2015-06-05----- [Lüske / Chidda] <NRC> "Grondeigenaar 'provoceert' ADM" ||| "Land owner 'provokes' ADM"

(English below)

============

Owner ADM provoces cultrual brood area ADM

Grondeigenaar ‘provoceert’ culturele broedplaats ADM

NRC 5 juni 2015   Door: Jonas Kooyman

 

Bewoners van het ADM-terrein, een creatieve broedplaats in het Westelijk Havengebied, zijn in een verhevigde juridische strijd verwikkeld met Chidda Vastgoed, eigenaar van de grond. Sinds maart zijn door het vastgoedbedrijf drie juridische procedures gestart om het terrein te ontruimen, waarvan de meest recente gisteren.

Dat is niet het enige. „Maandag stond er opeens een graafmachine voor het terrein, gestuurd door Chidda”, zegt Anneke Teepe, één van de 130 bewoners en gebruikers van ADM. „Ze wilden een stuk wilde natuur vrijmaken om een bouwweg aan te leggen. Terwijl dit het broedseizoen is.” Na tussenkomst van de politie werd de graafmachine weggestuurd. „We zien deze actie als provocatie. Er is geen bouwvergunning voor die locatie.”

Met kort gedingen en een bodemprocedure probeert Chidda Vastgoed toestemming te krijgen om het terrein te inspecteren en op den duur te ontruimen, om het als scheepswerf te verhuren. „De gebruikers zitten er illegaal en Chidda wil haar eigendom weer ter vrije beschikking hebben om dit commercieel te doen gebruiken”, zegt advocaat Ton Bakhuijsen.

Het terrein werd sinds de jaren tachtig gekraakt en in 2007 gelegaliseerd. De juridische strijd over het terrein woedt al die tijd al. „Veel culturele vrijplaatsen zijn al verdwenen. Het zou doodzonde zijn als door complexe eigendomsverhoudingen de waardevolle bijdrage van ADM (..) verloren zou gaan”, schrijft de culturele vrijplaats in een brandbrief aan de gemeente.

 

====================================================

Het originele artikel staat hier |||| The original article can be read here

====================================================

 

Owner ADM provoces cultrual brood area ADM

Owner of the land 'provokes' cultural breeding space ADM

NRC Juni 5th, 2015   By: Jonas Kooyman

 

Residents of the ADM terrain, a creative breeding space in the Western Harbor area, have been engaged in an enhanced legal battle with Chidda Vastgoed, owner of the land. Since March, the real estate company has launched three legal procedures to evict the terrain, the most recent of which yesterday.

That's not the only thing. "On Monday there was suddenly an excavator on the terrain in front, sent by Chidda," says Anneke Teepe, one of 130 residents and ADM users. "They wanted to get rid of a piece of wild nature, in order to build a construction road. While it's now breeding season. "After the police intercepted, the excavator was sent away. "We see this action as a provocation. There is no building permit for that location. "

With 'short' court cases and an 'in-depth' court case, Chidda Vastgoed attempts to get permission to inspect the land and eventually evict it to rent it as a shipyard. "The users are there illegal and Chidda wants to have her property back and be available for commercial use," says lawyer Ton Bakhuijsen.

The terrain has been squatted since the 1980s and legalized in 2007. The legal battle over the terrain has been going on, since then. "Many cultural free spaces have already disappeared. It would be a mortal sin if, due to complex ownership ratios (...), ADM's valuable contribution would be lost.", states the cultural free space in an urgent letter to the municipality.