2015-07-15----- [Lüske / Chidda] <TELEGRAAF> "ADM-terrein toch ontruimd?" ||| "ADM terrain evicted nonetheless?"

(English below)

===========

ADM-terrein toch ontruimd?

Van een van onze verslaggevers

AMSTERDAM - De 130 bewoners van het gekraakte ADM-terrein in het Westelijk Havengebied moeten er rekening mee houden dat er binnenkort toch een ontruiming komt.

De kortgedingrechter bepaalde eerder deze week nog dat het terrein niet op korte termijn hoeft te worden ontruimd. De eigenaar van het stuk grond heeft inmiddels aangifte gedaan en stelt dat 'kraken niet meer mag'. Volgens Chidda Vastgoed, dat mede-eigenaar van het terrein is, is de uitspraak van de kortgedingrechter teleurstellend: "Kraken is verboden maar deze rechter oordeelt daar blijkbaar anders over. We hebben daarom aangifte gedaan en hopen dat de politie binnekort wel tot ontruiming overgaat."

Het haventerrein is al sinds 1997 gekraakt omdat de grond jarenlang braak had gelegen. Het is nu een locatie waar veel mensen wonen en werken en evenementen plaatsvinden. Volgens de eigenaar van het terrein, de erven-Bernard Lüske, is er een huurder gevonden en moeten de krakers daarom verdwijnen.

De kortgedingrechter oordeelde echter dat er geen haast bij de plannen is en dat de 130 krakers als bewoners een groter belang hebben dan de eigenaar.

Krakerswoordvoerder Hay Schoolmeesters vindt de plannen van de erven Lüske niet geloofwaardig. "Er wordt via een schijncontract geprobeerd ons voor 1 augustus weg te krijgen. Schijn omdat de volledige huurovereenkomst met Koole Maritiem BV nog niet eens is getekend. Daarnaast is de gemeente nog niet eens officieel op de hoogte van de komst, laat staan dat zij toestemming heeft gegeven. Zonder gemeentelijke toestemming is het huurcontract niet uitvoerbaar.

 

==========

 

ADM terrain evicted nonetheless?

 

From one of our reporters

AMSTERDAM - The 130 inhabitants of the squatted ADM terrain in the Western Harbor area should take into account that there will soon be an eviction.

The district court judge decided earlier this week that the terrain doesn't have to be evicted in the short term. The owner of the terrain has now filed a report (to the police), saying that 'squatting is no longer allowed'. According to Chidda Vastgoed, co-owner of the terrain, the court's verdict is disappointing: "Squatting is forbidden but this judge apparently disagrees. We have therefore reported and hope that the police will soon be evacuated."

The harbor terrain has been squatted since 1997 because the land had been in disuse for years. It is now a place where many people live and work and events take place. According to the owner of the site, the inheritance-Bernard Lüske, a tenant has been found and the squatters must disappear.

However, the district court judge ruled that there is no rush to the plans and that the 130 squatters as residents have a greater interest than the owner.

Squatter's spokesman Hay Schoolmeesters does not believe the plans of the Lüske' heirs. "With a fake contract they're trying to get rid of us before August 1. Fake, because the full rental agreement with Koole Maritiem BV has not yet been signed. In addition, the municipality is not yet officially notified of the plans, let alone that permission has been given. Without municipal permission, the lease contract is not 'enforceable'.