terrain are allowed to be cut

Sunday, February 14th. 2017

The municipality is allowed to let cut 470 on the former ADM terrain.

That has determined the court of justice. The ADM Lives foundation and some residents had asked the court to temporarily ban the cutting. They are afraid that protected animals, such as bats, natterjack toads and certain birds, are threatened by the tree felling.

The judge has determined that the inhabitants have no interest in their request because they do not have a view of the trees to be cut. In addition, the court ruled that research from naturalists reveals that no protected animals live in the area.

Also read: Rare natterjack toad comes to the rescue of squatters

The real estate company to whom the municipality has granted the license may cut the trees. However, new trees must be planted.