2004-09-27----- <VOLKSKRANT> "Robodock recyclet zichzelf te vaak" ||| "Robodock recycles itsself too much"

(English below)

=============

 

 

Maatschappijkritisch Robodock recyclet zichzelf wat te vaak

Spektakelmachines en robots van gebruikt materiaal. Dat is Robodock, het festival voor stedelijke cultuur. Sommige acts zijn wat al te bekend, maar gelukkig zijn er ook metalen Gonzo's met priemende penisjes....

Van onze verslaggever Robert van Gijssel

27 september 2004, 02:27

 

De voorstelling Tegenwind van de theatergroep Tuig is onverstoorbaar kalm, zoals ook de poging van de acteur om brand te steken in een natte berg blubber. Achter de man draait een spookachtige verlichte Don Quijote-achtige windmolen, die is volgehangen met roestige potten en pannen. Tussen dat keukengerei zal de acteur later onduidelijke handelingen verrichten, met - uiteindelijk toch - veel vuur. Het klagende piepje dat ergens in de rondgang van de molen zit, maakt de voorstelling ondraaglijk spannend.

Robodock is na een jaar afwezigheid terug op het ADM-terrein in de Amsterdamse haven. Een afgedankte industriële rafelrand van de stad, en dat is precies waar de zevende aflevering van Robodock zich af hoort spelen. Het festival voor beeldende kunst, theater en muziek zegt zich te laten inspireren door de 'onstuitbare mechanismes van de uitdijende stad'. Robodock is kritisch over het consumentisme van de moderne mens. Dus worden er spektakelmachines en mechanische robots gebouwd van gerecycled materiaal, zijn de podia en de bars opgetrokken uit wrakhout, en is er geen friet, maar biologische couscous.

Midden in de enorme lege fabrieksloods op het ADM-terrein staat een installatie van vijf op elkaar gestapelde badkuipen. Het gebruikte water in het bovenste bad stroomt door naar de lager gelegen baden. Recycling, snapt het publiek. Maar dat stoort zich intussen wel aan het hergebruik van de installatie zelf. De baden stonden al eerder op Robodock, en waren te zien op verschillende festivals. En meer installaties en voorstellingen komen bekend voor. De dit jaar voor het eerst gevraagde entree van twintig euro maakt het geklaag nog luider.

Gelukkig verstomt veel kritiek in het tentje van The Heebie Jeebies Picnic Peril, in een hoekje van de loods. Hier dansen duivelse muppets van gebutst staal op bevreemdende Hawaii-muziek en obscure Elvis-liedjes. Het publiek kan de marionetten met drukknoppen bedienen, en de kunst is de metalen Gonzo's (van de Muppetshow) met hun venijnig vooruit priemende penisjes op de maat te laten dansen. Deze installatie van de 'Wala-Kula Island Tourist Board' is de barre tocht naar het havengebied in de stromende regen wel waard.

 

================================

Originele artikel hier ||| Original article here

================================

 

Society critical Robodock recycles itsself too often

Spectacle machines and robots of used material. That is Robodock, the festival for urban culture. Some acts are all too familiar, but fortunately, there are also metal Gonzo's with pointing penises ....

From our reporter Robert van Gijssel September 27 2004, 02:27

The show 'Against the wind', of theatre group Tuig is unmistakably calm, as is the actor's attempt to set fire to a wet mountain of blubber. Behind the man is a ghostly lit Don Quijote-like windmill, from which are rusty pots and pans are hanging. Between that kitchenware the actor will perform unclear operations later, with - eventually - much fire. The complaining beep that is somewhere in the mill's turns makes the show unbearably exciting.

After one year of absence, Robodock is back on the ADM terrain in the Amsterdam harbor. A retired industrial fringe of the city, and that's exactly where Robodock's seventh episode should be held. The festival of visual arts, theater and music is said to be inspired by the "unstoppable mechanisms of the expanding city". Robodock is critical about consumerism of modern humans. Thus, spectacle machines and mechanical robots are built from recycled material, the podiums and bars are built from recycled wreck wood, and there is no fries, but organic couscous.

In the middle of the huge empty factory hall on the ADM terrain is an installation of five stacked bathtubs. The water used in the upper bath flows through to the lower baths. Recycling, it dawns to the audience. However, it does bother them that the installation is reused itself. The baths have been on Robodock before, and were featured at various festivals. And more installations and shows are familiar. The twenty euro entrance fee, for the first time asked, makes the complaints even louder.

Fortunately, a lot of criticism is drowned in The Heebie Jeebies Picnic Peril's tent, in a corner of the hall. Here, devilish muppets of cast steel dance on haunting Hawaiian music and obscure Elvis songs. The public can operate puppets via push buttons, and the goal is to make the metal Gonzo's (of the Muppetshow) dance with their curiously forward-sticking penises to the rhythm of the music. This installation of the 'Wala-Kula Island Tourist Board' is worth the gruesome trip to the harbor area in the heavy rain.