2016-01-07----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "Bewoners ADM-terrein mogen blijven" ||| "Residents ADM terrain may stay"

(English below)

============

 

Bewoners ADM-terrein mogen blijven

(Een woning op het ADM-terriein. photo: Marc Driessen)

De bewoners van het ADM-terrein, een culturele vrijplaats in het Westelijke Havengebied van Amsterdam, mogen daar voorlopig blijven zitten. Een ontruiming heeft grote gevolgen voor de bewoners en de veertig bedrijven en stichtingen die er gevestigd zijn, besliste de rechtbank in Amsterdam.

7 januari 2016. 16.54 - BRON: ANP

Het voormalige terrein van de ADM (Amsterdamse Droogdok Maatschappij) is al sinds 1997 door zo'n 124 bewoners gekraakt die 'invulling willen geven aan de laatste culturele vrijplaats van Amsterdam'.

De eigenaren van het terrein hadden een rechtszaak aangespannen tegen de bewoners om er een scheepswerf en haven te vestigen.

Volgens de rechtbank zijn de plannen nog onvoldoende concreet en reëel. 'Er zijn slechts voornemens gepresenteerd en met de aanvraag van de benodigde vergunningen is nog niet begonnen. Omdat de procedure voor de vergunningen lang kan duren, bestaat het risico dat het terrein nog ongerechtvaardigd lang leeg blijft staan.'

Hierdoor weegt het belang van de bewoners zwaarder, stelt de rechter. Sommigen zijn er geboren en 'in de loop der jaren is er een gemeenschap ontstaan.' Op het ADM-terrein leven mensen van verschillende leeftijden en nationaliteiten met verschillende achtergronden, waaronder kinderen, gepensioneerden, theatermakers, acteurs, muzikanten en levensgenieters. Ze organiseren festivals, concerten en workshops.

 

==============================================================

Originele artikel in Het Parool staat hier ||| Here is the original article in Het Parool

==============================================================

 

Residents ADM terrain may stay

(A house at the ADM terrain. photo: Marc Driessen)

The residents of the ADM Terrain, a cultural free-space in the Western Port of Amsterdam, may stay there for the time being. An eviction has major consequences for the residents and the forty companies and foundations that have been established there, deciding the court in Amsterdam.

January 7, 2016. 16.54 - SOURCE: ANP

The former terrain of the ADM (Amsterdam Dry-dock Company) has been squatted by some 124 residents since 1997, who "want to give meaning to the last cultural free-space of Amsterdam".

The owners of the terrain had started a lawsuit against the residents in order to realise a shipyard and port.

According to the court, the plans are still insufficiently concrete and real. "Only intentions have been presented and with the application for the necessary permits has not yet begun. Because the authorization procedure may take a long time, there is a risk that the terrain will remain empty for a long time."

As a result, the interest of the inhabitants weighs heavier, the judge argues. Some have been born there and "over the years a community has developed." On the ADM terrain, people of different ages and nationalities are living with different backgrounds, including children, retirees, theater makers, actors, musicians and life-lovers. They organize festivals, concerts and workshops.