2003-04-27----- <PRESS RELEASE> COURTcase [Appeal] Lüske <-> Amsterdam (perpetual clause ADM)

(english below)

ADM persbericht (Source: Indymedia)

Amsterdam 23 mei 2003

Dreigend fiasco voor gemeente Amsterdam in hoger beroepzaak bestemming ADM-terrein

Opnieuw dreigt de gemeente Amsterdam door nalatigheid tientallen miljoenen euro's te verliezen bij de ontwikkeling van het Westelijk Havengebied.

Eerder ging de gemeente al voor 130 miljoen euro het schip in met de bouw en exploitatie van de Ceresterminal en nu dreigt opnieuw een grote strop.

Het terrein van de voormalige ADM-werf aan het Noordzeekanaal werd begin jaren negentig voor een habbekrats gekocht door de dubieuze onroerendzaakhandelaar Bertus Lüske. Sinds zes jaar is het terrein gekraakt.

De prijs was uitzonderlijk laag, omdat de gemeente Amsterdam zich twee rechten over het terrein voorbehield, het zogenaamde kettingbeding: het eerste recht van terugkoop tegen marktwaarde, plus de bepaling dat het terrein alleen gebruikt mag worden voor aan een scheepswerf gerelateerde doeleinden. Nu lijkt Lüske zich via de rechter succesvol van deze beperkingen te ontdoen.

Lüske heeft altijd beweerd van allerlei plannen te hebben ter ontwikkeling en uitbating van het terrein, maar daarbij, stelde hij, zat het bestemmingsplan hem altijd in de weg. Voornaamste reden voor de rechter om Lüske bij eerdere gelegenheid in het gelijk te stellen was dat Lüske een 'eerlijke kans moet krijgen via andere dan scheepswerf-activiteiten met het terrein geld te kunnen verdienen'.

Echter, Lüske heeft nooit serieuze ontwikkelingsplannen gehad. Hij wil slechts zo snel mogelijk het terrein verkopen tegen een zo hoog mogelijke prijs. Het moge duidelijk zijn dat het verlies van beide rechten van de gemeente de prijs flink zal opkrikken, naar verluidt zo'n 30 miljoen euro.

Bovendien wordt het argument, dat het terrein niet geschikt zou zijn voor scheepswerfactiviteiten ontkracht door het feit dat Imca Vastgoed van Erik de Vlieger geïnteresseerd is als koper van ADM. Dit om op termijn de scheepswerf Shipdock uit Noord te kunnen verhuizen.
Ook moet in de nabije toekomst de Oranjewerf verplaatst worden, het ADM terrein is ook door hen benoemd als potentiële lokatie.

Dat de gemeente de zaak niet serieus neemt mag blijken uit het feit dat de rechter bij eerdere uitspraak de gemeente nalatigheid in onderbouwing van haar zaak verweet en juridisch de oren waste.

Wellicht speelt er nog een andere zaak mee in dit verhaal. Lüske heeft namelijk het pand van de Openbare Bibliotheek aan de Prinsengracht gekocht. Het pand dient in 2005 leeg opgeleverd te worden, maar het gaat de gemeente naar alle waarschijnlijkheid niet lukken de verhuizing naar het nieuwe pand naast het Centraal Station vóór de opleverdatum te realiseren. En daarmee zal de gemeente overgeleverd zijn aan Lüske. Het is dus goed denkbaar dat de gemeente zich daar tegen indekt door in het aanstaande hoger beroep niet al te zwaar in te zetten, er moet immers straks onderhandeld worden met Lüske.

Van het aanstaande hoger beroep hangt veel af voor de gemeente. Wordt de zaak verloren, dan betekent dat niet alleen geldelijk verlies, maar ook dat van zeggenschap over een belangrijk haventerrein, en een ongunstig precedent in grondpolitiek. Kortom, de gemeente dreigt weer enorm gezichtsverlies te lijden.

Hoger beroep zaak Gemeente Amsterdam vs Lüske
Dinsdag 27 mei 2003, 09.30
Rechtbank Prinsengracht Amsterdam

Info: Maik ter Veer (06-23941494) of Hay Schoolmeesters
(06-47934869), bewoners ADM. 

============================

ADM press-release

Amsterdam May 23, 2003

Impending fiasco for Amsterdam municipality in appeal proceedings destination ADM terrain.

Again, the municipality of Amsterdam is in danger of losing tens of millions of euros in the development of the western harbor area, by negligence

Earlier, the municipality already lost 130 million euros with the construction and operation of the Ceres-terminal and now again a big loss is looming

The terrain of the former ADM shipyard along the North Sea Canal was in the early nineties bought for peanuts by the dubious real estate broker Bertus Lüske. The terrain has been squatted for six years now..

The price was exceptionally low because the Amsterdam municipality has retained two rights over the terrain, the so-called perpetual clause: the first right of repurchase at fair value, plus the provision that the land can only be used for shipyard related purposes. Now it looks like Lüske will successfully get rid of these restrictions through the courts.

Lüske has always claimed to have all kinds of plans for development and operation of the premises, but in doing so, he suggested, the zoning was always in his way. Main reason for the court to rule in favor of Lüske on a previous occasion was that Lüske 'should be given a fair chance by other than shipyard activities to be able to earn money with the terrain'

However, Lüske has never had any serious development plans. He just want to sell as soon as possible the property at the highest price possible. It is clear that the loss of both of the municipalities' provisions will crank up the price considerably, reportedly around 30 million euros.

Moreover, the argument that the land would not be suitable for shipyard activities is invalidated by the fact that Imca Vastgoed of Erik de Vlieger is interested as buyer of the ADM. This in order to move the shipyard Ship Dock in the north of Amsterdam in due time.
Also shipyard Oranjewerf has to move in the near future, the ADM terrain is also appointed by them as a potential location.

That the municipality does not take the case seriously is illustrated by the fact that the court in an earlier ruling accused the municipality of negligence in supporting arguments and 'legally washed their ears' [Dutch expression literally translated in English]

Perhaps another matter is playing up in this case. Lüske has namely purchased the building of the Public Library on the Prinsengracht. The property must be vacated in 2005, but the municipality will probably not be able to achieve the move to the new building next to Central Station, because the new building will not have been completed by then. And thus the municipality is at the mercy of Lüske. So, it is quite conceivable that the municipality is taking this into account at the upcoming appeal, because in the near future they have to negotiate with Lüske.

Lots is depended on the outcome of the upcoming appeal for the municipality. If they lose the case, it means not only financial loss, but also loss of control of a major port area, and an unfavorable precedent in land policy. In short, the municipality is threatened once again with major embarrassment.

Appeal case Municipality of Amsterdam vs Lüske
Tuesday, May 27, 2003, 09:30
Court Prinsengracht Amsterdam

Info: Maik ter Veer (06-23941494) or Hay Schoolmeesters
(06-47934869), residents ADM.