2006-11-18----- <RAVAGE> "Amsterdam wil af van ADM" ||| "Amsterdam wants to get rid of ADM"

Amsterdam wil af van vrijplaats ADM

door: Alex van Veen

AMSTERDAM, 18 november 2006 – Het linkse college in Amsterdam is onder aanvoering van wethouder Lodewijk Asscher voornemens om de culturele vrijplaats ADM te vernietigen. Deze locatie van internationale allure vanwege het Robodockfestival, moet plaatsmaken voor een omstreden haven voor de binnenvaart.

(Het Robodock festival, paradepaardje van vrijplaats ADM)

Tegen de achtergrond van een miljoeneninvestering wil wethouder Asscher (PvdA) op het gekraakte ADM-terrein aan de Hornweg in Amsterdam-West veertig wachtplaatsen voor de binnenvaart realiseren. Daartoe moet de gemeente Amsterdam zaken doen met onder andere Amstellimo BV en Chidda vastgoed BV, bedrijven op de lijst 'Van Traa' als mogelijke belanghebbenden in criminele vastgoedondernemingen en -organisaties in Nederland.

In eerste termijn zal Haven Amsterdam een gebruiksovereenkomst sluiten met de huidige eigenaar over de binnenhaven van het 42 hectare tellende terrein, om een flinterdunne en financieel riskante ontwikkeling in gang te zetten. In tweede termijn zal worden overgegaan tot aankoop van de rest van het terrein.

Het terrein werd in 1997 voor het geringe bedrag van 13 miljoen euro gekocht door Bertus Lüske, een dubieuze en inmiddels geliquideerde onroerend zaakhandelaar. Destijds zag de gemeente Amsterdam af van haar voorkeursrecht om het terrein voordelig te kunnen verwerven.

 

Dubieus motief

"Door nu bij aankoop van dit laatste sterk vervuilde en tot nog toe oninteressante terrein een buiten proportioneel bedrag (80 miljoen euro) te moeten betalen aan bedrijven die al lang middels de wet Bibop getoetst hadden moeten worden, dreigt de gemeente Amsterdam opnieuw door nalatigheid tientallen miljoenen euro's te verliezen", aldus de krakers van het ADM.

Want Amsterdam heeft volgens de krakers inmiddels een reputatie opgebouwd in het maken van mislukte miljoeneninvesteringen in de haven. "Denk bijvoorbeeld maar aan de 700 miljoen euro die gespendeerd is aan de tot op heden te weinig gebruikte en nog steeds onrendabele Ceres Terminal."

Het belang van een nieuwe relevante toekomstige havenontwikkeling voor het ADM-terrein, onderbouwd met een grootstedelijke visie, wordt nu "totaal ondergeschikt gemaakt aan een uiterst bedenkelijk en onrendabel economisch motief." De huidige bewoners en gebruikers zijn dan ook niet van plan te wijken voor een "wild en onbezonnen plan van de ambitieuze carrièremaker Asscher, zonder dat Amsterdam daarbij gediend is."

De voormalige scheepswerf ADM in het Westelijk Havengebied werd in oktober 1997 gekraakt en in hergebruik genomen door een grote groep kunstenaars, avonturiers en vrijdenkers. Het succesvolle Robodockfestival, dat in 2005 verhuisde naar het NDSM-terrein, is hier ontstaan. Jaarlijks worden er op het ADM-terrein festivals gehouden zoals het Kinderdroomfestival, het Sleaze festival en de Bakbrommerrace.

source: Ravage digitaal, 18 november 2006

=======================

Amsterdam wants to get rid of ADM free-haven

by: Alex van Veen

19 November 2006 – At the initiative of Alderman Lodewijk Asscher, the left-wing Amsterdam administration intends to destroy the cultural free-haven ADM. This location, internationally known for its Robodock Festival, must make room for a controversial inland port.

(The Robodock festival, eye apple of free-space ADM)

Against the background of an investment of millions of euros, alderman Asscher (Social-Democrats) wants to create forty mooring places for inland vessels at the squatted ADM terrain at the Hornweg in Amsterdam West. In order to do so, the municipality will have to do business with companies including Amstellino BV and Chidda Vastgoed BV, companies that are on the Van Traa list of possible stakeholders in criminal real estate firms and organisations in the Netherlands.

During the first stage, the Port of Amsterdam will try to reach an agreement with the current owner on the use of the port located at the 42 hectare terrain, in order to set in motion an ill-substantiated and financially risky development. During the second stage, the rest of the terrain will be bought.

The terrain was bought in 1997 for the modest amount of 13 million euro by Bertus Lüske, a dubious and by now assassinated real-estate agent. At the time, Amsterdam decided not to use its right to acquire the terrain at a low price.

DUBIOUS MOTIVE


“Because it now has to pay a disproportionate price (80 million euro) for this until recently, uninteresting and heavily polluted terrain, to companies that should long ago have been investigated under criminal properties legislation, the Amsterdam municipality may again lose tens of millions of euros as a result of negligence”, the squatters of the ADM terrain say.

For Amsterdam, according to the squatters, has a reputation of failed investments of millions of euros in the ports. “Think only of the 700 million euro that was spent on the still hardly used and still uneconomic Ceres Terminal”.

A new and relevant future port development at the ADM terrain, supported by an urban vision, is now “subjected completely to a very dubious and not cost-effective economic argument”. The current residents and users are therefore not inclined to move for a “wild and ill-conceived plan of the ambitious career-politician Asscher, that will not benefit Amsterdam”.

The former ADM shipyard was squatted in 1997 and occupied by a large group of artists, adventurers and free-thinkers. The successful Robodock festival, which moved in 2005 to the NDSM terrain, came into existence here. Every year, festivals are held at the ADM terrain, including the Children’s Dream Festival the Sleaze Festival and the Carrier Moped Race.

source: Ravage digital, November 18th. 2006