2007-06-28----- <PAROOL> "ADM-krakers in 2010 weg" ||| "ADM squatters gone by 2010"

(English below)

=============

ADM-krakers in 2010 weg

AMSTERDAM - Krakers van het ADM-terrein in de Amsterdamse haven stappen vrijwillig op. Niet direct, zoals de gemeente wil, maar begin 2010. Wethouder Lodewijk Asscher van Havenzaken en bewoners van het ADM-terrein zijn het eens over ontruiming van het gebied. Krakers en het havenbedrijf trekken een tijdje bij elkaar in.
 

De gemeente wil het terrein aan de Westhaven gebruiken als haven voor de binnenvaart. Aanvankelijk had het gebied 1 februari van dit jaar ontruimd moeten zijn, maar bewoners weigerden dat.

Nu beloven de bewoners begin 2010 vrijwillig te vertrekken, zowel van het land als van de schepen in de ADM-haven. In de tussentijd worden bijna veertig schepen bij elkaar gelegd, waardoor meer ruimte ontstaat voor binnenvaartschepen. De overige bewoners moeten direct weg. De gemeente belooft te helpen bij het zoeken naar een alternatieve locatie.

De overeenkomst wordt begin juli bekrachtigd, op het ADM terrein als het aan de krakers ligt.

Bewoner Durk Doddema wil niet ingaan op de details, maar zegt dat de ADM-bewoners blij zijn met de overeenkomst. ''Het ligt nogal dubbel. Twee partijen zijn hier ontevreden, maar het is al opvallend dat ze met elkaar praten.''

Binnenvaartschepen moeten tussen het lossen van hun vracht en het laden vaak een paar dagen wachten. Omdat het havengebied steeds drukker wordt en de schepen steeds groter, ontbreekt daarvoor de ruimte.

 

=================================

 Originele artikel hier ||| original article here

=================================

 

ADM squatters by 2010 gone


AMSTERDAM - Squatters of the ADM terrain in the Amsterdam harbor will voluntary leave. Not immediately, as the municipality wants, but early 2010. Alderman Louis Asscher of Port affairs and residents of the ADM terrain agree on the eviction of the area. Squatters and the port authority will live together for a while.


The municipality wants to use the terrain at the Westhaven as a port for inland shipping. Initially, the area should have been evacuated by February 1 this year, but residents refused that.

Now the residents promise to leave voluntarily at the beginning of 2010, both from the land and from the ships in the ADM port. In the meantime, almost 40 ships will be put together, creating more space for inland waterway vessels. The remaining residents must leave immediately. The municipality promises to help find an alternative location.

The agreement will be ratified at the beginning of July, on the ADM terrain, if it's up to the squatters.

Resident Durk Doddema does not want to comment on the details, but says that ADM residents are happy with the agreement. "We have mixed feelings. Two parties are dissatisfied here, but it is already striking that they are talking to each other.''

Inland shipping vessels must often wait a few days between unloading their freight and loading. Because the port area is getting more busy and the ships are getting bigger, the space for this is lacking.