2016-01-07----- [Lüske / Chidda] <AD> "Bewoners culturele vrijplaats mogen blijven" ||| "Residents free-space may stay"

(English below)

============

Bewoners culturele vrijplaats mogen blijven

De bewoners van het ADM-terrein, een culturele vrijplaats in het Westelijk Havengebied van Amsterdam, mogen daar voorlopig blijven zitten. Een ontruiming heeft grote gevolgen voor de bewoners en de veertig bedrijven en stichtingen die er gevestigd zijn, besliste de rechtbank in Amsterdam.

Het voormalige terrein van de ADM (Amsterdamse Droogdok Maatschappij) is al sinds 1997 door zo'n 124 bewoners gekraakt,,die invulling willen geven aan de laatste culturele vrijplaats van Amsterdam''. De eigenaren van het terrein hadden een rechtszaak aangespannen tegen de bewoners om er een scheepswerf en haven te vestigen.

Volgens de rechtbank zijn de plannen nog onvoldoende concreet en reëel. ,,Er zijn slechts voornemens gepresenteerd en met de aanvraag van de benodigde vergunningen is nog niet begonnen. Omdat de procedure voor de vergunningen lang kan duren, bestaat het risico dat het terrein nog ongerechtvaardigd lang leeg blijft staan.''

Hierdoor weegt het belang van de bewoners zwaarder, stelt de rechter. Sommigen zijn er geboren en ,,in de loop der jaren is er een gemeenschap ontstaan.'' Op het ADM-terrein leven mensen van verschillende leeftijden en nationaliteiten met verschillende achtergronden, waaronder kinderen, gepensioneerden, theatermakers, acteurs, muzikanten en levensgenieters. Ze organiseren festivals, concerten en workshops.

 

====================================================

Originele artikel in het AD staat hier ||| Original article in the AD here

====================================================

 

Residents' cultural free space may stay


The residents of the ADM terrain, a cultural free space in the West Port of Amsterdam, may stay there for the time being. An eviction has major consequences for residents and forty companies and foundations that are established there, decided the court in Amsterdam.

The former terrain of the ADM (Amsterdam Dry dock Company) has been squatted by around 124 residents since 1997, who want to give meaning to Amsterdam's last cultural free space. The owners of the terrain had brought forward a lawsuit against the residents in order to start a shipyard and port.

According to the court, the plans are still insufficiently concrete and real. "Only intentions have been presented and the application for the necessary permits has not yet begun. Because the authorization procedure may take a long time, there is a risk that the terrain will remain unreasonably long empty."

As a result, the importance of the inhabitants weighs heavier, the judge argues. Some have been born and "over the years, there has been a community founded." On the ADM terrain, people of different ages and nationalities live with different backgrounds, including children, retirees, theater makers, actors, musicians and life-lovers. They organize festivals, concerts and workshops.