2009-07-05----- <ECHO> "De laatste zomer in het paradijs" ||| "The last summer in paradise"

 

English below)

===================

De laatste zomer in het paradijs

Marijke Plante

WESTELIJK HAVENGEBIED - De grote mammoettankers die verderop op het Noordzeekanaal vare, zorgen voor een zachte deining van de woonark van Anneke Teepe (35). De bewoonster van het ADM-terrein moet in april, samen met de andere bootbewoners, het terrein hebben verlaten. Het Havenbedrijf gaat het dan pachten van de eigenaars, om er extra wachtplaatsen te maken voor de binnenvaart. Naarstig wordt nu gezocht naar een nieuw onderkomen.

ADM, wat staat voor Amsterdamse Doe-het-zelf Maatschappij, is een culturele vrijhaven. Er wonen diverse kunstenaars, vooral theatermakers, acrobaten, decorbouwers en muzikanten, maar ook dichters, schilders, fotografen, een bronsgieter, een uitvinder en een filmmaker.

Deze creatievelingen, zo'n 150 in totaal, wonen en werken er in kleurige stacaravans en woonboten. Hun domein ligt midden in de bedrijvigheid van het Westelijk Havengebied. Anneke: "Je ziet hier af en toe van die enorme hijskranen langskomen. Het zijn net reusachtige ijzeren vogels."

De ADM-ers vormen een hechte gemeenschap. "We inspireren elkaar bij het werk dat we doen. Het is dan ook heel verdrietig dat we straks niet meer samen kunnen zijn. De bootbewoners moeten in april weg zijn. De landbewoners hebben iets meer tijd. Tot die tijd genieten we samen van de laatste culturele zomer in het paradijs."

Elke zomer staat voor de ADM-ers in het teken van samen optreden, op ADM-festivals en op festivals buiten het terrein, zoals Oeral en De Parade. Maar het begon een paar weken geleden al met een klein festivalletje met vijf bands op het terrein. Een knusse, intieme sfeer luidde de laatse zomer samen in.

De groep gaat dus opgesplitst worden. Toch kan Anneke er nog wel iets positiefs in zien. "Als je een mooie jurk in drieën scheurt, kun je van de drie lappen stof die je dan overhoud, verschillende nieuwe kledingstukken maken. Zo gaat het voor ons misschien ook in de toekomst zijn. Op een nieuwe plek kunnen dingen ook weer groeien en mooie dingen bereikt worden.

Momenteel wordt er druk onderhandeld over een nieuwe ligplaats voor de bootbewoners. Anneke: "We zijn bezig met een plek in de Noorder IJplas. Het idee is om daar een ecologische woonwerkgemeenschap op te richten. We kunnen er op experimentele wijze duurzame energie opwekken, op kleine schaal natuur-educatie geven en low-impact culturele activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld een beeldenroute. Zo kunnen wij het duurzame visitekaartje voor de stad zijn. In de loop van september horen we of die plannen doorgaan, dat is dus nog even spannend."

De ADM-ers zijn bezig met de voorbereidingen voor het Aarde Festival, het laatste grote festival op het terrein. Er treden ruim dertig bands en acts op uit binnen- en buitenland. Er zijn theatervoorstellingen en er kunnen workshops worden gevolgd. Het Aarde Festival vindt plaats op 28, 29 en 30 augustus. Het ADM-terrein is te vinden aan de Hornweg 6. Meer informatie en een routebeschrijving is te vinden op de website: www.admleeft.nl

 

====================

 

The last summer in paradise


Marijke Plante

WESTERN HARBOR AREA - The large mammoth tankers in the distance on the Noordzeekanaal provide a soft rocking of the house boat of Anneke Teepe (35). The occupant of the ADM terrain must leave the area in April, together with the other boat residents. The Port Authority will then lease it of the owners, to create additional waiting places for inland shipping. Frantically we're searching for a new accommodation.


ADM, which stands for Amsterdam's DIY Society, is a cultural free port. There are various artists, especially theater makers, acrobats, decorators and musicians, but also poets, painters, photographers, a bronze caster, an inventor and a filmmaker.

These creatives, about 150 in total, live and work in colorful mobile homes and houseboats. Their domain is located in the midst of the Western Harbor area. Anneke: "From time to time you can see those huge cranes passing by. They are just giant iron birds."

The ADM-rs form a close knit community. "We inspire each other at the work we do, so it's very sad that we can not be together in the future. The boat dwellers should be away in April, the rural residents have some more time. Until then, we will enjoy the last cultural summer in paradise."

Each summer, the object of ADM-rs is to perform together, at ADM festivals and at festivals outside the terrain, such as Oeral and De Parade. But it all started a few weeks ago with a small festival with five bands on the terrain. A cozy, intimate atmosphere started off the last summer together.

The group will thus be split up. Still, Anneke can see something positive in this. "If you tear up a nice dress in three parts, you can create from those three pieces of fabric several different items of clothing. Maybe this is how it's going to be for us as well in the future. In a new place things can grow again and beautiful things can be achieved.

Currently, new berths are being negotiated for the boat dwellers. Anneke: "We are working on a place in the Noorder IJplas, The idea is to establish an ecological living/working community. We could experimentally generate renewable energy, provide small-scale nature education and organize low-impact cultural activities, such as a statue route, So we can be the sustainable business card for the city. In September, we'll know if those plans are approved, so we're very anxious for the time being."

The ADM-rs are busy preparing for the Earth Festival, the last major festival on the terrain. There are more than thirty bands and acts performing, from the Netherlands and abroad. There are theater shows and workshops can be followed. The Earth Festival will take place on 28, 29 and 30 August. The ADM terrain can be found on the Hornweg 6. More information and directions can be found on the website: www.admleeft.nl