2015-09-18----- <PAROOL> "ADM'er bungelt nog wel even" ||| "ADM-er will dangle for a while longer"

(English below)

============

 

ADM'-er bungelt nog wel even

BART VAN ZOELEN

AMSTERDAM - Kasja Ollongren is wethouder van Cultuur én havenwethouder, maar daarmee is niet gezegd dat ze zich ook geroepen voelt om culturele vrijhaven ADM te redden. Dat bleek gisteren, toen Ollongren het eerste exemplaar van een dvd-box over de geschiedenis van het ADM-terrein in ontvangst nam. Daarbij kreeg ze meteen bijna achtduizend handtekeningen overhandigd met de oproep het cultuuroord diep in het Westelijk Havengebied de helpende hand toe te steken.

De pakweg 120 bewoners zijn in een slepende juridische strijd verwikkeld met de eigenaren Chidda en Amstelimmo. Die hebben een huurder voor het terrein - een recyclingbedrijf, dat er schepen wil ontmantelen. Dat zou passen binnen de havenbestemming die op de grond rust, waardoor de rechter mee zou kunnen gaan in de eis het terrein, dat in 1997 werd gekraakt, te ontruimen.

Deze zomer wilde de rechter daar niet aan, maar het hoger beroep en een bodemprocedure lopen al. Er kan dus een moment komen dat ADM in het ongelijk wordt gesteld.

In dat geval kijkt iedereen naar Ollongren. Hoe zwaar tilt zij aan het kettingbeding dat de gemeente heeft op de grond sinds die goedkoop van de hand werd gedaan en dat speculatie moet tegengaan? En is de culturele betekenis van ADM zo groot dat de gemeente tussenbeide komt?

Ollongren 'hecht aan vrijplaatsen', maar 'niet per se op dit terrein'

Dat laatste is maar zeer de vraag. "Amsterdam hecht veel waarde aan vrijplaatsen als deze waar cultuur zich vrij kan ontwikkelen. Maar dat hoeft niet per se op dit terrein te zijn," zegt Ollongren. "dat kunnen verschillende plekken zijn, die kunnen komen en ook weer gaan." In een brief aan de gemeeteraad noemde ze deze week als 'eindbeeld' dat er uiteindelijk niet gewoond mag worden. Of zoals ze gisteren tegen de ADM'ers zei: "Het is nooit bedoeld als plek om te wonen. Het terrein heeft eigenlijk een andere bestemming. Dat weten jullie ook en dat hebben jullie altijd geweten."

Ollongren liet in het midden wanneer zij verwacht dat het zover is. Ook wil ze niet ingaan op de mogelijkheid dat een deel een culturele vrijplaats blijft.

Tegelijk had ze deze week ook goed nieuws voor de ADM'ers. De gemeente heeft het verzoek van de eigenaren het bestemmingsplan te handhaven, afgewezen: ze hebben onvoldoende aangetoond dat er concrete plannen zijn om het terrein in gebruik te nemen. En Amsterdam ontruimt niet voor leegstand.

De eigenaren zullen daarom nu al hun kaarten op de rechtszaken moeten zetten, de bestuurlijke route loopt dood. En: 'de gemeente zal in gesprek gaan om te bezien hoe in de toekomst de culturele activiteiten van ADM (elders) voortgezet kunnen worden.'

 

===========

ADM-er will dangle for a while longer

BART VAN ZOELEN

AMSTERDAM - Kasja Ollongren is the alderman of Culture and Harbor affairs, but therefore it's not automatic that she intends to save cultural free haven ADM. This became clear yesterday when Ollongren received the first copy of a DVD box about the history of the ADM terrain. In addition, she immediately received nearly eight thousand signatures with a call  for help to save the cultural center deep in the Western Harbor area.

The approximately 120 residents are engaged in a tough legal battle with the owners Chidda and Amstelimmo. They have a tenant for the terrain - a recycling company that wants to dismantle ships. That would fit within the port destination which is attached to the grounds, thus perhaps convincing the judge to rule in favor of eviction of the terrain, which was squatted in 1997.

This summer the judge didn't want to do this, but the appeal and the in-depth court case are already in progress. Therefore, there may be a moment that ADM is being unsuccessful.

In that case, everyone looks at Ollongren. How much does she take into account the perpetual clause that the municipality has on the grounds since it was sold off cheaply and that must prevent speculation? And is the cultural significance of ADM so big that the municipality is intervening?

Ollongren 'thinks that free spaces are important', but 'not necessarily on this terrain'

The latter is just the question. "Amsterdam attaches great importance to free spaces like this where culture can develop freely, but that does not necessarily have to be on this terrain," Ollongren says. "There can be several places that can come and go again." In a letter to the city council she described it as the 'final picture' this week, that at the end of the day one isn't allowed to live at the terrain. Or, as she said to the ADM-rs yesterday: "It's never meant to be a place to live. The terrain really has a different destination, you know that too, and you've always known that."

Ollongren wouldn't say when she expects this to be the case. Nor did she wanted to go into the possibility that a part remains a cultural free space.

At the same time, she also had good news for the ADM-rs this week. The municipality has rejected the owners' request to enforce the destination plan: they have insufficiently proven that there are concrete plans to use the terrain. And Amsterdam does not evict for vacancy.

The owners will now have to put all their cards on court cases, the administrative route is a dead end. And: 'The municipality will start talks to see how in the future ADM's cultural activities can be continued (elsewhere).'