2016-01-07----- [Lüske / Chidda] COURTcase {in depth}: Lüske <-> ADM -> verdict: no eviction

(English below)

===========

 

Na gemeente concludeert ook rechter bodemprocedure: plannen onvoldoende concreet en reëel.

Afgelopen zomer concludeerde de rechter al, dat de plannen die Chidda c.s. beweert te hebben met het ADM-terrein 'onvoldoende concreet' zijn (zie vonnis 13 juli 2015). De gemeente concludeerde hetzelfde op 15 september en nogmaals op 10 december. 2015
Nu komt ook de rechter van de bodemprocedure, een uitgebreidere procedure waarin zaken dieper worden onderzocht, tot dezelfde conclusie.

============

AT5 TV plaatste onderstaand bericht:


Bewoners ADM-terrein mogen voorlopig blijven zitten

donderdag 07 januari 2016  |  17:48


Bewoners van de culturele vrijplaats op het ADM-terrein hoeven voorlopig niet bang te zijn voor een ontruiming.
Het ADM-terrein, gelegen in het Westelijk Havengebied, wordt al sinds 1997 gekraakt. De eigenaar spande vorig jaar een rechtszaak aan tegen de circa 130 bewoners, omdat zich op het terrein een scheepsontmantelaar zou willen vestigen. Lees ook: 'Burgemeester laat bewoners ADM-terrein voorlopig met rust'.
Maar volgens de rechtbank, die gisteren uitspraak deed in de zaak, zijn deze plannen nog 'onvoldoende concreet' en bestaat er zodoende een risico dat het terrein erg lang leeg blijft staan. Het belang van de huidige bewoners weegt zodoende zwaarder, aldus de rechtbank.

 

=====================================================

De volledige uitspraak staat hier ||| The verdict in full can be read here

=====================================================

 

First the municipality, and now also the judge of the 'in-depth-court case' concludes: plans are insufficiently concrete and real.

Last summer, the judge already concluded that the plans that Chidda c.s. claim to have with the ADM terrain are "insufficiently concrete" (see judgment on July 13, 2015). The municipality concluded the same on September 15 and again on December 10th. 2015
Now, also the judge of the 'in-depth court case', a more extensive procedure in which matters are being investigated more thorough, comes to the same conclusion.

=============

AT5 TV published the article below:


Residents ADM terrain may stay for the time being
 

Thursday, January 07, 2016 | 17:48


Residents of the cultural free space at the ADM terrain need not be afraid of eviction for the time being.
The ADM terrain, located in the Western Harbor area, has been squatted since 1997. The owner started a lawsuit against the approximately 130 residents last year, because a ship dismantler would want to start on the terrain. Read also: 'Mayor leaves residents ADM terrain at peace for now.'
But according to the court, which ruled yesterday in the case, these plans are still "insufficiently concrete" and there is thus a risk that the terrain will remain empty for a long time. The interest of the current inhabitants thus weighs heavier, according to the court.