2003-07-21----- [Lüske / Chidda] COURTcase {Appeal}: Lüske <-> Amsterdam -> verdict: perpetual clause STAYS

[english below]

===================

Originele artikel (op de website property.nl) staat hier

Amsterdam krijgt gelijk in zaak grondspeculatie ADM-werf

Datum: 21-07-2003

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam hoeft het bestemmingsbeding voor het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied niet te wijzigen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft de gemeente in hoger beroep tegen de vastgoedmaatschappijen Amstelimmo en Chidda in het gelijk gesteld. De vastgoedmaatschappijen zijn sinds 1997 eigenaar het 43 hectare grote ADM-terrein.

Door het handhaven van het zogenoemde werfbeding mogen geen andere activiteiten op het terrein worden toegelaten dan havengebonden bedrijvigheid. De vastgoedmaatschappijen, die naar verluidt gelieerd zijn aan vastgoedhandelaar Bertus Lüske, wilden op een deel van het terrein cacaoloodsen bouwen. Hoewel de gemeente op zich niet tegen de bouw van de loodsen was, vreesde zij dat de hieruit resulterende waardevermeerdering van de grond niet zou toevallen naar de gemeenschap. Lüske spande over deze kwestie vorig jaar een rechtszaak die hij in eerste instantie won. De rechter oordeelde toen dat de gemeente Amsterdam misbruik maakte van haar bevoegdheden door vast te houden aan het werfbeding. Dit werfbeding stond al in het koopcontract toen Lüskes vastgoedmaatschappijen het terrein in 1997 kochten voor € 12 mln. Het gerechtshof was in het door de gemeente aangespannen hoger beroep het niet eens met de eerdere uitspraak van de rechtbank. Zij oordeelde dat de gemeente destijds gelijk heeft gehad door in de koopakte het werfbeding op te nemen om grondspeculatie tegen te gaan. Volgens het Parool heeft het gerechtshof in haar vonnis nog gewezen naar Imca Vastgoed. Deze onderneming van Erik de Vlieger deed recentelijk nog een bod van € 50 mln. op het ADM-terrein. De Vlieger wilde daarop zijn wef Shipdock vestigen.                                                                                             

===================

Amsterdam is in it's right, in the case of land speculation ADM yard

  Date: 21-07-2003

AMSTERDAM - The municipality of Amsterdam does not have to change the destination-clause for the ADM terrain in the western harbor area. The Amsterdam Court, where the municipality appealed against the real estate companies Amstelimmo and Chidda was vindicated. The real estate companies are owner since 1997 of the 43 hectare ADM terrain.

By maintaining the so-called yard-clause, no other activities are allowed on the terrain than port-related activity. The real estate companies, which allegedly are affiliated with real estate broker Bertus Lüske, wanted to build cocoa sheds on part of the terrain. Although the municipality itself was not against the construction of the warehouses, they feared that the resulting increase in value of the land would not accrue to the community. Lüske filed a lawsuit against this, which he won in the first instance last year. The judge ruled then that the municipality of Amsterdam did abuse its powers by holding onto the yard-clause. This yard-clause was already in the buying contract when Lüske's real estate companies bought the property in 1997 for € 12 million. The Gerechtshof (=> Appeal-court) was, in the by the municipality filed appeal disagreeing with the earlier judgment of the Rechtbank (=> 'lower' court). They ruled that the municipality has then been right by incorporating the yard-clause in the deed to prevent land speculation. According to Het Parool, the court pointed at Imca Vastgoed in her verdict. This company of Erik de Vlieger did recently a bid of € 50 million on the ADM terrain. De Vlieger wants to establish its shipyard Shipdock on the terrain.  (Original article (from website property.nl) can be read here)