2004-01-06----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "Erven Lüske houden ADM terrein" ||| "Lüske' heirs keep ADM terrain"

(English translation below)

Erven Lüske houden ADM-terrein


Rob Rombouts

AMSTERDAM -  De erfgenamen van de op 17 augustus geliquideerde vastgoedbaas Bertus Lüske zijn niet van plan het gekraakte ADM-terrein in het Westelijk Havengebied van de hand te doen. De gemeente heeft het eerste recht van koop, maar tot verkoop zal het niet komen, zegt advocaat J. Fruytier, die namens de erven Lüske optreedt.


"Bij leven heeft Lüske meermaals gezegd dat hij niet aan de gemeente wilde verkopen. De erven zetten die lijn door", aldus Fruytier. Lüske, de krakers en de gemeente waren al jaren in diverse juridische procedures verwikkeld. De erven hadden twee weken geleden in één daarvan een overwinning. Op het terrein mogen cacaoloodsen worden gebouwd. De rechter besliste dat de bezwaren die de krakers daartegen hadden gemaakt, geen hout snijden. De krakers overleggen of ze in beroep gaan.

Lüske kocht het terrein, van veertig hectare, in 1997 voor 27 miljoen gulden. De gemeente wilde het toen niet voor 26 miljoen kopen. In het koopcontract staat dat er alleen een werf mag komen. Daarnaast staat in het koopcontract dat de gemeente bij verkoop als eerste recht op koop heeft. Lüske wilde geen werf, maar objecten die meer opbrengen. De gemeente had volgens hem gezegd dat het werfbeding zou sneuvelen.

Toen de gemeente vasthield aan het werfbeding, ook al omdat Lüske de naam had een speculant te zijn, stapte de vastgoedhandelaar naar de rechtbank. Die oordeelde in februari 2002 dat de gemeente misbruik maakte van haar bevoegdheid. In hoger beroep besloot het gerechtshof vorig jaar echter dat het werfbeding gehandhaaft moet blijven. "We zijn in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.", zegt Fruytier. Tot er een nieuwe uitspraak komt zullen de cacaoloodsn waarschijnlijk niet worden gebouwd. Eventuele kopers van het terrein zullen de uitspraak ook af willen wachten, zegt Fruytier. Gegadigden hebben zich niet gemeld.

Lüske werd in 2002 door het gerechtshof veroordeeld tot een maand voorwaardelijk en een boete van 2500 euro, nadat hij in 1998 met een aantal mannen en een rupskraan had geprobeerd de loodsen neer te halen terwijl er nog krakers binnen waren.

De omstreden vastgoedman werd geliquideerd op de Middenweg voor Frankendael, het restaurant van de familie.

====================

Lüske' heirs keep ADM terrain


by Rob Rombouts

AMSTERDAM - The heirs of the estate of the on Augustus 17th. liquidated real estate tycoon,  Bertus Lüske,  are not planning to sell the squatted ADM terrain in the Western Harbor area. The municipality has the right of first buying, but we won’t sell, says lawyer J. Fruytier, acting on behalf of the heirs of Lüske.


"During his life, Lüske has said repeatedly that he would not sell to the municipality. The heirs will continue on this path', said Fruytier. Lüske, the squatters and the municipality have for years engaged in various legal proceedings. The heirs had two weeks ago in one of them a victory. On the terrain cocoa-warehouses may be built. The judge ruled that the objections that squatters had made against them, were not valid. The squatters are discussing whether they will appeal this.

Lüske purchased the terrain of forty hectares in 1997 for 27 million guilders. The municipality didn’t want to buy it for 26 million. In the purchase contract it is stated that only a shipyard can be operated there. In addition, in the purchase contract it says also that the municipality has the first right to buy, if the terrain is offered up for sale. Lüske did not want a shipyard, but objects that generate more money. The municipality had said, according to him, that the shipyard clause would perish.

When the municipality held on to the shipyard clause, also because Lüske had the name to be a speculator, the real estate agent went to court. Which ruled in February 2002 that the municipality abused its powers. On appeal, the court decided last year however, that the shipyard clause should remain. "We have appealed to the Supreme Court”, says Fruytier. Until there is a new decision, the cacao-warehouses are unlikely to be built. Potential buyers of the property, will probably also want to wait for this verdict, said Fruytier. No candidates so far.

Lüske was sentenced by the court in 2002, to one month probation and fined 2,500 euros after he had tried in 1998 with a number of muscle-men and an excavator, to tear down the warehouses, while there were squatters inside.

The controversial real estate agent was liquidated on the Middenweg, in front of Frankendael, the restaurant of the family.