2015-06-23----- <PAROOL> "Bijna 5.000 handtekeningen voor ADM" ||| "Almost 5.000 signatures for ADM"

(English below)

===========

Bijna 5.000 handtekeningen voor behoud vrijplaats ADM

(© Jean-Pierre Jans / www.jeanpierrejans.nl)

 

In ruim twee weken tijd hebben bijna 5.000 mensen hun steun uitgesproken voor het behoud van vrijhaven ADM in het Westelijk Havengebied. De vrijhaven moet vrezen voor zijn voortbestaan nu de eigenaren van het terrein in een bodemprocedure het vertrek van de bewoners eisen.

Door: Priscilla Tienkamp, 23 juni 2015, 09:30, Bron: Het Parool

 

Ondertekenaars van de online petitie vragen aan burgemeester Eberhard van der Laan 'om de culturele vrijhaven ADM te behouden'. De eigenaren van het in 1997 gekraakte terrein, de vastgoedmaatschappijen Chidda en Amstelimmo, zeggen een huurder te hebben die een scheepsreparatiewerf wil maken van de locatie. Volgens Chidda is het huurcontract al getekend.

De 130 bewoners hebben behalve op de rechter nu hun hoop opnieuw gevestigd op de gemeente, die het eerste recht heeft om de grond van Chidda en Amstelimmo te kopen. In hun Facebookgroep kondigen ze een actie aan. 'Binnenkort nemen we ons dorp mee naar de stad en laten we zien wie we zijn en wat we doen (..) We geven niet op en zullen in een theatrale vorm laten zien dat we een toevoeging zijn voor de stad en daarom moeten blijven.'
 
Lene Grooten, duo-raadslid voor GroenLinks in Amsterdam, en Frans van Tartwijk, bestuurslid van het ateliergebouw op de 2e Nassaustraat 8, waarschuwden gisteren in een opiniestuk in Het Parool voor de gevolgen van het verdwijnen van vrijplaatsen als het ADM-terrein. '[De] gebruikers van de ADM [hebben] in twintig jaar een florerende gemeenschap opgebouwd, die zich niet makkelijk laat overplanten. Als er voor hen geen ruimte meer is, verdwijnt deze andere manier van leven, die voor velen een bron van inspiratie is.'

 

======================================

Originele artikel staat hier ||| Original article is here

======================================

 

Almost 5.000 signatures for preserving free-haven ADM

(© Jean-Pierre Jans / www.jeanpierrejans.nl)

 

In just over two weeks almost 5,000 people have expressed their support for the preservation of ADM free-haven in the western harbor. The free-haven must fear for its existence now the owners of the premises have started 3 separate legal procedures against them

By: Priscilla Tienkamp, June 23rd. 2015, 9.30 Source: Het Parool

 

Underwriters of the on-line petition are urging Mayor Eberhard van der Laan "to preserve the cultural free-haven ADM". The owners of the squatted terrain (since 1997), the real estate companies Chidda and Amstellimo say they have a tenant who wants to start a ship repair yard on the location. According to Chidda the lease has already been signed.

The 130 residents are hoping that the outcome of the court-cases will be favorable, but they're also urging the municipality to help them out, since Amsterdam has the first right to buy the land back from Chidda and Amstelimmo. In their Facebook group they announce an action; "Soon we take our village to the city to showcase who we are and what we do (..) We do not give up and will show in a theatrical form that we are an addition to the city and should therefore remain."

Lene Grooten, duo councilor for GroenLinks in Amsterdam, Frans van Tartwijk, board member of the studio building on the 2nd Nassaustraat 8, warned yesterday in an opinion article in Het Parool for the consequences of the disappearance of free-havens like the ADM. "[The] users of the ADM [have] in twenty years established a thriving community, which can't be transplanted easily. If there's no space left for them anymore, this different way of living will disappear, which for many is a source of inspiration. "