2015-05-xx----- CITY COUNCIL: committee "Arts & Culture" <== ADM

(English below)

============

To the City Council committee of Education, Diversity and Integration,
Arts and Culture, Local Media and Monuments
PO Box 202
1000 AU Amsterdam

Amsterdam, ....... (date)

Subject: residents' cultural free port ADM introducing themselves

Dear alderman and commissioners,

The ADM is the last major cultural free port in Amsterdam, the Netherlands and perhaps Europe. An organic grown village in the Western Harbor, where 130 creators have lived and worked for over 17 years. These have now been summoned by the owners to leave the terrain. They're presenting vague plans, which for the time being seem to serve no constructive purpose.

The terrain, buildings and part of the water are used by artists, craftsmen and inventors, it has become the largest cultural free port of the Netherlands. Self-reliance, creativity and sustainability are important elements in life at the ADM, as well as cultural representation and circular economics. The spontaneously grown living community is celebrated throughout the world because of its social cultural renewal and exchange.

The ADM is a fertile ground for the local and (inter) national culture climate. These free zones or 'less regulated zones' do not only play a pioneering role, but also stimulate the creative industry of Amsterdam. Autonomous and experimental spots on the fringes like ADM provide an inspiration for new ideas, initiatives and startups.

The terrain has earned its fame thanks to a long list of performances, festivals, exhibitions, theatrical performances, workshops, presentations and other initiatives such as; The Robodock festival, the Electric Circus, the Silo Theater, the Space and Time festivals and more. Just last Sunday there was the Crypto party with Arjen Kamphuis.

For years, our creators have been asked to participate in various festivals such as Oerol, the Parade, Rolling Kitchens, Landjuweel and Magneet in a variety of ways. But also by internationally renowned innovative festivals like Fusion in Berlin and Burning Man in America we are invited.

Since the terrain was abandoned in 1977 by the Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM), its developments have been held for decades by property speculators. In 1997 the terrain was bought by real estate broker Bertus Lüske. Lüske has since died - shot in the criminal circuit. Now the heirs of Lüske (Amstelimmo BV and Chidda Vastgoed BV) have invited the residents to attend a completely new theatrical spectacle that could lead to unexpected twists, in which you as a municipality play a bigger role than you might think.

Let's take care of this valuable terrain and see how the place, and what it represents, can be maintained for Amsterdam.
Many cultural free places have already disappeared. It would be a mortal sin if, due to complex ownership relationships, the valuable contribution of the ADM and its spin-off on city, country and world would be lost. Fortunately, that can be prevented.

Finally:
Because many of you may not be familiar with the terrain, we would like to invite you to visit. We will organize guided tours on 5 and 6 June, and we hope that you will  sign up for it.

On behalf of residents and users of the Amsterdam Do Society

Milou Veling
Contact:
Koen Polder 06 ........
Anneke Teepe 06 .............
Durk Doddema 06 ................
Hay Schoolmeesters 06 ....................

 

==================

 

 

Aan de Raadscommissie voor Onderwijs, Diversiteit en Integratie,
Kunst en Cultuur, Lokale Media en Monumenten
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Amsterdam, .......(datum)

Betreft: bewoners culturele vrijhaven ADM stellen zich voor

Geachte wethouder en commissieleden,

De ADM is de laatste grote culturele vrijhaven in Amsterdam, Nederland en misschien wel Europa. Een organisch gegroeid dorp in de Westelijke Haven waar 130 creatievelingen al meer dan 17 jaar wonen en werken. Die zijn nu door de eigenaren gedagvaard om het terrein te verlaten. Er wordt geschermd met vage plannen, die vooralsnog geen enkel constructief doel lijken te dienen.

Het terrein, de gebouwen en een deel van het water worden gebruikt door kunstenaars, ambachtslieden en uitvinders, het is uitgegroeid tot de grootste culturele vrijhaven van Nederland. Zelfredzaamheid, creativiteit en duurzaamheid zijn belangrijke elementen in het leven op de ADM, evenals culturele uitstraling en circulaire economie. De spontaan gegroeide woon-werkgemeenschap wordt over de hele wereld geroemd vanwege haar sociaal culturele vernieuwing en uitwisseling.

Het ADM is een vruchtbare kiemgrond voor het lokale en (inter)nationale cultuurklimaat. Dit soort freezones of regelluwe zones  vervullen niet alleen een pioniersrol maar geven een stimulerende impuls aan de creatieve industrie van Amsterdam. Autonome en experimentele plekken aan rafelranden zoals de ADM vormen een inspiratiebron voor nieuwe ideeën, initiatieven en start-ups.

Het terein heeft haar bekendheid onder andere te danken aan een lange lijst van performances, festivals, exposities, theatervoorstellingen, workshops, presentaties en andere initiatieven zoals; het Robodock festival, het Electric Circus, het Silotheater, de Ruimte- en Tijd-festivals en meer. Afgelopen zondag was er nog de crypto-party met Arjen Kamphuis.

Al jaren worden onze makers gevraagd om op allerlei wijze te participeren in belangwekkende festivals als Oerol, de Parade, de Rollende Keukens, Landjuweel en Magneet. Maar ook door internationaal bekende innovatieve festivals als Fusion in Berlijn en Burning Man in Amerika worden we uitgenodigd.  

Sinds het terrein in 1977 werd verlaten door de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM) zijn ontwikkelingen decennialang door vastgoed-speculanten tegengehouden. In 1997 werd het terrein aangekocht door vastgoedman Bertus Lüske. Lüske is inmiddels overleden – doodgeschoten in het criminele circuit. Nu hebben de erven Lüske (Amstelimmo BV en Chidda Vastgoed BV) de bewoners middels een dagvaarding voor een geheel nieuw theaterspektakel uitgenodigd dat tot onverwachte wendingen zou kunnen leiden, waarin U als  gemeente een grotere rol speelt dan U misschien vermoedt.

Laten we voorzichtig met dit waardevolle terrein omgaan en bezien hoe de plek, en wat ze vertegenwoordigt, behouden kan worden voor Amsterdam.
Veel culturele vrijplaatsen zijn al verdwenen. Het zou doodzonde zijn als door complexe eigendomsverhoudingen de waardevolle bijdrage van het ADM en haar spin-off op stad, land en wereld verloren zou gaan. Gelukkig kan dat voorkomen worden.

Tot slot:
Omdat velen van U mogelijk niet bekend zijn met het terrein, willen we U graag uitnodigen voor een bezoek. Wij organiseren rondleidingen op 5 en 6 juni aanstaande en we hopen dat u zich daarvoor aanmeldt.

Namens de bewoners en gebruikers van de Amsterdamse Doe Maatschappij

Milou Veling
Contact:
Koen Polder 06 ........
Anneke Teepe 06 .............
Durk Doddema 06 ................
Hay Schoolmeesters 06 ....................