2005-09-21--24 FESTIVAL: Robodock #8 "AquaDock" (NDSM, Amsterdam)

watch the official video-promo here

Robodock 2004 (1.24)Robodock 2004 (1.24)Robodock 2004 (1.24)Robodock 2004 (1.24)
 

view a photo-impression by TheHosPages here


===================

review from "De Ravage":

(English below)

Robodock in vuur en waakvlam

Van 21 tot en met 24 september vond de achtste editie van het Robodock-festival plaats. Traditiegetrouw gaat dit festijn niet alleen gepaard met veel muziek en kunst, maar ook met een heleboel vuur. De aanwezige brandweer, zichtbaar in hun element, had het er maar druk mee.

tekst Peter Barton  foto Unai Risueño

Vier dagen lang stond het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord in het teken van het inmiddels beroemde 'Technology and Arts'-festival. Ruim 6.000 mensen kwamen dit jaar op het Robodock-festival af, aanzienlijk minder dan waarop de organisatie had gehoopt. Slechts enkelen van hen kozen voor een passe partout, waarmee het hele festival bezocht kon worden.

De meesten kwamen slechts één of twee dagen. Veel acts waren dan ook meerdere dagen te zien, zoals onder andere Pips:Lab en Dante Orgel. De meeste acts waren echter slechts eenmalig te aanschouwen. Uw verslaggever bezocht daarom n geheel op legale wijze uiteraard n alle vier de dagen.

 

Muzikale container

Dag één begon al goed. Volgens het programma zou het festival om 19:00 starten. Stipt 19:30 openden de hekken ('technische problemen'). Eenmaal binnen was het eerste dat de aandacht van veel bezoekers trok de Cell. Deze MIDI-bestuurde zeecontainer doet feitelijk niets anders dan een flinke bak herrie produceren middels met luchtdruk aangedreven hamertjes die onophoudelijk tegen de zijwanden van de container slaan, belletjes laten rinkelen en toeters doen blazen. Maar dan wel met melodie erin.

De eerste show die we te zien krijgen is die van Pips:Lab. In hun voorstelling Wortal Combat trekken zij een meisje uit het publiek en bombarderen haar tot Lara Croft, die opgenomen moet worden in het Lichaam van Pong, het aloude pingpongspelletje dat in de jaren '70 erg populair was onder game-pioniers. Pong is liefde, zo verkondigen de heren, ,,voel die liefde''. Ze zullen de volgende dag mooi in de krant hebben gestaan, want zonder het te weten kozen ze namelijk Spits!-verslaggeefster Cinta Abell uit om de rol van Lara Croft te vertolken.

Pips:Lab was niet de enige die een band onderhield met pong. Het was ook het spel dat gespeeld kon worden op de Painstation, een spelcomputer die je door middel van hitte of stroomstoten pijn bezorgt als je het spel verloor. Op vrijdag bezorgde het apparaat een bezoeker echter zulke ernstige brandwonden, dat de organisatie van Robodock de dag erop besloot het apparaat te verwijderen.

Dit tot groot ongenoegen van de eigenaar, al kon hij de beslissing ook wel een beetje begrijpen. ,,Mensen hier op het festival zijn dronken, en dan doen ze dingen die ze anders niet zouden doen, zoals te lang op de Painstation spelen. Alhoewel ik er zelf ook wel regelmatig dronken op speel, maar nog nooit ben afgevoerd met ernstige brandwonden.''

 

Bedelaar

Het gaat dus niet alle kunstenaars op Robodock even goed af. Een orgeldraaier probeert een centje bij te verdienen met bedelen. Wie echter beter kijkt, ziet dat de orgeldraaier een robot is die vanaf een afstandje wordt bestuurt. Niemand weet echter wie de bestuurder is.

Wanneer bestuurder Fred Abels aan de bar een gratis biertje vraagt 'voor die zwerver', weigert barvrouw Lilia dit hem in eerste instantie. Als hij na enig aandringen nog steeds geen biertje krijgt, loopt hij boos weg. Nadat Lilia krijgt te horen dat Fred de bestuurder is van 'die zwerver' schrikt ze zich rot. ,,Oh jee, ik schaam me dood! Ik dacht dat hij een grapje maakte. Robots drinken namelijk geen bier.''

Het grote spektakel van woensdag en zaterdag was het Dante Orgel van Erik Hobijn. Dit 'orgel' bestaat uit elf vuurkanonnen, die tot 35 meter hoge vlammen kan produceren door middel van benzine. Even niet over milieu zeuren dus. Bovendien wordt het geheel compleet gemaakt door middel van een flinke knalpijp. Dus ook even je mond houden over geluidsoverlast.

Werd woensdag het geheel nog even omlijst door vioolspel, zaterdag werd dat maar even overgeslagen en werd het op MIDI-gebaseerde vuurspektakel meteen in werking gezet. De flinke vuurkanonnen, die in bedwang gehouden werden door brandweermannen met poederblussers, zorgden voor zo'n enorme hitte, dat het enthousiaste publiek op de voorste rijen verschrikt naar achteren liep. En maar goed ook, vanaf een afstandje was het veel beter te zien wat voor een mooi schouwspel dit teweeg bracht.

Een ander schitterend schouwspel was vrijdagavond te zien. In een klein filmzaaltje werd een opname van het noorderlicht vertoond. De filmmakers legden een reis van 22 uur af voor dit 16 minuten durend filmpje. Het resultaat mocht er dan ook wezen: prachtige Laplandse lucht met bijbehorend Laplandschap.

 

MTV

De Robodock-medaille heeft echter ook een keerzijde. Op zich is de opzet van het festival zo low-budget mogelijk gehouden. Er werken ruim 135 vrijwilligers aan het festival mee, en het NDSM-terrein is gratis ter beschikking gesteld. Toch klaagden veel bezoekers van Robodock dat het festival te duur en te commercieel is geworden.

Robodock-woordvoerder Maartje heeft daar wel een verklaring voor. ,,We wilden dit jaar meer diversiteit brengen. Vroeger werd alles door de mensen van het gekraakte ADM-terrein in Amsterdam zelf gemaakt. Dat was leuk, maar resulteerde in veel herhaling. Nu halen we kunstenaars van over de hele wereld naar Amsterdam en daar is geld voor nodig.''

Kan wel zijn, maar op het ADM-terrein hoefde je geen bijdrages als die van MTV's Cool Politics te verwachten, een onderdeel dat dit jaar op zaterdag voor het eerst op het programma stond. En hopelijk voor het laatst. Echt veel bezoekers trok het niet. De mensen die in de tent het debat tussen Diederik Samsom (PvdA), Sophie Hilbrand (BNN), Kathleen Ferrier (CDA) en Bas Haring (schrijver en presentator) bijwoonden waren er weinig enthousiast over.

Is MTV ook niet een beetje te commerciëel voor Robodock? MTV-presentator Sander Lantinga vindt van niet. ,,MTV op Robodock, moet kunnen. Robodock past goed bij MTV, het is een vooruitstrevend festival.''

Anton, een vaste bezoeker van het festival, was vrijdag van de partij. Hij was teleurgesteld over het programma. ,,Voor het eerst heb ik me verveeld op Robodock. Er waren te lange pauzes tussen de acts en er gebeurde vaak ook maar één ding tegelijk. De bandjes waren te gewoontjes en sfeerbepalend. De chaotische krakerssfeer van het ADM-terrein, met al z'n rariteiten en onvoorspelbaarheid, die toch meer past in de oorspronkelijke geest van Robodock, ontbrak op het NDSM-terrein. Dat krijg je met broedplaatsen'', grapt hij.

 

Gezellig

Gelukkig waren er ook festivalgangers die zich meer hebben vermaakt. Bijvoorbeeld de vriendinnen Linda en Linda (,,We hebben elkaar op onze naam uitgekozen, eigenlijk mogen we elkaar helemaal niet'', lachen ze) uit Rotterdam. Eén van de Linda's was al een paar keer eerder geweest, dit jaar kwamen ze op woensdag. Hoewel het hen ook opviel dat het festival elk jaar duurder wordt, wilden ze toch beslist komen. ,,De mensen die op het festival af komen zijn heel gezellig.''

Op het midden van het terrein brandt een vuurtje waarboven een wereldbol hangt, die door middel van een stoommachine (warm gehouden door het vuurtje) langzaam ronddraait. Hoewel weinig spectaculair, trekt het de aandacht van veel bezoekers. Zo ook van Warja uit Kampen. Het is één van haar favoriete dingen op Robodock, dat ze voor het eerst in haar leven bezoekt. ,,Robodock is echt te gek! Volgend jaar ga ik weer!''

====================

(Dante's Organ, by Eric Hobijn)

======================

Robodock on fire and on pilot flame’

text Peter Barton  photo Unai Risueño


From September 21st. to 24th. the eighth edition of the Robodock festival took place. Traditionally, this festival is not only accompanied by great music and art, but also with a lot of fire. The present fire-fighting squad was clearly in their element, they were very busy with it as well.

For four days the NDSM terrain in Amsterdam-Noord was dominated by the now famous' Technology and Arts' festival. More than 6000 people came this year to the Robodock festival, significantly less than what the organization had hoped for. Only a few of them had opted for a festival pass, which allowed for entrance during the whole festival.

Most people came only one or two days. Many acts could therefore be seen during several days, which included Pips: Lab and Dante Organ. However, most acts were only to be seen once. Therefore, your reporter visited, in a completely legal manner of course, all four days.

 

Musical container

Day one started out good. According to the program the festival would start at 19:00. Punctual at 19:30 the gates were opened (‘technical problems’). Once inside, the first thing that drew the attention of many visitors was the Cell. This MIDI-controlled shipping container actually does nothing else than producing a whole lot of noise, generated by pneumatically driven hammers that beat incessantly against the side walls of the container. Also bells were jingling and whistles were blowing. But all of this set to a certain melody.

The first show we get to see is that of Pips: Lab. In their show Wortal Combat,  they drag a girl from the audience and bombard her to Lara Croft, who must be incorporated into the Body of Pong, the old ping pong game that was popular in the '70s under gaming pioneers. Pong is love, so proclaim the gentlemen ,,feel that love.” They will have been featured in  next day’s newspaper, because without them knowing, they chose Spits!’ reporter Cinta Abell, to play the role of Lara Croft.

Pips: Lab was not the only one who maintained a relationship with pong. It was also the game that could be played on the PainStation, a console that administered  heat or power surges if you lost the game. On Friday, the unit gave a visitor such severe burns that the organization of Robodock decided to remove the device the next day.

This to the dismay of the owner, although he could also understand the decision a little bit. ,,People here at the festival are drunk, and then they do things they would not otherwise do, such as playing way too long on the PainStation. Although I myself have regularly played whilst being drunk, I have never been dragged away with severe burns.''

 

Beggar

So not all artists of Robodock are thriving. An organ grinder is trying to make some extra money by begging. If you take a closer look it is revealed that the organ grinder is a robot which is radio controlled from a distance. However, no one knows who the operator is.

When operator Fred Abels is at the bar and requires a free beer "for the tramp”, bartender Lilia refuses him this initially. If after some urging he still gets no beer, he walks away angry. After Lilia learns that Fred is the operator of ‘that’ tramp she is shocked. ,,Oh dear, this is so embarrassing! I thought he was joking. Robots namely don’t drink beer.''

The big spectacle of Wednesday and Saturday was the Dante Organ of Erik Hobijn. This 'organ' consists of eleven fire cannons, which can produce up to 35 meter high flames using gasoline. Just not nag about the environment. In addition, the whole thing is completed by means of a big exhaust pipe. So just keep also your mouth shut about noise pollution.

On Wednesday the whole thing was even framed by violin play, on Saturday that part was skipped and the MIDI-based fire spectacle was put into effect immediately. The huge fire cannons, which were held in check by firefighters with powder extinguishers, caused such intense heat that the enthusiastic crowd at the front rows had to stumble backwards in shock. And this was just as well, because from a distance it was so much better to see what a nice spectacle this caused.

Another brilliant spectacle was to be seen on Friday night. In a small cinema a movie of the northern lights was shown. The filmmakers travelled for 22 hours for this 16-minute film. The result was stunning: beautiful Lappish skies with associated Lappish countryside.

 

MTV

However the Robodock medal also has a flip-side. In itself, the organization of the festival is kept as low-cost as possible. There are more than 135 volunteers participating in the festival, and the NDSM terrain is made available for free. Yet many visitors complained that the Robodock has become too expensive and commercial.

Robodock spokesman Maartje has an explanation for that; ,,We wanted to bring more diversity this year. Previously, everything was made by the people of the squatted ADM terrain in Amsterdam. That was nice, but resulted in a lot of repetition. Now we bring artists from all over the world to Amsterdam and that takes money. ''

May be so, but at the ADM terrain you did not have to expect any contributions as MTV's Coolpolitics, a part that this year on Saturday was for the first time on the program. And hopefully for the last time. It didn’t attract many visitors really. The people in the tent who attended the debate between Diederik Samsom (PvdA), Sophie Hilbrand (BNN), Kathleen Ferrier (CDA) and Bas Haring (writer and broadcaster) were not very enthusiastic about it.

Isn’t MTV also a bit too commercial for Robodock? MTV presenter Sander Lantinga does not think so. ,,MTV on Robodock, why not. Robodock fits well with MTV, it is a progressive festival.''

Anton, a regular visitor of the festival, was there on Friday. He was disappointed with the program. ,,For the first time I've been bored with Robodock. There were long pauses between acts and often only one thing happened at the time. The bands were too ordinary and were setting the mood. The chaotic squatters’ atmosphere of the ADM terrain, with all its oddities and unpredictability, which nevertheless fits in the original spirit of Robodock was missing on the NDSM terrain. That's what happens with ‘Broedplaatsen’”, he says jokingly.

 

Cozy

Fortunately there were also festival goers who enjoyed themselves better. For example, friends Linda and Linda (,,We have chosen each other because of our name, actually we really don’t like each other at all,'' they laugh) from Rotterdam. One of the Linda's had already been a couple of times before, this year they arrived on Wednesday. Although they also noticed that the festival becomes more expensive every year, they definitely wanted to come anyway. ,,The people that come to the festival are very nice.''

In the middle of the terrain, a small campfire is burning. Suspended above it is a globe, which by means of a steam engine (kept warm by the fire) is slowly rotating. Although not very spectacular, it attracts the attention of many visitors. Similarly that of Warja of Kampen. It's one of her favorite things on Robodock, which she is visiting for the first time in her life. ,,Robodock is really crazy! Next year I'm going again!''

==============

(Death Rattler, by Madagascar Institute. "Insanely loud. Radically unsafe")

================

 

Watch interviews and impressions of shows:

- Close act

- Puppet Mastaz

- Fred Abels

- Pips:lab

- Madagascar Institute

- Stelarc

- Dante's Organ

- Barry Schwartz

- Reuters

- Flaming Lotus Girls

- Amateurs

- Seemen

=========================

(Hand of God, by The Flaming Lotus Girls)

===================

 

Watch the back-stage documentary:

- part 1

- part 2