2006-06-26----- <PAROOL> "Bootbewoners ADM geven niet op" ||| "Boat dwellers ADM won’t give in"

(English below)

=============

 

Bootbewoners ADM geven niet op

Gemeente eist dat schepen vóór 1 februari vertrekken, omdat binnenvaart wachtplaatsen nodig heeft
 

Frans Bosman / Carine Dolman

Amsterdam - De tachtig illegale bootbewoners bij het ADM-terrein in het West-havengebied in Westpoort laten zich niet zomaar wegslepen. Zij hebben van de gemeente te horen gekregen dat ze voor 1 februari weg moeten zijn.


'Eigen terrein, Alle bezoek - ook politie - op afspraak.' staat op het hek bij de ingang. Daarachter, op de pier, valt tussen alle afgedankte spullen en bouwmaterialen vooral de oude, roomkleurige Cadillac op. Wat verderop, bij de constructiehal, ligt een een van oude autobanden gemaakt schip te wachten op vervoer. Het terrein is vrijwel verlaten, want de meeste bewoner zijn met hun busjes, decor- en kunststukken naar Oerol op Terschelling of een festival in Kroatië.

"We hebben onze buren er over gebeld. Ze zijn geschokt." zegt Evelien Geraedts (26). Ze woont met de Engelsman Jerry Middleton (45) op een Schotse kotter, die ze aan het opknappen zijn. "Waar moeten we heen? Zonder veel geld kun je nergens terecht met je boot in Nederland. We zullen dit juridisch aanvechten."

Haar vriend weet beter. Hij wil randgroepjongeren op de rails krijgen door ze mee te laten doen met het bouwen en laten varen van de boot. "Je moet je niet alleen tegen de plannen van de gemeente verzetten, je moet de gemeenschap ook iets te bieden hebben."

Alle narigheid is volgens Geraedts in november begonnen. Toen kwam de politie met controleurs van de gemeente het terrein op. De inval was onderdeel van de controle door het Van Traa-team van het gehele Westelijke Havengebied. Het gekraakte en bewoonde bedrijfsgebouw  bleek niet aan alle brandveiligheidsvoorschriften te voldoen. En de stadsnomaden in de caravans en woonboten hadden niet alle milieuregels even serieus genomen. Geraedts: "Toch dachten we dat we hier nog zeker twee jaar zouden mogen blijven. En nu komt dan ineens die aanschrijving."

Volgens de gemeente moeten de illegale boten weg omdat door de groei van havenactiviteiten een tekort is ontstaan aan wachtplaatsen voor de binnenvaart. De binnenvaartschepen zijn ook groter geworden. Daardoor dreigen onveilige situaties te ontstaan.

Geraedts and Middleton wijzen naar een kolenschip, dat wat verderop in open water ligt. "Dat is tegen een schip achter ons geslagen. Als het onze kotter was geweest, waren we verpletterd."

Op het dijkje buiten het ADM-terrein waait Rudolfo Stanich (56) uit. Zijn Spaanse collie Poroto volgt hem op de voet. Hij woont op een sleepboot annex ijsbreker en is vertwijfeld. Na een pijnlijke scheiding en het verlies van zijn baan is de sommatie van de gemeente hem net even te veel. "Ik woon nu 35 jaar in Amsterdam en ik weet dat de gemeente je aan wil pakken, het over en uit is. Ik ben destijds uit Argentinië gevlucht voor de generaals. Hier hing vrijheid in de lucht. Daar moet je nu om komen. Het klimaat is veranderd. Amsterdam wordt geregeerd door het grootkapitaal en bureaucraten.""We mogen hier nog zeker twee jaar liggen, dachten we"Veel mogelijkheden ziet hij niet. "Ik zou wel naar België willen, maar mijn boot heeft geen motor en een sleep kan ik niet betalen." Hij zal het schip moeten laten slopen en moet dan met zijn hond, zijn twee poezen en een vogeltje in zijn gammele bus trekken.

Herbert de Beer (41) gaat op zijn houten klompen voor naar zijn woonark. Hij heeft een uitzicht om van te watertanden. "Maar hoe lang nog?" vraagt hij zich af.

15 november 1999 heeft hij zich bij de afdeling burgerzaken laten inschrijven op zijn huidige adres, zegt hij. "Ik nam het risico dat ik weg zou moeten. Het was immers gekraakt terrein. Maar het was onduidelijk van wie het water is. De binnenhaven hoort bij het ADM-terrein, dat eigendom is van de erven Lüske. Het staat niet op de gemeentelijke havenatlas. En er was altijd zo veel gekissebis tussen de erven en de gemeente."

"Er is", zegt hij, nooit een ambtenaar geweest die mij gezegd heeft dat ik weg moest. Pas bij de inval in november vroeg een ambtenaar of ik wel wist dat deze ligplaats tijdelijk was. Net als het leven", heb ik hem geantwoord. "Maar na zeven jaar gedogen ga ik hier niet meer weg. Ik ga het aanvechten."

Hay Schoolmeesters, woordvoerder van de ADM-bewoners, vreest dat ambtenaren de wisseling van het stadsbestuur hebben aangegerepen om de ontruiming er door te drukken. "Ik denk niet dat de PvdA en GroenLinks hier zo blij mee zijn. Als iedereen hier terug is, zullen we kijken wat we ertegen kunnen doen. Nu is dit nog een vrije plek. Als de havendienst voor de eerste jaren geen relevant ontwikkelingsplan voor het ADM-terrein presenteert, kunnen we met wat geld uit het gemeentelijke potje voor broedplaatsenbeleid de brandveiligheid van het hoofdgebouw verbeteren. Dan kan het hier als vrije plek gehandhaaft blijven. Daar zijn ook de bootbewoners bij gebaat."

=============

Boat dwellers ADM won’t give in


Municipality requiring that ships leave before February 1st. because inland waiting areas are neededFrans Bosman / Carine Dolman

Amsterdam - The eighty illegal boat dwellers at the ADM-terrain in the Western Harbor area Westpoort will not be towed away that easy. They have been told by the municipality that they have to be gone before February 1st.


‘Private terrain, All visitors - including police - by appointment’. reads the sign on the gate at the entrance. Behind it, on the pier, An old  beige-coloured Cadillac attracts all the attention. It is sitting between discarded objects and building materials. A little further, in front of the construction hall, a ship, made of old tires, is waiting for transport. The terrain is almost deserted because most residents are away with their vans, with décor and art pieces for the  Oerol festival on Terschelling or for a festival in Croatia.

"We have called our neighbours about it. They're shocked." says Evelien Geraedts (26). She lives with Englishman Jerry Middleton (45) on a Scottish cutter who they are refurbishing. "Where can we go? Without money you can not go anywhere with your boat in the Netherlands. We will challenge this in court."

Her boyfriend knows better. He wants to help young drop-outs to get back on track by having them involved with the building and sailing of the boat. "You must not only oppose the plans of the municipality, you also have to offer the community something.”

All the trouble started according to Geraedts in November. When the police came with inspectors from the municipality onto the terrain. The raid was part of the audit by the Van Traa team of the entire Western Harbor-area. The squatted and occupied office building did not comply with all fire safety regulations. And the urban nomads in caravans and houseboats were also not taken the environmental regulations that serious. Geraedts: "But we thought we certainly could continue to be moored here for another two years and now suddenly this official letter appeared.”

According to the municipality, illegal ships have to leave because the increase of port activities created a shortage of berths for inland shipping. The size of the barges have also increased. Liable to cause dangerous situations.

Geraedts and Middleton are pointing to a coal ship, which lies a little further in open water. "That did beat against a ship behind us. If it had been our cutter, we would have been crushed."

On the dike outside the ADM-terrain, Rudolfo Stanich (56) is taking a stroll. His Spanish collie Poroto follows him closely. He lives on a tugboat annex icebreaker and is desperate. After a painful divorce and the loss of his job, the summation of the municipality is just a bit too much for him. "I have lived 35 years in Amsterdam and I know the municipality wants to tackle you, it’s over and finished. I have fled Argentina because of the generals. Here freedom was in the air. That’s hard to come by now. The climate has changed. Amsterdam is governed by big business and bureaucrats.""We’ll be allowed to stay here at least two more years, we thought"He doesn’t see many opportunities. "I'd like to go to Belgium, but my boat has no engine and to be towed there I can not afford." He will have to have his ship demolished and to move into his rickety bus with his dog, two cats and a bird.

Herbert de Beer (41) leads the way, on his wooden clogs, to his houseboat. He has a view to make your mouth water. "But for how long?" he asks.

On November 15, 1999, he has registered his current address with the civil affairs department, he says. "I took the risk that I would have to leave. After all it was squatted terrain. But it was unclear who owns the water. The inner harbour of the ADM terrain, is owned by the heirs of Lüske. It is not on the Municipal Port Atlas. And there has been always so much bickering between the heirs and the municipality."

"There has never been”, he says, "an official who told me that I had to go. Only during the raid in November, an official asked whether I knew that this berth was temporary. Just like life",  I responded. But after seven year of ‘gedogen’ (=> tolerating an unlawful situation and/or law), I'm not going anywhere. I'm going to challenge it."

Hay Schoolmeesters, spokesman for the ADM-residents, fears that officials have taken the opportunity of the change of the city administration, to push through with the eviction. "I do not think that the PvdA and GroenLinks are so happy about this. If everyone here is back, we'll see what we can do about it. Now this is still a free place. If the port authority can’t produce a relevant development plan for the first few years for the ADM-terrain, we can get some money from the communal pot for ‘broedplaatsenbeleid’ in order to improve the fire safety of the main building. Then it can stay as a free place. The boat dwellers will benefit from this as well."