2016-02-04----- [Lüske / Chidda] <TELEGRAAF> "Boten en duwbakken snel wegslepen" ||| "Ships and barges towed soon"

 

(English below)

============

 

NIEUWS AMSTERDAM

"Boten en duwbakken snel wegslepen"

door Daphne van DIjk

Amsterdam - Chidda Vastgoed heeft het Havenbedrijf voor de rechter gesleept voor het gebruik van het water rond het roemruchte ADM-terrein.

De erven van vastgoegspeculant Bertus Lüske eisen dat de aldaar liggende boten en duwbakken direct worden ontruimd.

'Het Havenbedrijf gebruikt sinds 2007 een klein deel van het water voor het afmeren van binnenvaartschepen. De overeenkomst hebben we vorig jaar opgezegd, omdat we het gebied willen verhuren aan scheepsontmantelaar Koole Maritiem. Maar de haven blijft het water gebruiken. Daarom eisen we nu op straffe van een forse dwangsom dat het water per 30 maart leeg wordt opgeleverd", verteld Chidda-woordvoerder Niels Kooijman.

De rechtszaak, die volgende week dient, is het zoveelste hoofdstuk in de strijd rondom de laatste culturele vrijhaven in het Westelijk Havengebied. Vorig jaar zomer barstte die los toen de erven Lüske besloten het gebied te ontwikkelen en het te verhuren aan Koole.

Maar tijdens de eerste grote rechtszaak in juli 2015 over het verzoek om het gebied te ontruimen werd Chidda door de rechter teruggefloten omdat de plannen voor het terrein niet goed waren uitgewerkt. En twee maanden later deelde burgemeester Van der Laan mee dat hij om dezelfde reden de krakers op het ADM-terrein met rust zou laten.

Toch is Kooijman positief over de naderende rechtszaak. "Deze nieuwe rechtszaak gaat over het water, niet over het terrein waar de krakers 'woonrechten' zouden hebben opgebouwd, omdat ze er al 17 jaar verblijven."

Hoewel het Havenbedrijf Amsterdam officieel niet wil reageren zolang de zaak onder de rechter  is, zou het van mening zijn dat de binnenvaartschepen die er nog steeds liggen afgemeerd vallen onder de oude situatie en dus niet onder de ontruiming vallen.

De geschiedenis van het ADM-terrein is een roemruchte. In 1977 werd het terrein verlaten door scheepswerf de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM). Op het terrein zat toen al een zogenoemd kettingbeding waarbij het gebruik beperkt is tot scheepsbouw, bedoeld om speculatie met de grond tegen te gaan.

In 1997 werd het terrein aan de Hornweg aangekocht door vastgoedman Bertus Lüske. Vlak na de koop streek de eerste groep krakers er neer. Wat volgde was een jarenlange strijd. Via de rechter probeerde Lüske tevergeefs onder het kettingbeding uit te komen. Lüske, bijnaam 'Bulldozer Bertus', vanwege zijn ongepolijste manier van zakendoen, werd in 2003 doodgeschoten.

 

===============

 

NEWS AMSTERDAM

"Ships and barges towed soon"


by Daphne van DIjk

Amsterdam - Chidda Vastgoed BV has summoned the Port Authority to court for the use of the water around the famous ADM terrain.

The heirs of real estate speculator Bertus Lüske are demanding that the ships and barges are immediately evicted.

"The Port Authority has used a small part of the water for mooring inland waterway vessels since 2007. We canceled the agreement last year, because we want to lease the area to ship dismantler Koole Maritime. But the port continues to use the water. Therefore, we are now demanding a substantial penalty, so that the water will be emptied by March 30," said Chidda spokesman Niels Kooijman.

The lawsuit, which is to be held next week, is the umpteenth chapter in the battle around the last cultural free port in the Western Harbor area. Last year summer it did burst out again when the Lüske' heirs decided to develop the area and rent it to Koole.

However, during the first major lawsuit in July 2015 about the eviction request for the area, Chidda was out in it's place by the court because the plans for the terrain were not properly elaborated. And two months later, mayor Van der Laan said that he would leave the ADM terrain alone for the same reason.

Nevertheless, Kooijman is positive about the approaching trial. "This new lawsuit is about the water, not about the terrain where the squatters would have accumulated 'living rights' because they have been living there for 17 years."

Although the Port Authority of Amsterdam will not officially respond as long as no verdict in the case is given, it supposedly has the view point that the inland shipping vessels that are still moored there are part of the old scheme and therefore not part of the eviction.

The history of the ADM terrain is a remarkable one. In 1977 the terrain was abandoned by the shipyard Amsterdam Droogdok Maatschappij (ADM). On the terrain there was already a so-called  perpetual clause, which limits it's use to shipbuilding, intended to prevent speculation with the ground.

In 1997, the terrain on the Hornweg was acquired by property manager Bertus Lüske. Right after the sale, the first group of squatters moved in. What followed was a long battle. Through the court system, Lüske tried to get out under the perpetual clause in vain. Lüske, nicknamed 'Bulldozer Bertus', because of his unpolished way of doing business, was shot in 2003.