2015-06-30----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "ADM-er gelooft niets van plan" ||| "ADM-er doesn't believe the plan(s)"

(English below)

=============

 

ADM'er gelooft niets van plan

Bart van Zoelen

 

AMSTERDAM "Een opzetje." Zo zien de bewoners van het ADM-terrein in de Amsterdamse haven het huurcontract waarmee de eigenaren van het terrein al per 1 oktober hun ontruiming willen afdwingen.

Die eigenaren, de vastgoedmaatschappijen Chidda en Amstelimmo, hebben in Koole Maritiem een huurder gevonden. Koole uit Vijfhuizen, wil er schepen gaan ontmantelen. Het huurcontract is getekend en 'idealiter' begint Koole 1 oktober.

De bewoners vinden dat al te toevallig, zeiden hun advocaten gisteren in een door de eigenaren aangepannen kort geding. Alleen aan scheepsbouw gerelateerde activiteiten zijn toegestaan binnen het kettingbeding dat rust op het terrein, sinds de in 2003 geliquideerde Bertus Lüske het voor een zacht prijsje kocht.

Al eerder probeerden de eigenaren, de erven Lüske, een andere bestemming aan de grond te geven. Dan worden ze 'slapend rijk', aldus de ADM'ers, die het terrein in 1997 hebben gekraakt. Dat is volgens hen de verborgen agenda achter het ontruimen van hun vrijplaats.

Scheepsbouw rond het Noordzeekanaal achten ze niet reëel, die is immers allang verplaatst naar lagelonenlanden. Ook vinden ze het 'onaannemelijk' dat Koole uit de voeten kan met de gehuurde loods die kampt met 'vijftig jaar achterstallig onderhoud'. Er zijn nog geen vergunningen aangevraagd voor aanpassingen aan het terrein en ook dat sterkt hen in hun argwaan dat het huurcontract vooral bedoeld is om hen weg te krijgen. "Het kan nog jaren duren voordat hier ook maar een optimistje kan worden gehellingd."

Ook vinden de ADM'ers het verdacht dat de eigenaren plots met een huurovereenkomst op de proppen kwamen, terwijl daar een paar maanden terug, bij een vorige rechtszaak nog geen sprake van was.

Daarnaast vragen ze zich af of een 'thuisbasis' van Koole, dat ook kades bouwt en materieel wil opslaan, past binnen het kettingbeding. Moet de gemeente, die het eerste recht van koop heeft om de grond te kopen, daar niet eerst naar kijken?

"Het duurt jaren voor hier zelfs maar een optimistje kan worden gehellingd"

En dan is er nog de haast die de eigenaren maken. Is hun spoedeisende belang genoeg om een hele gemeenschap met tien kinderen op te doeken? Moet daar niet grondiger naar gekeken worden, in een bodemprocedure?

Maar de eigenaren houden voet bij stuk. De financieel directeur van Koole verzekerde de rechter, die over twee weken uitspraak doet, dat de plannen serieus zijn. In Vijfhuizen is Koole uit zijn jasje gegroeid. Vandaar de haast van de eigenaren. "We willen niet het risico lopen dat Koole afhaakt en naar een andere plek gaat."

 

========================

 

ADM'er does not believe plan

Bart van Zoelen

 

AMSTERDAM "A set up." that's the way the residents of the ADM terrain in the port of Amsterdam view the lease agreement with which the owners of the terrain already want to enforce their eviction on 1 October.

Those owners, the real estate companies Chidda and Amstelimmo, found a tenant in Koole Maritime. Koole from Vijfhuizen, wants to dismantle ships. The lease contract has been signed and 'ideally'  Koole begins October 1st.

The inhabitants find that too coincidentally, their lawyers said yesterday in a 'court case in short', started by the owners. Only shipbuilding activities are allowed within the perpetual clause that rests on the terrain since Bertus Lüske, liquidated in 2003, bought it for a low price.

Previously, the owners, Lüske's inheritors, tried to give another destination to the terrain. Then they become "rich whilst sleeping", according to ADM'ers, who squatted the terrain in 1997. According to them, that's the hidden agenda behind the evacuation of their place of residence.

Shipbuilding around the North Sea Channel is not to be realistic, according to them, that has long since been moved to low cost countries. They also find it "unusual" that Koole wants to start using  the former shipbuilding hall which is struggling with "fifty years of overdue maintenance". There have not been any permits requests filed for altering the terrain, and this also feeds their suspicion that the lease is primarily intended to get them out. "It may take years before even an 'optimist' (=> small type of sailing boat) can make use of a slipway."

The ADM'ers also find it suspicious that the owners suddenly came up with a lease agreement, while there was none a few months ago, at a previous court case.

In addition, they are wondering whether a "home base" of Koole, which also builds quays and wishes to store material, fits within the perpetual clause. Should the municipality, who has the first right of purchase to buy the land, not look at this first?

"It may take years before even an 'optimist' can make use of a slipway."

And then there is the rush that the owners are having. Is their urgency important enough to evict a whole community with ten children? Doesn't have this to be looked into by a 'bodem-procedure' (=> in-depth court case)?

But the owners won't give in. Koole's financial director assured the judge, who's going to give a verdict in two weeks, that the plans were serious. In Vijfhuizen, Koole has reached the limits of growth. Hence the rush of the owners. "We do not want to risk that Koole is pulling out and is going to another place."