2012-06-09----- <VOLKSKRANT> "Robo-stop"

(English below)

=============

 

Robo-stop

Het alternatieve festival Robodock stopt. Reden: geen geschikte locatie.

SASJA KOOISTRA  

9 juni 2012, 00:00

 

Het is alsof je de De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch binnenstapt als donderdagavond tegen schemering het hek opengaat van de culturele vrijhaven ADM in het westelijk havengebied van Amsterdam. Her en der schuifelen zombieverschijningen met holle blik voorbij. Een vrouw op een bankje knuffelt gepassioneerd een baal stro.

Deze absurdistische tussenwereld is die van Robodock, het alternatieve tegendraadse festival dat het industriële terrein ADM van de krakersgemeenschap mag gebruiken. Onder de titel Robonights 000, From Dusk Till Dawn smelten kunst en techniek samen in typische Robodock-stijl met rauwe industriële performances, geavanceerde robotica, grote machineachtige installaties en overdonderende vuurshows.

Het is de voorlopig laatste editie van Robodock, op de plek waar het festival in 1988 ooit uit de krakersbeweging is ontstaan. Drijvende kracht en initiator Maik ter Veer vertelt dat het festival is stukgelopen op 'locatieproblematiek'. "Om Robodock mogelijk te maken, hebben we een grote bouwloods nodig en daar ontbreekt het aan." De organisatie is al jaren op zoek naar een geschikte industriële permanente plek in de vorm van een hal.

Robodock heeft altijd een nomadenbestaan geleid langs de stedelijke rafelranden: van ADM via een oude loods in Rotterdam naar de NDSM-scheepswerf in Amsterdam. Het einde van Robodock werd ingeluid toen het festival de NDSM-loods in 2008 moest verlaten wegens asbest. Bovendien had de gemeente andere plannen met het terrein. Tevens noemt Ter Veer voortdurende gentrificatie een van de problemen voor het voortbestaan. 'Ik trek het niet meer om vijf jaar op een plek te zitten en dan opnieuw weg te moeten omdat onze locatie ontdekt wordt door projectontwikkelaars.'

Na 2008 volgde nog een editie in 2010. Na de finale dit weekeinde gaat Robodock in de 'sluimerstand', aldus Ter Veer. 'Er komt alleen nog een Robodock als er een duurzaam aanbod komt voor een terrein, maakt niet uit in welke stad dat is.'

In deze afsluitende editie vormt de rommelige en onorthodoxe omgeving rond het hoofdgebouw van ADM een perfect decor voor aaneenschakeling van vervreemdende spektakelperformances, die samen een muziektheaterachtige voorstelling vormen van een onderwereld. Onder de vijftig deelnemende kunstenaarsgroepen veel oude bekenden voor vaste bezoekers. Robodock gaat er met de pyrotechnische vuurvogelinstallatie van The Flaming Lotus Girls, de vuurfonteintenfabriek van het Pyrophonic Ensemble Berlin en de hypnotiserende skeletten-installatie Charon van Peter Hudson in elk geval in stijl uit met technisch en vlammend spektakel.

Robodock, ADM-terrein, Amsterdam, Alleen nog vanavond, 9/6. robodock.org

 

=====================================

Originele artikel staat hier ||| Original article here

=====================================

Robo-stop

 

The alternative festival Robodock stops. Reason: No suitable location.
 

SASJA KOOISTRA

June 9, 2012, 00:00


It is as if you entered Jeroen Bosch's Garden of Desires, when Thursday night at dusk the fence opens of ADM's cultural free port in the western port of Amsterdam. Here and there, zombie appearances are shuffling with a hollow look. A woman on a bench hugs passionately a straw bale.

This absurdistic intermediate world is that of Robodock, the alternative counter culture festival that may use the industrial ADM terrain of the community of squatters. Under the title Robonights 000, From Dusk Till Dawn, art and technique melt together in typical Robodock style with rugged industrial performances, advanced robotics, large machine-like installations and exuberant fire shows.

It is for now the last edition of Robodock, at the place where the 1988 festival came forth from, out of the squatting movement. Main organizer and initiator Maik ter Veer tells us that the festival has end because of 'location issues'. "To enable Robodock, we need a large construction shed and that is missing." The organization has been looking for a suitable industrial permanent place in the form of a hall for years.

Robodock has always conducted a nomadic existence along the urban fringes: from ADM via an old hall in Rotterdam to the NDSM shipyard in Amsterdam. The end of Robodock was announced when the festival had to leave the NDSM hall in 2008 due to asbestos. In addition, the municipality had other plans with the terrain. In addition, Ter Veer calls continuous gentrification one of the problems for survival. "I'm seriously fed up with being at a place for five years and then have to go away because our location is being discovered by project developers."

After 2008, another edition followed in 2010. After the final this weekend, Robodock goes into sleep mode, according to Ter Veer. "There's only going to be a Robodock if there is a sustainable offer for a terrain, no matter what city it is."

In this closing edition, the messy and unorthodox surroundings around ADM's main building provide a perfect setting for the combination of alienated spectacle performances, which together form a musical theater representation of an underworld. Among the fifty participating artists groups many old acquaintances for regular visitors. Robodock is in any case ending in a technical and flaming style, with the pyrotechnic fire bird installation of The Flaming Lotus Girls, the fire fountain factory of the Pyrophonic Ensemble Berlin and the hypnotic skeleton installation Charon of Peter Hudson.

Robodock, ADM terrain, Amsterdam, Only tonight, 9/6. Robodock.org