2015-07-14----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "Eigenaar ADM: sowieso ontruimen" ||| "Owner ADM: we'll evict anyways"

(English below)

============

 

Eigenaar ADM-terrein: we gaan sowieso ontruimen

De toegangspoort tot het ADM-terrein in Amsterdam Noord © ANP

De eigenaar van het gekraakte ADM-terrein in de Amsterdamse haven wil de voormalige scheepswerf, ondanks een uitspraak van de rechter, binnenkort gewoon laten ontruimen. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de 130 bewoners. 'Kraken mag niet meer.'

HERMAN STIL

Het haventerrein werd in 1997 gekraakt, nadat het terrein nabij de Amerikahaven al jaren braak had gelegen. Sindsdien is het volgens bewoners en gebruikers uitgegroeid tot een bloeiende 'broedplaats'. In het verleden werden er festivals als Robodock gehouden.

De eigenaren van het terrein, de erven-Bernard Lüske, willen de krakers weg hebben omdat er een huurder voor een deel van de werf is gevonden: scheepssloper Koole Maritiem.

Maar gisteren gaf de kortgedingrechter hun ongelijk: er is geen haast bij de plannen en de 130 krakers hebben als bewoners een groter belang dan de eigenaren.

'Teleurstellend'
Volgens de kortgedingrechter is het onwaarschijnlijk dat het terrein op korte termijn in gebruik kan worden genomen - daarvoor is het te zeer vervallen. Ook zijn waarschijnlijk nieuwe vergunningen nodig, waarover de gemeente zich nog moet buigen.

Ferry Sint van Chidda Vastgoed, die mede-eigenaar is van het terrein, vindt de uitspraak 'teleurstellend'. 'Kraken is volgens de wet verboden, maar deze rechter denkt daar blijkbaar anders over. Daarom hebben wij onlangs aangifte gedaan tegen de krakers. De politie was er blij mee.'

Schijnconstructie
De krakers zijn tevreden. Volgens hen zijn de plannen een 'schijnconstructie' tussen Chidda en Koole om hen van het terrein te krijgen, waarna dit een lucratievere bestemming zou moeten krijgen dan een scheepswerf.

'We zijn best bereid om mee te werken,' zegt Anneke Teepe, 'maar niet voor dit broodje-aapverhaal. Als ze de plannen verder uitwerken, dan kan dat wellicht ooit tot ontruiming leiden. Maar vooralsnog maken we ons geen zorgen.'

Bodemprocedure
'Schijnconstructie' gaat de rechter te ver, maar hij zet wel vraagtekens bij het huurcontract, omdat er allerlei onderzoeken naar de staat van het terrein en naar de milieugevolgen van de toekomstige scheepssloop niet zijn uitgevoerd.

'We kónden die onderzoeken niet doen,' zegt Sint, 'omdat wij ons eigen terrein niet op mogen. Daarom zijn we ook blij met deze uitspraak, omdat de rechter ook heeft bevolen dat de krakers ons in het vervolg moeten toelaten.' Hij overweegt desondanks tegen de uitspraak in beroep te gaan, naast de bodemprocedure die al een tijdje loopt en de aangifte die onlangs tegen de krakers is gedaan.

Sint verwacht alleen oponthoud vanwege de uitspraak van gisteren. 'Binnen nu en negen maanden is het terrein sowieso ontruimd.'

 

================================

Originele artkel hier ||| Original article here

================================

 

Owner ADM terrain: We're going to evict anyways

The gateway to the ADM terrain in Amsterdam North © ANP


The owner of the squatted ADM terrain in the port of Amsterdam wants to have the former shipyard evicted soon, despite a ruling from the court. He has now reported against the 130 residents. 'Squatting is not allowed anymore.'

HERMAN STIL

The harbor terrain was squatted in 1997, after the area near the America harbor had been in disuse for years. Since then, according to residents and users. it has grown into a flourishing 'breeding place'. In the past, festivals like Robodock were held.

The owners of the terrain, the inheritance-Bernard Lüske, want to have the squatters be gone, because a tenant has been found for a part of the yard: ship wrecker Koole Maritime.

But yesterday, the judge didn't agree with them: there is no rush to the plans, and the 130 squatters have a greater interest than the owners.

'Disappointing'
According to the District Court judge, it is unlikely that the terrain can be put to use in the short term - because it is too dilapidated. It is also likely that new permits will be required, which the municipality still has to approve of.

Ferry Sint of Chidda Vastgoed, co-owner of the site, finds the verdict 'disappointing'. "Squatting is prohibited by law, but this judge apparently thinks differently. That is why we have recently filed a report against the squatters. The police were happy with that."

Fake set up
The squatters are satisfied. According to them, the plans are a 'fake deal' between Chidda and Koole to get them off the terrain, after which it should get a more lucrative destination than a shipyard.

"We are willing to go along," says Anneke Teepe, "but not for this bullshit story. If they further elaborate on the plans, that may possibly lead to eviction. But for the moment we do not worry. "

In depth court case
'Fake deal' goes too far for the judge, but he does question the lease contract because of the fact that all kinds of research into the state of the terrain and the environmental impact of the future ship wrecking have not been carried out.

"We couldn't do the investigations," says Sint, "because we can not go onto our own terrain. That's why we are also pleased with this verdict, because the judge also ordered the squatters to allow us in, in the future." However, he is considering appealing the verdict, in addition to the in depth court case that has been going on for a while and the recent report against the squatters.

Sint only expects to be delayed because of yesterday's verdict. "Within now and nine months the terrain will be evicted, no matter what."