2015-06-22----- <PAROOL> "Amsterdam heeft vrijplaatsen nodig" ||| "Amsterdam needs free-spaces"

(English below)

===========

 

 

Stadsontwikkeling Als de markt zijn gang mag gaan, verdwijnen de kunstenaars

Amsterdam heeft vrijplaatsen nodig

(© Jean Pierre Jans)

Opinie - Als we niet opletten, worden vrijplaatsen en rafelranden uit de stad verdreven door de economische ontwikkeling, schrijven Lene Grooten en Frans van Tartwijk vandaag in een opiniestuk in Het Parool.

Door: Lene Grooten en Frans van Tartwijk  22 juni 2015, 19:00 - Bron: Het Parool

(Lene Grooten, Duo-raadslid voor GroenLinks in Amsterdam)

 

(Frans van Tartwijk, Bestuurslid ateliergebouw 2e Nassaustraat 8)

 

Het kraakpand Tacheles in Berlijn is verkocht. Het pand was één van de bekendste vrijplaatsen in de stad. Het was tot een paar jaar geleden een plek waar kunstenaars en vrijbuiters hun gang konden gaan en waar toeristen graag een kijkje kwamen nemen. Berlijn is nu nog steeds een plek waar kunstenaars zich graag vestigen, maar Leipzig gaat die rol overnemen. Daar is volop ruimte en zijn de huren nog laag.

Hetzelfde speelt in Brooklyn. The Galapagos Art Space besloot na twintig jaar Brooklyn te verruilen voor het bijna duizend kilometer westelijker gelegen Detroit. Dat is nu een troosteloze stad met lage huren en een enorme leegstand, maar misschien zien slimme investeerders de komst van dit kunstcentrum en zijn aanhang als een signaal om voor bijna niks onroerend goed te gaan kopen. Het zou zo maar kunnen dat Leipzig en Detroit over tien jaar ook weer onbetaalbaar zijn.

Wonderolie
Nu even over onze 'wereldstad' Amsterdam. Het broedplaatsenbeleid, waarin 45 miljoen euro geïnvesteerd is, heeft tot doel kunstenaars en creatieven aan de stad te binden. Naast de broedplaatsen zijn er in Amsterdam van oudsher veel andere vrijplaatsen, zoals ateliergebouwen en (voormalige) kraakpanden. Die plekken staan onder druk. In het centrum verdwenen in de afgelopen jaren het ateliergebouw in de Kanaalstraat en de Tabakspanden. De verkoop van de atelierwoningen in de Zomerdijkstraat lijkt onafwendbaar en het ateliergebouw in de Fagelstraat moet commercieel verhuurd gaan worden. Ook buiten het centrum is veel aan de hand: Villa Friekens in Noord is verkocht en de 130 bewoners en gebruikers van het ADM-terrein worden bedreigd met uitzetting.

'En wat dan nog?' zullen sommigen denken. 'Het gaat toch goed met de stad, de huizenprijzen stijgen, de economie groeit weer, wat wil je nog meer? De kunstenaars en alternatievelingen, krakers en avonturiers hebben hun werk als wonderolie van de stadsvernieuwing gedaan en nu kunnen ze wel weg.'

De vraag is in wat voor stad je wilt leven. Als we de markt zijn gang laten gaan, zullen ontwikkelingen als in Brooklyn en Berlijn steeds sneller gaan, en zullen de kunstenaars uit Amsterdam verdwijnen. Niet omdat ze zo graag op zoek gaan naar een nieuw avontuur en Amsterdam uit willen, maar doordat ze hun huur niet meer kunnen betalen en er geen geschikte plekken meer voor hen zijn. En dat is eeuwig zonde van al die plekken die Amsterdam maken tot wat Amsterdam is: een stad met rafelranden en ruimte voor andere manieren van denken en leven.

Bron van inspiratie
Zo hebben de 130 gebruikers van de ADM in twintig jaar een florerende gemeenschap opgebouwd, die zich niet makkelijk laat overplanten. Als er voor hen geen ruimte meer is, verdwijnt deze andere manier van leven, die voor velen een bron van inspiratie is.

Het broedplaatsenbeleid in Amsterdam richt zich vooral op creatieve professionals als ontwerpers, kunstenaars en architecten. Broedplaatsen zijn bedoeld als vrijplaatsen, maar in de praktijk zijn er veel regels en voorwaarden waar de gebruikers zich aan moeten houden. Wat vaak de creatieve klasse wordt genoemd, is een enorm diverse groep. Niet iedereen past in een broedplaats.

Het ironische is dat terwijl er zulke grote investeringen gedaan worden in broedplaatsen, de al veel langer bestaande vrijplaatsen dreigen te verdwijnen. Wij roepen het college op er alles aan te doen juist ook die plekken te behouden. Daarvoor zijn geen gigantische investeringen nodig, enkel de politieke wil om letterlijk en figuurlijk ruimte te zoeken en te vinden voor vrijplaatsen en rafelranden in onze stad. Omdat Amsterdam een diverse en inspirerende stad moet blijven, waar ruimte is voor iedereen en alles mogelijk is.

 

================================

Originele artikel hier ||| original article here

================================

 

City development If the free market has free reign, the artists will disappear

Amsterdam needs free-spaces

 

(Lene Grooten, duo city council member for GreenLeft in Amsterdam)

 

 

(Frans van Tartwijk, board member for atelier building 2nd. Nassaustraat number 8)

 

Opinion - If we are not careful, free-havens and fringe-zones of the city are driven out by economic development, Lene Grooten and Frans van Tartwijk are stating today in an opinion article in Het Parool.

 

22 juni 2015   By Lene Grooten and Frans van Tartwijk

The Tacheles squat in Berlin has been sold. The building was one of the most famous free-haven in the city. It was until a few years ago, a place where artists and free-spirited peoples could do their thing, and where tourists loved to come to take a look. Berlin is still a place where artists like to settle, but Leipzig will take over that role. There is plenty of space and rents are low.

The same goes for Brooklyn. The Galapagos Art Space decided after twenty years to move from Brooklyn to the nearly a thousand kilometers to the west situated Detroit. That is now a desolate city with low rents and a huge vacancy, but smart investors may see the arrival of this arts' center and it's supporters as a signal to buy property for next to nothing. It could just be that Leipzig and Detroit in ten years time also will be unaffordable.

Castor oil
Now, about our "world city" Amsterdam. The "breeding-spaces" policy, in which 45 million euros is invested, aims to tie artists and creatives to the city. In addition to the "breeding-spaces", there are in Amsterdam traditionally many free-havens, such as artists' studio's buildings and (former) squats. These places are under pressure. In the city-center disappeared in recent years; the artists' studio building in the Kanaalstraat and the Tabakspanden. The sale of the studio-building in the Zomerdijkstraat seems inevitable and the workshop building in the Fagelstraat has to be commercially rented out. Outside the city-center a lot is going on: Villa Friekens in Amsterdam-North has been sold and the 130 residents and users of the ADM are threatened with eviction.

"And so what?" some will think. "It goes better with the city; house-prices are getting higher, the economy is growing again, what more could you want? The artists and alternative people, squatters and adventurers have done their work as castor oil of urban renewal and now they can go again."

The question is; in what kind of city do you want to live? If we let the market take its course, the developments as seen in Brooklyn and Berlin will accelerate, and the artists will disappear from Amsterdam. Not because they are looking for a new adventure and want to leave Amsterdam, but because they can not pay their rent and there is no more suitable places for them. And that's a real shame; all those places that make Amsterdam into what Amsterdam is; a city with frayed edges and space for other ways of thinking and living.

Source of inspiration
The 130 users of the ADM, who have built in twenty years a thriving community, which can't be transplanted that easy. If there's no space for them anymore, this way of living will disappear, which is for many a source of inspiration.

The "breeding-spaces" policy in Amsterdam focuses on creative professionals like designers, artists and architects. "Breeding-spaces" are intended as free-havens, but in practice there are many rules and conditions that users must adhere to. What is often called the creative industry, is a hugely diverse group. Not everyone fits into a "breeding space".

The irony is that while there are such large investments made in "breeding spaces", the much longer existing free-havens are threatened with extinction. We urge the City Council to do everything that's in their power to also keep those places. This doesn't cost much, just the political will to seek both literally and figuratively space for free-havens and fringes in our city. Because Amsterdam must remain a diverse and inspiring city, where there is room for everyone and everything is possible.