2002-03-24----- OPEN DAY: "Voorbij de Verboden - ADM Vrij Spel" ||| "Beyond the Prohibitions - ADM Free Reign"

(English below)

============

 

Persbericht:

Vereniging Bewoners- & Werkgroep Amsterdamse Doe Maatschappij

Hornweg 6 - 1045 AR - Amsterdam

VOORBIJ DE VERBODEN
Open dag Vrijplaats ADM

Je moet toch haast wel gek zijn! Je zekere bestaan in de stad op te geven om op een terrein temidden van industrie te gaan leven, overgeleverd aan de elementen, een markt-conform denkende politiek en de grillen van een malafide eigenaar...

In de vrijplaats ADM is bijna niets zeker. Een ontruiming hangt permanent als een zwaard van Damokles boven de hoofden van de ongeveer honderd kunstenaars, knutselaars, pragmatici en vrijdenkers die er wonen. Wat bezielt deze mensen en hoe leven en werken zij?

De open dag van het ADM op 24 maart 2002 geeft antwoord op deze vragen, middels een open huis / atelier / werkplaats. Ook zijn er performances en een expo met werk van o.a. Joost Conijn (HoutAuto) en Fred Abels.
Onder leiding van Harm Botje (Vrij Nederland) zal een debat plaatsvinden tussen onder meer politici (de wethouders Dales en Stadig) wetenschappers (Saskia Poldervaart, UvA) en kunstenaars (Maik ter Veer, ADM) over het fenomeen vrijplaatsen. Wat is het maatschappelijk nut van dergelijke plekken, hoe gaat de regerende politiek hier mee om en wat staat ons te doen in de toekomst?

Graag nodigen wij eenieder uit die geïnteresseerd is in eigenzinnige cultuur voor onze open dag.

Zondag 24 maart 2002
14.00-19. 00, debat 17.00
ADM, Hornweg 6 Amsterdam - West Havens
Info:  06-53834383 (Olivier Stam)
of
http://www.contrast.org/adm/

Programma Open Dag ADM 24 maart 2002

14:00  Aanvang Open Dag
14:00 19:00 Tentoonstelling in de kantine (1e gebouw, 2e verdieping)
14:00 17:00 Diverse activiteiten op het terrein

14:30  Start programma in de garage (1e gebouw, begane grond)
14:30  15:15  Een dansperformance door Gwen  N.
15:45 16:15 ‘Vliegtuig’ een film van Joost Conijn
16:30 16:45 Processie (buiten)
16:45 17:00 ADM Rap (‘Arm ei’)

17:00 19:00 PUBLIEK DEBAT
    Inleiding Milou Veling (ADM)
    Performance Mushimoeki
    Voordracht Saskia Poldervaart (UvA Amsterdam)
    ‘Do it yourself’ een video van Joost Conijn en Marijne van Dam
    Publiek debat onder leiding van Harm Botje (Vrij Nederland) met als forum Geert Dales (VVD), Duco Stadig (PvdA), Maik ter Veer (ADM), Saskia Poldervaart (UvA)
19:30 20:00 ‘Hout auto’ een film van Joost Conijn
21:00 22:00 Jablkon (Jazz punk, Czechië)
22:30 23.30 Skatanomen (Ska punk, Amsterdam)

Als er in Amsterdam nog iets spannends te ontdekken is, iets onverwachts, iets avontuurlijks, iets onvoorspelbaars, iets waarover onze burgermeester niet direct controle heeft, misschien zelfs wel een beetje onveilig is, dan is het aanstaande zondag: VOORBIJ DE VERBODEN: de open dag van het ADM-terrein. Één van de weinige en laatste plekken, jammer genoeg heel ver uit het centrum van Amsterdam, waar vrij zijn betekenis heeft...

De lente is begonnen dus komt allen, want iedereen is er.

=================

Recensie in "Het Parool" (door MIJNTJE KLIPP):

Amsterdam, maandag 25 maart

Hoop op behoud vrijplaats gloort

Met een dreigende ontruiming in het verschiet hielden de 125 krakers van het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied gisteren maar weer eens open huis. Ze haalden de demissionaire wethouders Geert Dales (haven) en Duco Stadig (vrijplaatsen) naar het hol van de leeuw. Na een vijandig begin eindigde het debat bijna hoopvol.

In de grote, koude hal van het ADM-terrein was het even na zeven uur gisteravond op z'n minst een opmerkelijk gezicht. Een kraker die na de discussie over het fenomeen vrijplaatsen een politicus een biertje kwam brengen en hem uitvoerig bedankte. Het zijn doorgaans toch bepaald geen maatjes.

Wethouder Geert Dales (VVD) leek er zelfs ook enigszins beduusd onder, terwijl hij proostte met de gever. Wie had dat gedacht, moet er door zijn hoofd zijn gegaan. Met een heikel onderwerp als vrijplaatsen op de agenda, en een zaal vol morrende idealisten tegenover zich, kon hij er weleens een zware dobber aan hebben gehad. Door hun vrijheid te beperken, raak je de krakers immers in hun ziel.

Maar Dales ging er gisteren op zijn geheel eigen Dales-manier in. In de film over het ADM-terrein die eerder werd gedraaid, liep hij zich alvast warm. Daarin vertelde hij 'geen voorstander te zijn van illegale situaties en de kraakbeweging'. Gejoel in de zaal. Even later probeerde de VVD'er die uitspraken enigszins te nuanceren. Dales had lang in de kunstwereld gewerkt, dus wist hij het natuurlijk best: ''Het is heel interessant wat hier allemaal gebeurt.''

Hij liet het daarna even over aan collega Duco Stadig, de afgelopen jaren verantwoordelijk voor het 'broedplaatsenbeleid'. De kraakbeweging heeft weinig met de PvdA'er op. Bekende kunstenaarsbolwerken als Vrieshuis Amerika, de Graansilo en de Kalenderpanden hebben met zijn goedkeuring plaatsgemaakt voor vaak dure woningen. Stadig mocht dan gisteren wel de kracht van Amsterdam als creatieve stad roemen, hij heeft diezelfde stad wel kapotgemaakt, klonk het vanuit de zaal. Op zijn opmerking dat hij het resultaat van de Graansilo spectaculair vond, reageerde de krakers met: ''Fuck you.'' En toen hij toegaf dat het creëren van creatieve plekken niet zo snel gaat als hij wil, was het antwoord: ''We gaan naar Rotterdam.''

Vrijplaatsen

Want krakers, kunstenaars en idealisten, dat is geen geheim, moeten weinig van de politiek hebben. Was het niet de politiek die ze destijds had aangeraden naar het ADM-terrein te gaan, toen de andere vrijplaatsen ten onder gingen? Daar zouden ze met rust worden gelaten, was ze door een hoge ambtenaar op het stadhuis beloofd.

Niets was minder waar. Na koud drie maanden kwam de eigenaar bij ze langs, projectontwikkelaar Bertus Lüske. De derde keer zelfs met grof geweld. Hij probeerde met een rupskraan en breedgeschoudere mannen de krakers van het terrein af te werken. Dat mislukte weliswaar, maar de 125 ADM'ers voelen de dreiging van een ontruiming steeds sterker worden, zeker nu de rechter in een tussenvonnis over de toekomst van hun terrein in Lüskes voordeel heeft beslist.

En, "zie je wel!", de gemeente is nauwelijks bij machte iets te doen. ''We verliezen onze greep,'' gaf Dales toe. Natuurlijk had Amsterdam het gebied zeven jaar geleden, toen de kans zich voordeed, terug moeten kopen. ''Dat is een grote, gemiste kans geweest.''

De sfeer tussen partijen belandde, halverwege het debat, op een dieptepunt. De kraakbeweging bleef volhouden dat er met haar gesold werd, dat haar nauwelijks nieuwe kansen werden geboden - in elk geen grote casco-gebouwen voor wonen en werken, ook voor anderen dan kunstenaars. En Dales ontstak met enige regelmaat in woede omdat er helemaal geen oog was voor de beperkingen waarmee hij en Stadig kampen. ''Het heeft geen zin alleen maar tegen ons aan te lopen zeiken.''

Tot er plots in één zinnetje werd gesproken over een gegadigde voor het ADM-terrein, anders dan de omstreden eigenaar. De Amsterdamse projectontwikkelaar Erik de Vlieger van het concern Imca zou zijn Shipdock-werf in Noord willen verplaatsen naar het Westelijk Havengebied. Lüske krijgt een mooie afkoopsom, in Noord komt er grond vrij voor woningbouw, en de gemeente is van een groot probleem verlost.

Voor de krakers telde alleen het nieuws dat, áls het doorgaat, zij langer op het terrein kunnen blijven - zij wisten toen nog niet dat De Vlieger in zijn plannen ook 'iets wil regelen' voor hen.

De aankondiging kwam de sfeer niettemin ten goede. Het leek plotseling alsof de krakers bij de demissionaire wethouders welkom waren op een spreekuur, en ze legden hun wensen op tafel. Lagen er nog kansen in het Shell-gebouw in Noord, het Swammerdaminstituut en het terrein van het Andreasziekenhuis? De bijeenkomst eindigde bijna met wederzijds vertrouwen.

===============

De documentaire "VAN DROOGDOK TOT DORP" is opgenomen rond de tijd van dit evenement, door studenten van de NFTA (Nederlandse Film en Televisie Academie). Je kunt deze documentaire hier bekijken.

++++++++++++++++++++++++++++

English translation section (below)

++++++++++++++++++++++++++++

Press release:

Association Residents- & Work group Amsterdam' Do Society (ADM)

Hornweg 6 - 1045 AR - Amsterdam

BEYOND THE PROHIBITIONS
Open day Free-space ADM

You must be pretty crazy! To give up your comfortable life in the city and to go and live on a terrain amid industry, handed over to the elements, market-compliant thinking political climate and the whims of a malicious owner ...

Nearly nothing is certain at ADM's free-space. An eviction looms permanently as a sword of Damocles above the heads of about one hundred artists, handymen, pragmatists and freethinkers who are living there. What inspires these people and how do they live and work?

The open day of the ADM on 24 March 2002 answers these questions, through an open house / atelier / workshop. There are also performances and an expo with work by among others Joost Conijn (WoodCar) and Fred Abels.
With Harm Botje (Vrij Nederland) as moderator, a debate will be held between among others politicians (the aldermen Dales and Stadig) scientists (Saskia Poldervaart, UvA) and artists (Maik ter Veer, ADM) on the phenomenon of free-spaces. What is the benefit for society at large of such spaces, how are the politicians in charge dealing with this, and what do we have to do in the future?

We would like to invite anyone who is interested in wayward culture for our open day.

Sunday, March 24, 2002
14.00-19.00, debate 17.00
ADM, Hornweg 6 Amsterdam - West Harbors
Info: 06-53834383 (Olivier Stam)
or
Http://www.contrast.org/adm/

Open Day Program ADM March 24, 2002

14:00 Start Open Day
14:00 19:00 Exhibition in the canteen (1st building, 2nd floor)
14:00 17:00 Various activities on site

14:30 Start program in the garage (1st building, ground floor)
14:30 15:15 A dance performance by Gwen N.
15:45 16:15 'Airplane' a movie by Joost Conijn
16:30 16:45 Procession (outside)
16:45 17:00 ADM Rap ('Arm ei')

17:00 19:00 PUBLIC DEBATE
    Introduction Milou Veling (ADM)
    Performance Mushimoeki
    Lecture Saskia Poldervaart (UvA Amsterdam)
    'Do it yourself' a video of Joost Conijn and Marijne van Dam
    Public debate led by Harm Botje (Vrij Nederland) with the forum Geert Dales (VVD), Duco Stadig (PvdA), Maik ter Veer (ADM), Saskia Poldervaart (UvA)
19:30 20:00 'Wood car' a movie by Joost Conijn
21:00 22:00 Jablkon (Jazz punk, Czech Republic)
22:30 23.30 Skatanomen (Ska punk, Amsterdam)

If there is something exciting to be explored in Amsterdam, something unexpected, something adventurous, something unpredictable, something that our mayor does not have direct control over, maybe is even a bit unsafe, then it is next Sunday: BEYOND THE PROHIBITIONS: the open day of the ADM terrain. One of the few and last places, unfortunately very far from the city center of Amsterdam, where being free means something ...

Spring has started so do come everybody, because everybody is here.

================

Review in newspaper "Het Parool" (by MIJNTJE KLIPP):

Amsterdam, Monday March 25th.

A flicker of hope on preservation free-space

With a looming eviction, the 125 squattters of the ADM terrain in the Western Harbor area held last week yet again an open house. They managed to get the former aldermen Geert Dales (port) and Duco Stadig (free-spaces) to the lion's den. After a hostile start, the debate ended almost hopeful.

In the big cold hall of the ADM terrain, it was at least a remarkable sight last night after seven o'clock. A squatter who brought a politician a beer and thanked him extensively, after the discussion about the phenomenon free-spaces. Usually they are for sure not buddies.

Alderman Geert Dales (VVD) also seemed somewhat flabbergasted while toasting with the giver. Who had thought this, must have gone through his mind. With a hefty subject like free-spaces on the agenda, and a room full of complaining idealists in front of him, he could have had a heavy task at times. By limiting their freedom, you target the squatter's soul.

But Dales went in, in his completely own Dales' way yesterday. In the movie about the ADM terrain that was previously shown, he was getting ready. In that he said "not to be in favor of illegal situations and the squatting movement." Shouting in the room. A little later, the VVD-er tried to nuance his statements a bit. Dales had worked for a long time in the art' world, so he obviously knew best: "It's very interesting what's happening here."

He then left it for a bit to colleague Duco Stadig, in recent years responsible for the 'breeding spaces policy'. The squatting movement has little trust in the PvdA-er. Well-known artist's strongholds, such as Vrieshuis Amerika, the Grainsilo and the Calendar Premesis have been evicted in favor for often expensive homes. Stadig was yesterday glorifying the power of Amsterdam as a creative city, but he also destroyed the same city, it was shouted across the room. On his note that he thought that the result of the Grainsilo was spectacular, the squatters responded with: ''Fuck you.'' And when he admitted that the creation of creative places does not go as fast as he wants, the answer was: ''We go to Rotterdam.''

Free-spaces

Because squatters, artists and idealists, that's no secret, don't like that much politicians. Wasn't it the politicians that had recommended at the time to go to the ADM terrain, when the other free-spaces were evicted? There they would be left alone, this was promised to them by a senior official at the town hall.

In reality it was totally different. After only just three months, the owner stopped by, project developer Bertus Lüske. The third time even with excessive violence. He tried to remove the squatters from the terrain with an excavator and broad-shouldered men. That failed however, but the 125 ADM-rs feel that the threat of an eviction is getting stronger, especially now that the court has ruled in an interim judgment about the future of their terrain, in favor of Lüske.

And, "can't you see!", the municipality is barely able to do anything. "We lose our grip," admitted Dales. Of course, Amsterdam should have bought back the terrain seven years ago, when the opportunity arose. "That's been a big missed opportunity."

The atmosphere between the parties, in the middle of the debate, was at an all time low. The squatting movement persisted that they were not taken seriously, and that hardly new opportunities were offered to them - no large casco buildings for living and working, even not for others than artists. And Dales became angry regularly because nobody acknowledges the constraints he and Stadig are having to deal with. ''It doesn't change anything, if you just only criticize us.''

Till suddenly, in one sentence, there was word of a candidate for the ADM terrain was, other than the controversial owner. The Amsterdam project developer Erik de Vlieger of the Imca group would like to move his Shipdock wharf in the North (of Amsterdam) to the Western Port area. Lüske would get a nice repayment sum, in North land is freed up for housing, and the municipalitie's major problem is solved.

For the squatters only the news was important that, if this will become reality, they can stay on the terrain for longer - they did not know yet that De Vlieger also wants to "arrange something" for them, in his plans.

The announcement, however, benefited the atmosphere. Suddenly it seemed that the squatters were welcome at the former alderman's 'consultation hour', and then they just had to lay their wishes on the table. Are there still any opportunities in the Shell building in North, the Swammerdam Institute and the terrain of ​​the Andreas hospital? The meeting ended almost with mutual trust.

================

The documentary "FROM DRY-DOCK TO VILLAGE was being recorded around the time of this event, by students of the NFTA (Dutch Film and Television Academy). You can watch this documentary here