2007-05-22----- <VERS-PERS> "ADM met ontruiming bedreigd" ||| "ADM threatened with eviction"

Complete article and slide-show here

(English below)

====================

ADM met ontruiming bedreigd

De andere culturele vrijhaven in het westelijk havengebied van Amsterdam is het ADM-terrein (Amsterdamse Droogdok Maatschappij). In 1997 werd het terrein gekraakt door een grote groep kunstenaars, avonturiers, ambachtslieden, vrije geesten en bohémiens. Zij doopten ADM om tot de Amsterdamse Doe-het-zelf Maatschappij. Als het aan de gemeente ligt zullen de bewoners van ADM binnenkort ook verhuizen.

Het Havenbedrijf Amsterdam wil op een zo kort mogelijke termijn een tiental wachtplaatsen voor de binnenvaart realiseren. De ADM-bewoners hebben een alternatief voorstel gepresenteerd waarbij zowel de belangen van de haven als het voortbestaan van de vrijplaats zijn gediend. Momenteel zijn de ADM-bewoners hierover in gesprek met het Havenbedrijf, leggen de bewoners uit op hun website www.admleeft.nl

Het unieke van het ADM-terrein is dat daar vier verschillende nomaden-groepen wonen. Je hebt de stadnomaden, die wonen buiten het hek van het officiële terrein. Er wonen mensen in caravans, woonwagens, zelfgebouwde huisjes en tenten in de bossen. In het voormalig kantoorpand wonen de krakers. En in het water liggen de bootbewoners aan het terrein vast, vertelt Hein Kuipers van het Netwerk Varende Woonschepen www.varendewoonschepen.org

De bewoners van zo'n één en vijftig woonboten en andere schepen hebben een dwangbrief ontvangen dat zij per 1 juni 2007 moeten zijn verdwenen. Zij moeten niet alleen ADM verlaten, maar ook de gemeente Amsterdam. Hein Kuipers heeft zijn spullen al gepakt. Na acht jaar af en aan bij ADM te hebben geleefd maakt hij zich op nu definitief uit te varen.

Het is niet de eerste keer dat ADM met ontruiming bedreigd wordt. De vroegere eigenaar Bertus Lüske was bekend vanwege de gewelddadige ontruimingen van zijn panden. Voorjaar 1998 viel Lüske zelf het ADM-terrein binnen, met een sloopkraan en een knokploeg van twintig man. In een oogomslag lag de hele voorgevel van het voormalig kantoorpand in het gras, beschrijft admleeft.nl.

Lüske trachtte vanaf 1999 de privaatrechtelijke bestemming van de ADM (scheepswerf) via een bodemprocedure tegen de gemeente Amsterdam aan te vechten. Indien de scheepswerfbestemming in een minder gelimiteerde bestemming gewijzigd zou worden, zou dat bij doorverkoop een waardestijging van ongeveer 50 miljoen euro met zich meebrengen. In juli 2003 oordeelde het Gerechtshof te Amsterdam dat de gemeente in haar recht stond de scheepswerf bestemming te handhaven, aldus admleeft.nl.

Toen Lüske in augustus 2003 overleed gingen zijn erven door met een hoger beroep, maar verloren in december 2004 voor de Hoge Raad definitief de slag om verandering van de bestemming. Winst voor zowel de gemeente Amsterdam als de ADM-bewoners. Momenteel is het ADM-terrein nog steeds in handen van de twee BV's die nu geleid worden door de erven Lüske, beschrijft admleeft.nl.

De bewoners van ADM hebben inmiddels heel wat juridische kennis opgedaan. Gegronde redenen voor een ontruiming zijn door de gemeente en de erven Lüske tot nog toe bij de rechter niet hard gemaakt.

Hein Kuipers en zijn vriendin Hilde Sinke knutselen aan de windmolen en de zonnepanelen van hun zelfvoorzienend varend woonschip. Zij geven gehoor aan de dwangbrief van de gemeente en willen weer in juni weg zijn.

De anderen gaan, met 1 juni in het achterhoofd, zoveel mogelijk door met hun dagelijks leven. Op het open veldje in de bossen bij de woonwagens oefent de zigeunerband "Caspian Hat dance" voor hun optreden in de Melkweg. Dit rondreizend gezelschap jonge muzikanten logeert tijdelijk bij ADM. In het zonnetje beoefenen zij een soort van dronken zigeuner bruiloftsmuziek met  viool, drum, klarinet, cello, accordeon en gitaar. Zie en luister www.caspianhatdance.com

Caistro werkt in de tuin van het lemen huisje dat zij voor haar dochter Parel bouwde. "We moeten rustig blijven onderhandelen met de gemeente tot er een goede oplossing is gevonden," zegt zij. De ADM-ers verklaren op hun website: "Vooral omdat de huidige plannen van de gemeente onvoldoende zijn onderbouwd en de noodzaak om deze plannen juist nu uit te voeren niet is aangetoond, wordt deze creatieve lokatie veel te vroeg en onnodig onder druk gezet."

===================

(Hein Kuipers tinkering)

=================

ADM threatened with eviction


The other cultural haven in the western port area of ​​Amsterdam, is the ADM terrain (Amsterdam Dry Dock Company). In 1997, the terrain was squatted by a large group of artists, adventurers, artisans, free spirits and bohemians. They christened the ADM to the Amsterdam Do-it-yourself Society. As far as the municipality is concerned, the residents of the ADM have to move soon.

The Port of Amsterdam wants to create as soon as possible ten berths for inland shipping. The ADM residents have presented an alternative proposal which serves both the interests of the port as the survival of the free-space. Currently the ADM residents are discussing this with the Port Authority, according to their website www.admleeft.nl

The uniqueness of the ADM terrain is that there are four different nomadic groups living. You have the city nomads who live outside the fence of the official terrain. People live in caravans, trailers, self-built houses and tents in the woods. In the former office building the squatters are residing. And in the water the boat occupants are moored to the terrain, says Hein Kuipers of the Network Sailing Houseboats www.varendewoonschepen.org

The inhabitants of around fifty one houseboats and other vessels have received 'a letter of compulsion' that they should be gone by June 1, 2007. They should not just leave the ADM, but also the city of Amsterdam. Hein Kuipers has already packed his things. After having lived at the ADM on and off for eight years, he's now preparing to leave permanently.

It is not for the first time that the ADM is threatened with eviction. The former owner Bertus Luske was known for the violent evictions of his buildings. Spring 1998 Lüske himself entered the ADM terrain, with a demolition crane and a gang of twenty muscle men. Within moments the entire facade of the former office building was laying into the grass, describes admleeft.nl.

Lüske tried from 1999 onward, through legal proceedings against the city of Amsterdam, to get rid of the private appropriation of the ADM (shipyard). If the shipyard destination would be changed to a less limited destination, that would increase the value by about 50 million euros, for a future sale on. In July 2003 the Court ruled that the municipality of Amsterdam had been right to maintain the shipyard destination, according admleeft.nl.

When Lüske in August 2003 died his heirs went on with an appeal, but lost in December 2004 at the Supreme Court finally the battle over the change of the destination. Victory for both the municipality of Amsterdam and the ADM residents. Currently the ADM terrain is still owned by the two private companies now being led by the heirs Lüske, describes admleeft.nl.

The residents of ADM have already gained a lot of juridical knowledge. Legitimate reasons for an evacuation by the municipality and the heirs Lüske have hitherto not been proven in court.

Hein Kuipers and his girlfriend Hilde Sinke are tinkering with the windmill and the solar panels on their self sufficient sailing houseboat. They abide the constraint letter of the city and want to be gone, by June.

The others go as much as possible on with their daily lives, with June 1 in mind. In the open field in the woods near the trailers the gypsy band "Caspian Hat Dance" are practicing for their performance in the Melkweg. This traveling group of young musicians is staying temporarily at the ADM. In the sun, they play a kind of drunken gypsy wedding music with violin, drums, clarinet, chello, accordion and guitar. See and listen www.caspianhatdance.com

Caistro works in the garden of the little mud house that she built for her daughter Parel. "We must continue to negotiate peacefully with the municipality until there is a good solution," she says. The ADM-ers explain on their website: "Especially because the current plans of the municipality are not sufficiently substantiated and the need for carrying out such plans right now has not been demonstrated, this creative location is far too early and unnecessarily being put under pressure."