2003-06-08----- [Lüske / Chidda] Poging om ADM meertje te vernietigen ||| Attempt to destroy ADM-lake

(English translation below)

'Eigenaar' Lüske met sloopploeg op ADM

9 juni, 2003

Gisteren was alles beter: Lüske keert terug naar ADM met sloopploeg

ADM, vrijdag voor pinksteren.

Duizenden diertjes worden vermalen in de 90m3-per-uur pomp, die in 24 uur al een meter water uit de idyllische polderplas gepompt heeft. De acht meerkoetennesten, slaapplaats voor de kuikens, gevaarlijk scheef omgeknakt, de kikkervisjes ten dode opgeschreven.

Nog een dag en het is gebeurd, geen natuur meer om te beschermen. Met een grote zandhapkraan scheurt Rik heen en weer, maakt een weg voor de vuilniszandwagens, wiens inhoud hem rijk zal maken en de door hem gehate stinkkrakers weg zal jagen naar leukere plekken. Hij heeft een gat van 20 meter in ons hek gemaakt en waarom? Eindelijk maakt iemand een gat in de pijp van de pomp, bij de koppeling. Rik sprint eropaf, tempert de pomp en fixt het in 3 minuten. Dan begint hij te bellen. Daar komen zijn kollega’s en DE Kollega's (lees: de politie). "Heb je een vergunning?" vraagt de in gestolen fietsen geschoolde politieman. "Ja" zegt Rik, "maar even niet bij me". "OK" zegt de P, "stop maar even, dan zoeken we dit uit".

"Hij kapt bomen met nesten", zeg ik. P zegt: "dat zijn geen bomen, maar wilgen". Rik zegt dat ze alle nesten gemarkeerd hebben met rode dingetjes maar deze zijn nergens te zien. "Oh" zegt P. Dan stapt Rik weer in zijn kraan en gaat verder met het verwerken van de natuur terwijl zijn vriend Edwin van het Rbplein de P bezig houdt tot de P weer vertrekt.

ADMers proberen zo snel mogelijk het hek weer dicht te krijgen. Anderen gaan op en voor de kraan zitten. Rik wordt helemaal gek en rijdt op ze in, graaft over zittende mensen heen en terwijl een man zich vasthoudt aan zijn graafarm tracht hij alsnog een meerkoetennest op te ruimen.

P komt weer terug en wil dat mensen van de kraan afgaan, want misschien staat Rik wel in zijn recht. Cor de buurt-P vindt het wel welletje, wellicht met de streetrave van morgen in zijn achterhoofd maant hij dat de pomp moet worden gestopt waarna de uitvoerders vertrekken. Rik zegt tegen de laatste tegenstanders: "Kijk ik laat een jerrycan benzine achter, steek 'm maar in de fik". 's Avonds half acht zijn vier ons onbekende mannen bij de kraan. Later horen we van Cor de buurt-P dat er voor tienduizenden euro’s schade is aan de kraan.

De volgende ochtend komen eindelijk deskundologen; stadsecoloog AID P die florawet kent. Er wordt besloten om het werk stil te leggen tot september vanwege het broedseizoen. Even later komt Rik de kraan ophalen. Deze blijkt alleen twee kapotte raampjes te hebben en rijdt moeiteloos weg.

Het probleem is dat ze dinsdag terug willen komen met de klepelmachine die in een dag alle begroeiing van de hele ADM kan vermalen, bouwrijp maken noemen ze dat. Volgens Rik heb je daar geen vergunning voor nodig en land kun je niet kraken, zegt ie. Een komplex met een hek eromheen wel, volgens ons. De gemeente vindt dat wij ons niet moeten verdedigen en zegt dat zij deze mogelijke aanval, dinsdagochtend vanaf 7 uur, zullen voorkomen.

gr. k.

[source: http://nl.squat.net/2003/06/09/eigenaar-luske-met-sloopploeg-op-adm/#mor...

================================

'Owner' Lüske with demolition crew at ADM

June 9th, 2003

Yesterday everything was better. Lüske returns to ADM with demolition crew.

ADM, Friday before Pentecost.

Thousands of animals are being ground up in the 90m3 per hour (water)pump, which has already pumped one meter of water from the idyllic polder lake in 24 hours. The eight coot's nests, sleeping place for the chicks, are dangerously leaning over, the tadpoles are doomed.

Just one more day and it will be finished, no nature left to protect. Rik is speeding up and down with a large sand-shoveling excavator, making way for the garbage trucks, whose content will make him rich and will drive away the by him so hated squatters to nicer places. He made a hole of 20 meters in our fence and why? Finally someone makes a hole in the pipe of the pump, at the coupling. Rik sprints toward it, slows down the pump and fixes it in 3 minutes. Then he starts to call. Here come his colleagues and The Colleagues (ie the police). "Do you have a permit?" asks the policeman trained in stolen bicycles. "Yes," says Rick, "but I don’t have it with me." "OK" says the P, "stop for a bit, while we investigate this."

"He is felling trees with nests in them," I say. P says: "Those are not trees but willows." Rik says that they have marked all nests with red things, but they are nowhere to be seen. "Oh," says P. Then Rik gets into his excavator and continues to process nature while his friend Edwin from the RBsquare is keeping the P busy until the P leaves.

ADM inhabitants are trying to close the fence as quick as possible. Others are sitting on top and in front of the excavator. Rik is going totally mad and is driving into them, is digging over the heads of people who are still sitting in front of his excavator and while a man is holding onto his crane he is still trying to clear up a coot's nest.

The P is back again and wants people to get off the excavator, because Rik is maybe allowed to work. Cor the neighborhood-P says it’s been enough, perhaps already thinking about the streetrave of tomorrow, and says the pump needs to be stopped, after which the executors leave. Rik says to the last opponents: “Look, I’m leaving a jerycan of gasoline behind, set it on fire”. That night at half past seven, four men, unbeknownst to us, are at the excavator. Later we hear from Cor the neighborhood P that the excavator is damaged at a cost of tens of thousands of euros.

The next morning finally the experts arrive; the ecologist of the city of Amsterdam, AID P, who knows the flora law. It is decided to stop the works until September because of the breeding season. Moments later Rik arrives to take away the excavator. The excavator turns out only to have two broken windows and drives away without any difficulty.

The problem is that they want to come back Tuesday with a crusher machine that can grind up all the vegetation of the ADM in one day, 'getting the site ready for building' is what they call it. According to Rik you don’t need permission for that, and he says that you can’t squat land. A complex with a fence around it, you can, according to us.

The municipality says we shouldn’t defend ourselves and that they will prevent this possible attack, Tuesday morning from 7 o’clock onward.

gr. k.

================================

(English below)

Article from De Ravage #9, June 27th. 2003:

Lüske maakt opnieuw heibel

AMSTERDAM, 9 JUNI 03 - Projectontwikkelaar Bertus Lüske, eigenaar van vrijplaats ADM in het westelijk havengebied van Amsterdam, heeft zonder vergunning een bedrijf opdracht gegeven het natuurgebied rondom de ADM af te graven. Door adequaat handelen van de krakers werd dit voorkomen.

De omstreden projectontwikkelaar, die enkele jaren terug nog eigenhandig met een shovel een deel van de gekraakte ADM-loodsen in puin sloeg, heeft nu een klepelaarsbedrijf opdracht gegeven de natuurrijke omgeving van het gekraakte terrein te ontginnen.

Op 6 juni belden de werknemers aan bij de krakers van de ADM-loodsen met de vraag of ze het terrein even mochten bekijken, zodat ze konden inschatten hoeveel tijd het hen zou kosten het groen te verwijderen. Terwijl het bestemmingsbepaling voor het ADM-terrein nog onder de rechter ligt (uitspraak 10 juli), waardoor ontginning per definitie illegaal is.

Inmiddels waren andere werknemers van een aannemersbedrijf begonnen het natte land achter de ADM-loodsen met een graafmachine te bewerken, om het vervolgens vol te kunnen storten. De hiervoor eerder door de Grondbank verleende ontheffing werd verkregen op basis van onjuiste informatie: het landje is niet droog, maar sedert tenminste tien jaar een meertje waarin volgens stadsecoloog Melchers "een zeer bijzondere ecologie is ontstaan".

Omdat de werknemers geen vergunning wilden overleggen, verhinderden ADM-bewoners dat zij hun werkzaamheden konden uitvoeren. De opgetrommelde Algemene Inspectie Dienst (AID) was van mening dat zonder uitdrukkelijke noodzaak, en bij ontbreken van een ter zake doende ontheffing ingevolge de Flora en Fauna Wet, het land tenminste tot het einde van het wettelijke broedseizoen met rust gelaten moet worden.

=============

‘Lüske causes a stir again”

AMSTERDAM, June 9th. 2013 - Real estate developer Bertus Lüske, owner of the ADM free-haven in the Western Harbor-area of Amsterdam, has commissioned a company, while he didn’t have a permit, to excavate the nature reserve surrounding the ADM. Because the squatters handled the situation adequately, this was prevented.

The controversial real-estate developer, who a few years ago single handed with a shovel demolished a portion of the squatted ADM’ warehouses, now has commissioned a nature destruction company to excavate the natural surroundings of the squatted terrain.

On June 6th. the workers rang the bell of the squatters of the ADM’ warehouses, asking if they could have a sneak peak at the terrain, so they could estimate how long it would take them to remove the green stuff. While the zoning classification for the ADM terrain is still being discussed in court (verdict on July 10th.), thus deeming the excavation by definition illegal.

Meanwhile other employees of a construction company started to dig up the wet land behind the ADM’ warehouses, in order to be able to dump there. The above excemption was granted earlier by the ‘Grondbank’ [= official municipal body that monitors soil] on the basis of incorrect information: that terrain wasn’t dry, but had been since at least ten years a lake, in which, according to urban ecologist Melchers, “a very special ecology had emerged. "

Since the workers did not want to show their license, ADM residents prevented that they could carry out their work. The drummed up Algemene Inspectie Dienst (AID) [= General Inspection Bureau] felt that without urgent necessity, and in the absence of a relevant exemption under the Flora and Fauna law, the terrain had to be left alone, at least until the end of the legislative breeding season.