2003-08-23----- [Lüske / Chidda] <VOLKSKRANT> "Criminals invest their money in Amsterdam' real estate"

Criminelen pompen misdaadgeld in Amsterdamse 'stenen'

De georganiseerde misdaad zit in onroerend goed in Amsterdam. Misdaadmiljoenen verzoenen de bovenwereld met de onderwereld. Soms gaat het ernstig fout....

Van onze verslaggever Marc van den Eerenbeemt 23 augustus 2003, 00:00

 

Ging het om afpersing? Hij twijfelt, Erik Bos, financiell directeur van de Kroonenberg Groep, een van de grootste investeerders in onroerend goed in Amsterdam. "Ja...", zegt hij. En dan: "Daar kun je zoveel dingen onder verstaan." De vraag is of wij rechtstreeks bedreigd werden. Dat is niet zo. Maar het is: je bedreigd vóelen. Dus hebben we verkocht.' Bos bezweert: "Dit is een extreme uitzondering. Godzijdank." De Kroonenberg-directeur spreekt over de problemen die de groep twee jaar geleden had met een criminele huurder in de Amsterdamse Halvemaansteeg. Het is een van de voorbeelden die erop wijzen dat een deel van de handel in onroerend goed in Amsterdam woeste, gewelddadige trekken heeft gekregen.

Verhalen over misdaadvermogens die 'in stenen' worden gepompt, liggen voor het oprapen. En waar misdaadgeld vloeit, volgt automatisch geweld. Soms op afstand, dreigend, soms direct en dichtbij, zoals afgelopen zaterdagnacht aan de Amsterdamse Middenweg. Daar vond een aanslag plaats die mogelijk is te kwalificeren als een van de eerste vastgoedliquidaties van Nederland. De steenrijke pandenbaas Bertus Lüske werd voor het restaurant van zijn zoon doodgeschoten met een of meer automatische wapens, toen hij zijn auto in wilde stappen.

"De aanslag op Lüske heeft niets te maken met de problemen in de Halvemaansteeg", zegt Bos. "Als dit anderhalf jaar geleden was gebeurd, had ik daar heel anders over gedacht. Toen was die sfeer van bedreiging aanwezig. Maar wie zijn doel heeft bereikt, heeft geen grond meer voor zo'n actie. Integendeel zelfs. Er is geen enkel belang meer."

Het pand in de Halvemaansteeg bij het Rembrandtplein in Amsterdam werd sinds 1996 verhuurd aan de Bayside Beach Club. De stille financier van dit pikante feestcafé blijkt Robbie A. alias 'de Sigaar' te zijn, een veroordeeld kopman van een drugsorganisatie. Een goudmijn is het niet. In 2001 ontstaat een huurschuld. Kroonenberg laat ontruimen. Dan trekt de huurder aan de bel. De verbouwing, de inventaris, de goodwill, dat moet allemaal worden vergoed, vindt de Sigaar. Kroonenberg weigert. Bos: "In verbouwingen zit voor een eigenaar geen waarde, laat staan dat er aan goodwill wordt gedacht."

Inmiddels druppelen 'via derden' bedreigingen binnen bij Lesley Bamberger, de eigenaar van de Kroonenberg Groep. Zijn grootvader Jaap Kroonenberg, overleden in 1997, heeft het bedrijf opgebouwd. Behalve vastgoed ter waarde van vele tientallen miljoenen euro's, heeft hij ook een reputatie. Hij heeft een goede relatie met de alternatieve sterke arm in Amsterdam. 'Ome Jaap' bekroont tijdens het eerste free fight-gala in Nederland in 1995 nog de winnaar van de hoofdpartij. De prijzen van de mindere partijen worden uitgereikt door onder meer Hell's Angels-voorman Big Willem en vastgoedcollega Lüske. In 2001, in de Halvemaansteeg, kiest de Kroonenberg Groep eieren voor haar geld. Bos zegt liever geen zaken te willen doen met 'lieden van twijfelachtig allooi'. Al hoeft hij in principe geen rekening te houden met de morele opvattingen van een zakenpartner. En je bent nooit zeker van je zaak: "Soms doe je zaken met vennootschappen waarvan je pas veel later ontdekt wie daar achter zit. Of een vennootschap heeft plotseling een andere directeur of andere aandeelhouders. Daar kun je als verhuurder niets aan doen."

Besloten wordt het probleempand snel te verkopen aan Bertus Lüske. Hij krijgt het voor de helft van het geld, maar mét de voorwaarde dat hij het probleem met de Sigaar oplost. "Lüske wist met wie hij te maken kreeg", zegt Bos. En dat schrok de handelaar, oudbokser, kennelijk niet af. Lüske is immers gewend aan objecten met 'probleempjes'. Juist daarmee is veel geld te verdienen. Wie huurders of krakers kan verjagen, ziet zijn eigendom immers fors in waarde stijgen. Lüske kiest de harde lijn, zoals hij gewend is. De Sigaar lijkt te kunnen fluiten naar zijn geld, maar wendt zich opnieuw tot de Kroonenberg Groep. Ook de politie meldt zich bij de drie partijen. Die waarschuwt dat er aanwijzingen zijn voor aanslagen op Lüske en diens rechterhand ex-bokser Rudie Koopmans, alsmede tegen Bamberger van de Kroonenberg Groep. De Sigaar wordt gewaarschuwd dat hij in de gaten wordt gehouden.

Op aandringen van de Sigaar haalt Kroonenberg het pand dan terug bij Lüske, die het al had doorverkocht. De laatste heeft immers niet voldaan aan de verkoopvoorwaarde dat het probleem met de huurder zou worden opgelost. Lüske krijgt er wel een goede – flink hogere – prijs voor. Dan beginnen de gesprekken met de Sigaar opnieuw. Besloten wordt tot verkoop van het pand. Bos: "Het is verkocht aan de huurder, die het weer heeft doorverkocht aan derden. Daarmee is de zaak opgelost", aldus Bos.

Amsterdam wordt al langer geteisterd door vastgoedconflicten die wortelen in de georganiseerde misdaad. Zo wees zelfverklaard drugshandelaar en topcrimineel John Mieremet de grote vastgoedhandelaar Willem Endstra aan als 'bankier van de onderwereld', met voormalig Heineken-ontvoerder Willem Holleeder als bewaker.

Een goede bekende van Lüske is makelaar en projectontwikkelaar Gerard W. Bakker. Evenals Lüske was hij lang een geliefd doelwit van de kraakbeweging. Hij wil als een van de weinige makelaars wel praten over misdaad en misdaadgeld in het onroerend goed. Met veel grote investeerders in Amsterdam wil Bakker geen zaken meer doen. "Omdat ik me ver houd van dingen waarvan ik de betekenis of de financiële achtergrond niet kan overzien. En dan heb ik me voorzichtig uitgedrukt. De grenzen zijn moeilijk te trekken", vindt Bakker. Hij ziet hoe zich in het onroerend goed bovenwereld en onderwereld moeiteloos mengen. "Ook de chicste makelaars en de chicste advocaten worden gebruikt. Dié doen de transactie. Het ergste van de onderwereld en het netste van de bovenwereld gaan zo met elkaar om. In de stad loopt ook een hele bos katvangers rond. Hele nette mensen die de zaak op de naam krijgen. En het geld komt uit Liechtenstein. Wie actief is in het onroerend goed in de binnenstad krijgt zeker te maken met het grote criminele geld", zegt hij. "Onroerend goed is nu eenmaal dé manier om zwart geld weg te werken en er nog wat mee te verdienen. Het is ook zó gemakkelijk. Niemand maakt zich ook druk om politie en justitie. De pakkans is zo gering. Niemand is bang om een tonnetje zwart aan te pakken of met een pistool in de broekband te lopen. Pak je overigens dat tonnetje aan van die lieden, dan ben je verkocht."

=====================================

Originele artikel staat hier ||| Original article here

=====================================

Criminals invest their money in Amsterdam' real estate

The organized crime is part of real estate in Amsterdam. Crime' millions reconcile the upper world with the underworld. Sometimes it goes seriously wrong ....

From our reporter Marc van den Eerenbeemt August 23, 2003, 00:00


Was it about extortion? He doubts, Erik Bos, financial director of the Kroonenberg Group, one of the largest real estate investors in Amsterdam. "Yes," he says. And then: "You can label many things like this." The question is whether we were directly threatened. That is not true. But it is like: you're feeling threatened by. So we sold." Bos confesses: "This is an extreme exception. Thank goodness." The Kroonenberg' financial director talks about the problems the group had two years ago with a criminal tenant in the Amsterdam' Halvemaansteeg. It is one of the examples that indicates that some of the real estate trade in Amsterdam has become wild and violent.

Stories about criminal capital being invested 'in stones' are plentiful. And where crime money goes, violence automatically follows. Sometimes remote, threatening, sometimes immediately and close, like last Saturday night at the Amsterdam' Middenweg. There was an attack that was possible to qualify as one of the first real estate liquidations in the Netherlands. The extremely rich housing' boss Bertus Lüske was shot for his son's restaurant with one or more automatic weapons when he wanted to get in his car.

"The attack on Lüske has nothing to do with the problems in the Halvemaansteeg," says Bos. "If this happened a year and a half ago, I would have thought about it differently, then that atmosphere of threat was present. But who has achieved his goal has no more ground for such an action. On the contrary, even. There is no interest anymore."

The property in the Halvemaansteeg at Rembrandtplein in Amsterdam has been rented since 1996 to the Bayside Beach Club. The silent financier of this erotic party cafe appears to be Robbie A. alias 'the Cigar', a convicted leader of a drug organization. It's not a gold mine. In 2001, a rental debt arises. Kroonenberg has the place evicted. Then the tenant stands up. The refurbishing, inventory, and goodwill, all of which must be reimbursed, says 'the Cigar'. Kroonenberg refuses. Bos: "In refurbishments there is no value for an owner, let alone goodwill."

In the meanwhile, through others, threats have been issued to Lesley Bamberger, the owner of the Kroonenberg Group. His grandfather Jaap Kroonenberg, who died in 1997, has founded the company. In addition to real estate worth tens of millions of euros, he also has a reputation. He has a good relationship with the alternative strong arm in Amsterdam. 'Uncle Jaap' crowns the winner of the main fight in 1995 during the first free fight gala in the Netherlands. The prices of the lesser parties are awarded by Hell's Angels foreman Big Willem and real estate colleague Lüske. In 2001, in the Halvemaansteeg, Kroonenberg Group chooses value for their money. Bos would rather not want to do business with "peoples with a doubtful reputation". Even though he basically does not need to take into account the moral views of a business partner. And you're never sure about your business: "Sometimes you do business with companies that you only find out later who is behind the scenes. Or a company suddenly has another director or other shareholders, you can not do anything about that as a landlord."

It is decided to sell the problem property quickly to Bertus Lüske. He gets it for half the money, but with the condition that he solves the problem with 'the Cigar'. "Lüske knew who he was dealing with", says Bos. And that obviously did not bother the trader, former boxer. Lüske is used to objects with 'problems'. That is precisely how much money is earned. Those who can get rid of tenants or squatters, see their property value considerably increase. Lüske chooses the hard line as he always does. It looks like that that 'The Cigar' doesn't get his money, but he returns to the Kroonenberg Group. The police also reports to the three parties. They warn that there are indications for attacks on Lüske and his right-hand ex-boxer Rudie Koopmans, as well as Bamberger of the Kroonenberg Group. 'The Cigar' is warned that he is being monitored.

At the insistence of 'the Cigar', Kroonenberg retrieves the property from Lüske, who had already resold. The latter did not fulfill the condition of sale that would solve the problem with the tenant. Lüske gets a good - much higher price. Then the conversations with 'the Cigar begin again. It is decided to sell the property. Bos: "It has been sold to the tenant who has resold to a third party. This has solved the case," said Bos.

Amsterdam has been harassed for a long time by property conflicts that root in organized crime. For example, self-proclaimed drug trafficker and top criminal John Mieremet are the big real estate retailer Willem Endstra as 'banker of the underworld', with former Heineken' kidnapper Willem Holleeder as guardian.

A good acquaintance of Lüske is a real estate agent and project developer Gerard W. Bakker. Like Lüske, he was long a favorite target of the squatting movement. He, unlike many others in the real estate industry. With many big investors in Amsterdam, Bakker does not want to do business anymore. "Because I keep away of things that I can not overlook the meaning or the financial background of. And then I have expressed myself mildly. The limits are hard to draw," says Bakker. He sees how effortlessly the upper world and underworld are mixing. "The chicest real estate agents and the chicest lawyers are also used. They are doing the transactions. The worst of the underworld and the best of the upper world are mixing. In town there's a whole bunch of middle men, and the money comes from Liechtenstein. Whoever is active in the real estate business in the inner city has to deal with big criminal money", he says. "Real estate is the ultimate way to get rid of black money and to earn some money. It is also so easy. No one is afraid for the police or the justice department. The chances of being caught are so small. No one is afraid to accept 'a ton' (=> 100K), or to walk around with a gun on them. But If you accept that 'ton' of those guys, then you've been sold."