2015-10-28----- <AMSTERDAM ALTERNATIVE> "Stichting ADM leeft" ||| "Foundation ADM lives"

(English below)

=============

Stichting ADM Leeft

 

Stichting ADM Leeft heeft ten doel het behoud van de natuurlijke omgeving op en rondom het voormalige ADM terrein gelegen in Havens West te Amsterdam.

In de bijna 18 jaar dat de huidige ADM gemeenschap op het terrein verblijft is er een bijzondere natuurlijke leefomgeving gegroeid. Waar in het begin er alleen een paar grote lege gebouwen, grasland en een haven was, zijn er inmiddels minstens 20 verschillende habitat types. Doordat er verschillende leefgebieden zijn, vinden veel plant- en diersoorten hier hun thuis. Zoals de beschermde ijsvogel, koekoek, water- en dwergvleermuis, roerdomp, nachtegaal, havik, rugstreeppad, riet-orchis en vele andere soorten.

ADM natuur-haven
Toen de ADM gebouwd werd in de jaren ‘60 (op met zand opgespoten land) was het omringd door agrarisch land. Oude luchtfoto’s laten het ADM terrein zien tussen boerderijen, weilanden en houtwallen. De scheepsbouw activiteiten op het ADM (Amsterdamsche Droogdok Maatschappij) zijn in 1977 gestaakt. Van 1987 tot 1992 en van 1997 tot heden was het gekraakt en in gebruik voor culturele, kunstzinnige en sociale doeleinden. Sindsdien kon de vegetatie op een natuurlijke en spontane manier haar weg vinden met alleen subtiele invloed van de ‘ADM mens-soort’.

Toen de huidige gebruikers arriveerden in oktober in 1997 graasden er nog koeien in de polders ‘voor het hek’ op de zuidelijke helft van het terrein. In 2004 werd er een natuurwaardenevaluatie gemaakt en toen was het ADM nog omringd door moerassige en ruige gronden, waar flora en fauna van de oude agrarische landen als ook de geimporteerde duin/zandgrond-soorten goed konden gedijen. Sindsdien kwamen de industrieële activiteiten van het Havenbedrijf dichter rondom het terrein en nu worden de open gebieden regelmatig gemaaid om vegetatie-vorming tegen te gaan. Vooral de dieren die eerst hun thuis om het ADM heen vonden worden nu gedwongen om naar het ADM-terrein te verhuizen, nu de structuurrijkdom genoeg leefgebieden biedt voor veel verschillende soorten.

Ecologisch hoofd structuur
Als je de ADM van boven bekijkt dan zie je dat het onderdeel is van een natuurlijke ‘gang’ die vanaf het natuurgebied de Bretten loopt naar het Noordzeekanaal - voor vogels is het dan zelfs een kleine oversteek naar het Natura 2000-gebied in de polders van Westzaan. Het terrein van het ADM is een eiland van groen in een industrieel landschap. De meer dan 20 Ha land heeft veel typen leefgebied (bijvoorbeeld bos met struiken-laag, bosrand, weide met gras en kruiden, struweel, moerassig riet, tijdelijke poelen enz.). Onderdeel van het perceel is ook een ondiep haventje met brak-water, een paar riet eilandjes en een met riet begroeide oever-zone. Afgesloten van het haventje is er ook een zoetwater poel, beschermd tegen de wind en ook omringd door een rieten oever-zone.

Natuur zou moeten wijken voor geld
De huidige plannnen van de 'eigenaar van het ADM-terrein' – waarvan wij vermoeden dat deze enkel tactiek zijn om de ADM gemeenschap te verwijderen om het daarna door te kunnen verkopen met grote winst –  vormen een grote bedreiging voor de natuurwaarden van het ADM ecosysteem.

Vleermuizen jagen in de grote loods en boven de zoetwaterpoel, rugstreeppadden leven in de open met gras begroeide plekjes, de roerdomp schuilt in het riet, de havik nestelt in het bos – om een aantal voorbeelden te noemen. Als het terrein ontwikkeld zou worden, bouwrijp gemaakt zou worden, dan zou het bos, de loods, het poeltje allemaal verdwijnen. Dit mag niet zo maar, want veel van de dieren die hier hun vluchtplaats zoeken zijn beschermd door de Flora- en Faunawet. Eerst moet onderzoek gedaan worden, en moet een ontheffing aangevraagd worden.

Helaas trekt 'de eigenaar' zich hier niet zo veel van aan. Toen hij besloot een bouwweg te gaan maken op het voorterrein midden in het vogelbroedseizoen, ging zijn aannemer zo maar aan de slag met het kappen van bomen met een grote shovel,  zonder enig natuur onderzoek te verrichten. Na een noodsein vanuit de ADM gemeenschap werd een ecoloog ingeroepen die het werk prompt stopte: “Het is midden in het vogelbroedseizoen – dit gaat niet door, en er leven hier rugstreeppadden dus je mag niet zomaar aan het werk.”

Voordat concrete plannen gemaakt kunnen worden moet er eerst een grondige inventarisatie gedaan worden naar de natuurwaarden op het terrein. Dit moet gebeuren volgens een vastegestelde standaard procedure op een aantal momenten gedurende minstens een jaar, daarna kan er pas een ontheffing aangevraagd worden, die overigens alleen verleend wordt als er een groot algemeen belang is.

Als de Gemeente, Provincie en Haven echt een dynamisch, veelzijdig, adaptief en metropolitaans 'haven ecosysteem' willen realiseren in 2030, zoals geschreven in de HavenVisie 2030, moet het ADM behouden worden als natuur-haven: als brongebied en refugium voor beschermde soorten en als onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur.

Update
Na meer dan 18 jaar eisen 'de eigenaren' (vastgoed bedrijven Chidda b.v en Amstellimmo b.v. - erfgoed van wijlen Bertus Lüske) dat de bewoners en gebruikers van de ADM het terrein verlaten. Het voorgaande kort geding hebben de bewoners echter gewonnen. De voorzieningenrechter oordeelde dat “het belang van de gebruikers op dit moment zwaarder weegt dan het belang van Chidda c.s. bij ontruiming.”-

Chidda c.s. zijn tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Zij stellen wel spoedeisend belang te hebben. Wij van de ADM betwijfelen dit, mede omdat er nog geen ecologische inventarisatie is begonnen (wat minstens een jaar moet duren) en nog geen ontheffingen van de Flora- en Faunawet zijn aangevraagd. Er loopt ook nog een bodemprocedure voor ontruiming.

Written by: Elisabeth Schrammeyer (ADM)

 

================================

Originele artikel hier ||| Original article here

================================

 

Foundation ADM Lives
 

The foundation ADM Lives aims to preserve the natural environment on and around the former ADM terrain located in the West Harbors, Amsterdam.

In the almost 18 years that the current ADM community lives on the terrain, a special natural living environment has grown. Where initially there were only a few large empty buildings, grassland and harbor, there are now at least 20 different habitat types. Because there are several habitats, many plant- and animal species are home here now. Such as the protected kingfisher, cuckoo, water- and dwarf bat, rudder pump, night owl, hawk, natterjack toad, reed orchid and many other species.

ADM nature harbor
When the ADM was built in the 1960s (on land sprayed with sand) it was surrounded by agricultural land. Old aerial photographs show the ADM terrain between farms, meadows and woodwalls. Shipbuilding activities on the ADM (Amsterdamsche Dry-dock Company) were discontinued in 1977. From 1987 to 1992 and from 1997 to the present it was squatted and used for cultural-, artistic- and social purposes. Since then, vegetation could naturally and spontaneously find its way with only the subtle influence of the 'ADM human species'.

When the current users arrived in October 1997, cows were still grazing in the polders 'in front of the gate' on the southern half of the terrain. In 2004, a nature assessment was made and then ADM was still surrounded by swampy and rugged soils where flora and fauna of the old agricultural countries as well as the imported dune / sandy soil species could flourish well. Since then, the Port Authorities industrial activities have come closer to the terrain, and now the open areas are regularly mowed to prevent vegetation formation. Especially the animals who first found their home around the ADM are now forced to move to the ADM terrain as the structural wealth offers enough living areas for many different species.

Ecological main structure
If you look at the ADM from above, you see that it is part of a natural 'corridor' that stretches from the nature reserve De Bretten to the Noordzeekanaal (=> North Sea CHannel) - for birds it's then even a small crossing to the Natura 2000 area in the Westzaan polders . The ADM terrain is an island of green in an industrial landscape. The more than 20 Ha land has many types of habitat (for example, forest with a layer of bushes, forest edges, meadows with grass and herbs, marshland reed, temporary pools, etc.). Part of the plot is also a shallow harbor with brackish water, a few reed islands and a river bank covered with reeds. Closed off from the little harbor there is also a freshwater pool, protected from the wind and also surrounded by shore zone which is covered with reeds.

Nature should make room from money
The current plans of the 'owner of the ADM terrain' - which we suspect are only tactics to remove the ADM community in order to sell it on with a huge profit - pose a major threat to the natural values ​​of the ADM ecosystem .

Bats hunt in the big hall and above the freshwater puddle, natterjack toads live in open grassy places, the rudder puddles in the reeds, the hawk nestles in the woods - to name a few examples. If the terrain were to be developed, to be made 'construction ready', then the forest, the big hall, the pool would all disappear. This may not be undertaken at will, because many of the animals searching for a place to escape are protected by the Flora- and Fauna law. First, research must be done, and an exemption must be requested.

Unfortunately, 'the owner' does not care so much about this. When he decided to make a construction road on the terrain in front of the gate, in the midst of the bird breeding season, his contractor just began to cut down trees with a big shovel without any nature research. After an emergency signal from the ADM community, an ecologist was called in and stopped the work promptly: "It's in the midst of the bird's breeding season - this does must stop now, and there are natterjack toads here, so you're not allowed to work."

Before any concrete plans can be made, a thorough inventory must be made of the natural values ​​on the terrain. This must be done according to a fixed standard procedure on a number of occasions for at least one year, after which an exemption can be applied, which is only granted if there is a major general public interest.

If the Municipality, Province and Port really want to realize a dynamic, versatile, adaptive and metropolitan 'port ecosystem' by 2030, as written in the HavenVision 2030, the ADM must be retained as a natural port: as a source and refuge for protected species and as part of the Ecological Head Structure.

Update
After more than 18 years, 'owners' (real estate companies Chidda BV and Amstellimmo BV, the heirs of the late Bertus Lüske), demand that the residents and users of the ADM leave the terrain. However, the previous court case in short was won by the residents. The court ruled that "the interest of the users weighs currently heavier than the interest of Chidda c.s. regarding eviction."

Chidda c.s. have appealed against this judgment. They argue that they do have an urgent interest. We of the ADM doubt this, partly because no ecological inventory has yet begun (which must take at least one year) and no exemptions from the Flora- and Fauna law have been asked. Also now a 'bodem procedure' (=> court case in-depth) has been started, to enforce an  eviction.

Written by: Elisabeth Schrammeyer (ADM)