2006-11-17----- <PRESS RELEASE> "ADM ernstig bedreigd" ||| "ADM seriously under threat"

(English translation below)

====================

ADM ernstig bedreigd

PvdA coryfee Asscher plant volgende miljoenenblunder in Amsterdamse Westhaven

Landelijk profileert de PvdA zich nu, op basis van peilingen, een stuk linkser. Het partijprogramma rept over 'vrijheid en tolerantie, stimulans van eigen initiatieven, dialogen met betrokkenen', ook over 'de koppeling tussen economische zaken en cultuur' en over 'het doortastender en eerlijker omgaan met de financiële middelen van de overheid'.
In Amsterdam toont Wethouder economische zaken L. Asscher (PvdA) aan dat niet alleen deze thema's, maar vooral ook het milieu (Europese Flora en Fauna regelgeving o.a. broedplaats 'gele Rugstreeppad'), als eerste sneuvelen als het over financiën gaat.

Door Wethouder Asscher is bevestigd dat hij voornemens is op korte termijn de bloeiende culturele vrijhaven ADM, die al sinds jaar en dag een belangrijke speler is in het Amsterdamse culturele klimaat, zonder pardon of alternatieven te verwijderen.
Tegen de achtergrond van een miljoeneninvestering wil Asscher 40 wachtplaatsen voor de grote binnenvaart realiseren. Daartoe moet de gemeente Amsterdam zaken doen met o.a. Amstelimmo BV en Chidda vastgoed BV, bedrijven die voorkwamen op de lijst "van Traa", als mogelijke belanghebbenden in criminele vastgoed ondernemingen en -organisaties in Nederland.

In eerste termijn zal Haven Amsterdam een gebruiksovereenkomst sluiten met de huidige eigenaar over de binnenhaven van het 42 hectare tellende terrein, om een flinterdunne en financieel riskante ontwikkeling in gang te zetten. In tweede termijn zal worden overgegaan tot aankoop van de rest van het terrein. Het terrein van de voormalige ADM-werf aan het Noordzeekanaal werd in 1997 voor het geringe bedrag van 13 miljoen euro gekocht door Bertus Lüske, een dubieuze en inmiddels geliquideerde onroerendzaakhandelaar. Destijds zag de gemeente Amsterdam af van haar voorkeursrecht om het terrein voordelig te kunnen verwerven. Door nu bij aankoop van dit laatste sterk vervuilde en tot nog toe oninteressante terrein een buiten proportioneel bedrag (80 miljoen euro) te moeten betalen aan bedrijven die al lang middels de wet Bibop getoetst hadden moeten worden, dreigt de gemeente Amsterdam opnieuw door nalatigheid tientallen miljoenen euro's te verliezen.

Want de stad Amsterdam heeft inmiddels een reputatie opgebouwd in het maken van mislukte miljoeneninvesteringen in de haven. Denk bijvoorbeeld maar aan de 700 miljoen euro die gespendeerd is aan de tot op heden te weinig gebruikte en nog steeds onrendabele Ceres Terminal. Of aan de volstrek inhumane gang van zaken rondom het gifschip de Otapan (een internationaal zwendelschandaal met tientallen doden en duizenden gewonden), die nu weer in Amsterdam ligt en de stad op kosten jaagt.

Het belang van een nieuwe relevante toekomstige havenontwikkeling voor het voormalige ADM-terrein, onderbouwd met een grootstedelijke visie, wordt nu totaal ondergeschikt gemaakt aan een uiterst bedenkelijk en onrendabel economisch motief.

De huidige bewoners en gebruikers zijn niet van plan te wijken voor een wild en onbezonnen plan van de ambitieuze carrieremaker Asscher, zonder dat Amsterdam daarbij gediend is.

Laat de stad Amsterdam een volgende economische blunder bespaard blijven.

(Hay Schoolmeesters)

 

=====================================================

Het originele artikel staat hier / The original article can be read here

=====================================================

 

ADM seriously under threat

 

PvdA's wonderboy Asscher plans the next blunder of several millions in the Amsterdam' West harbor

Nationally, the PvdA is now profiling itsself, on the basis of surveys, a lot more left wing. The party program boasts about 'freedom and tolerance, stimulation of people's own initiatives, dialogues with the one's involved', also about 'the link between economic affairs and culture' and about 'more thorough and fairer dealing with the financial resources of the government '.
In Amsterdam, alderman of economic affairs, L. Asscher (PvdA) shows that not only these themes, but especially the environment (European Flora and Fauna regulations, among others, breeding ground 'Yellow Natter-jack Toad'), will have to go first out of the window when it comes to finance.

By alderman Asscher it is confirmed that he intends to remove shortly, without remorse or alternatives, the thriving cultural free-haven ADM, which has been already for years and years an important player in the Amsterdam' cultural climate.
Against the background of an investment of millions, Asscher wants to create 40 waiting places for large inland shipping. To this end, the City of Amsterdam has to do business with Amstelimmo BV and Chidda Vastgoed BV, companies that appeared on 'the list of Van Traa, as potential stakeholders in criminal property companies and organizations in the Netherlands.

In the first term, the Port of Amsterdam will sign a service agreement about the inland harbor, with the current owner of the terrain, which is 42 hectares in size, in order to initiate a wafer-thin and financially risky development. In the second term they will proceed to purchase the rest of the terrain. The terrain of the former ADM wharf at the North Sea Channel was bought in 1997 for the small amount of 13 million euros bought by Bertus Lüske, a dubious and now liquidated property retailer. At the time the municipality of Amsterdam declined to use its preferential right in order to buy the terrain for a favorable price. By purchasing now this highly polluted and hitherto uninteresting terrain for an outrageous amount (80 million euros) to be paid to companies that should have been tested for ties with criminal organizations a long time ago (The BIBOP law), the municipality of Amsterdam threatens again to lose tens of millions of euros, through negligence.

Because the city of Amsterdam has until now built up a reputation in making failed investments of millions in the port. Think for example about the 700 million euros spent so far, on the little used and still unprofitable Ceres Terminal. Or about the completely inhumane course of business around the 'poison ship' de Otapan (an international scam scandal with dozens of dead and thousands injured), which is now moored again in Amsterdam and will cost the city a lot of money.

The importance of a new relevant future port development for the former ADM terrain, supported by a metropolitan vision, is now totally subordinated to an extremely despicable and unprofitable economic motive.

The current residents and users are not going to move because of a wild and unobtrusive plan of the ambitious carrier maker Asscher, without Amsterdam gaining by it all.

Let's hope that the city of Amsterdam will be saved from a next economic misstep.

(Hay Schoolmeesters)