2013-02-23----- <VISIONAIR.NL> "Culturele vrijhaven in Amsterdam: ADM" ||| "Cultural free-haven in Amsterdam: ADM"

(English below)

Culturele vrijhaven in Amsterdam: ADM

by · Published

23 February 2013

· Updated

February 23, 2013

 

Geen vrijstaat op zee, maar een soort van een ‘vrijstaat’ op land. Of beter gezegd: een vrijhaven. Het bestaat en is te vinden in Amsterdam: de culturele vrijhaven ADM.

Vrijhaven en vrijstaat

Er is een verschil tussen een vrijhaven en een vrijstaat. Het woord vrijstaat is een woord dat in historie werd gebruikt in de officiële naam van een staat of een bepaald gebied wat autonoom werd. Door de toevoeging van het woord vrijstaat aan de officiële naam werd de eigen autonomie benadrukt.  Het was hierbij mogelijk dat de betekenis van het woord autonomie verschillend werd gebruikt. Het kon bijvoorbeeld gaan om een staat die onafhankelijk werd van een bepaald land of om een gebied wat meer autonomie kreeg binnen een bepaalde natiestaat. Ook werd het woord ‘vrijstaat’ wel eens gebruikt als synoniem voor het woord republiek. Nog steeds wordt het woord vrijstaat gebruikt. De officiële naam van de Duitse deelstaat Beieren is Freistaat Bayern en er is een provincie in Zuid-Afrika met de naam Vrijstaat wat vroeger de Oranje Vrijstaat was.

Een vrijhaven is een plaats met een bijzondere vrijstellingen. Het is plek met weinig regels en met weinig toezicht.

ADM

De Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM) was een scheepswerf in Amsterdam die in 1877 is opgericht en tot met 1985 in gebruik is geweest. Er werden onder andere schepen verbouwd en gerepareerd. Voor het eerst werd dit gebied in 1987 gekraakt om vervolgens in 1992 te worden ontruimd. In 1997 werd het terrein verkocht aan speculant Bertus Lüske en in hetzelfde jaar werd het terrein wederom gekraakt. In 1998 ging Lüske met een knokploeg het terrein op om te proberen de krakers van het terrein te verjagen en daarmee het terrein te ontruimen. Iets wat Lüske niet gelukt is.

Vanaf 1997 is het gekraakte terrein uitgegroeid tot een culturele vrijhaven of vrijplaats. Een vrijplaats met een eigen cultuur, met eigen regels en een eigen tijdsbeleving. Een unieke woon- en werkgemeenschap van ongeveer 125 personen die een eigen samenleving binnen de Nederlandse samenleving vormen. ADM heeft sindsdien een nieuwe betekenis gekregen. Na de kraak in 1997 werd de naam namelijk snel omgedoopt tot Amsterdamse Doe (het zelf) Maatschappij.

Het geheim om het al 15 jaar op het gekraakte terrein te kunnen uithouden is door aan 'culturele zelfverdediging' te doen zoals ze het zelf noemen.  Door het stichten van een kunstenaarskolonie is er een culturele vrijplaats ontstaan die uniek is en daaraan ontlenen ze hun bestaansrecht. Het ADM is te beschouwen als een cultureel experiment. Een experiment dat al 15 jaar duurt en periodiek wordt bedreigd in haar voortbestaan. Het is daarom ook van belang om uniek te blijven.

In deze video is de aflevering van het programma De Hokjeman te zien waarin programmamaker Michael Schaap te gast is bij de mensen die de culturele vrijhaven ADM vormen. Het geeft een goed inzicht in een levendige woon- en werkgemeenschap die anders voor veel mensen verborgen was gebleven.

 

==============================================

Lees het originele artikel hier ||| Read the original article here

==============================================

 

Cultural free port in Amsterdam: ADM

by · Published

23 February 2013

· Updated

February 23, 2013

 

Not a free state at sea, but a kind of a "free state" on land. Or better said: a free port. It exists and can be found in Amsterdam: ADM Cultural Free Port.

Free port and free state

There is a difference between a free port and a free state. The word free state is a word used in history as the official name of a state or region which became autonomous. Due to the addition of the word to the official name, its own autonomy was emphasized. It was possible that the meaning of the word autonomy was used differently. For example, it could be a state that became independent of a particular country or an area that gained more autonomy within a particular nation state. Also, the word 'free state' was sometimes used as a synonym for the word republic. The word free state is still used. The official name of the German state of Bavaria is Freistaat Bayern and there is a province in South Africa called Free State which was formerly the Orange Free State.

A free port is a place with special exemptions. It is place with little rules and with little supervision.

ADM

The Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM) was a shipyard in Amsterdam founded in 1877 and was in use until 1985. Among other things, ships were rebuilt and repaired. For the first time, this area was squatted in 1987 and then evicted in 1992. In 1997 the terrain was sold to speculator Bertus Lüske and in the same year the terrain was again squatted. In 1998, Lüske went to the terrain with a knuckle team to try to chase the squatters off and thereby clear the area. Something in which Lüske did not succeed.

From 1997 the squatted area has grown into a cultural free port or free space. A free space with its own culture, with its own rules and its own time experience. An unique living and working community of about 125 people who form their own society within Dutch society. ADM has since gained a new meaning. After the squat in 1997, the name was quickly renamed into the Amsterdam Do (it yourself / together) Society.

The secret to being able to cope with the squatted area for 15 years is by doing 'cultural self-defense' as they call it themselves. The foundation of an artist's colony has created a cultural free space that is unique and derives from this its right to exist. The ADM is to be regarded as a cultural experiment. An experiment that has been in existence for 15 years and is threatened periodically in its existence. It is therefore also important to stay unique.

In this video, the episode of the TV program De Hokjeman is shown in which program maker Michael Schaap is a guest of the people who form the cultural free port ADM. It gives a good insight into a vibrant living and working community that would otherwise have been hidden from many people.