2002-02-19----- <PRESS RELEASE> "Juiste tijd voor foute beslissingen!" ||| "The right time for wrong decisions!"

ADM newsletter, which was publicized on the (old) squat.net website. Translated ADM newsletter below

===============================================================================

Verkiezingstijd! 'de juiste tijd voor foute beslissingen!'

Als de verkiezingsstrijd in alle hevigheid is losgebarsten is het de meest gunstige tijd om de lastigere zaken even weg te poetsen. Als de politieke kopstukken het te druk hebben met hun strijd om het pluche, kunnen de ambtenaren in de luwte hiervan, als niemand, inclusief de media even niet oplet, even wat dingen regelen.

In deze brief een korte update betreffende recente zaken omtrent het gekraakte ADM-terrein. Kortgezegd is het ADM-terrein de grootstedelijke trashcan van de ij-oeverontwikkeling. Een verzamelplaats van culturele initiatieven uit de Graansilo, Vrieshuis Amerika en vele ander ontruimde panden. ADM initieerde het broedplaatsbeleid middels het raadsadres wat tijdens de culturele zelfverdeding van het Drydockfestival in aug 1998 werd ingediend.

Enkele kernwoorden omtrent het ADM zijn: mafia, IRT, gemeentelijke verantwoording, broedplaatsbeleid, sloopaktie, poging tot moord, een dodelijk ongeval, en rubberbranden en milieuschandelen.

Op 15 februari j.l. werd een bezwaarschrift behandeld van het ADM betreffende de dubieuze afgifte van een vergunning door de Gemeente, aan bouwbedrijf Midreth BV om een tweetal cacoaloodsen te bouwen op het ADM-terrein. Tijdens de hoorzitting hierover was ook dhr. Fruytier aanwezig, als advokaat vertegenwoordigde hij zowel Lüske (Amstelimmo BV en Chidda Vastgoed BV) als bouwbedrijf Midreth BV.

Hij deelde mede dat zij eind 1999 reeds een bodemprocedure tegen de Gemeente zijn gestart over het verwijderen van het kettingbeding (eerste kooprecht van de gemeente als ADM wordt verkocht) uit het koopcontract, en over een wijziging van het bestemmingsplan (nu scheepswerf en wethouder Dales van Havenaangelegenheden wil dit uitdrukkelijk zo houden). De Gemeente heeft op 6 februari j.l. het tussenvonnis verloren. Dit betekend dat Lüske bij verkoop van het ADM-terrein het niet als eerste tegen geldende marktprijzen aan de Gemeente moet aanbieden. Hiermee verliest de gemeente zijn zeggenschap over het ADM-terrein. Een grote afgang voor de Gemeente. Het betekent ook dat de bestemming verruimd gaat worden, waardoor Lüske, mocht hij willen exploiteren, juridisch niet meer beperkt wordt, en in feite alles kan doen wat hem ingeeft (geef de maffia hun eigen haven).

Tijdens de hoorzitting leek het er verdacht veel op dat de jurist van de Stedelijke Woning Dienst (mevr. Braam) het erg goed kon vinden met Fruytier. Zo deelde Fruytier mede dat de omstreden verleende bouwvergunning van Midreth BV zou worden overgedragen aan Chidda Vastgoed BV. Een slimme zet om een bouwvergunning te bemachtigen zonder zijn eigen (slechte) naam te hoeven gebruiken.

Deze maneuvre leverde nauwelijks gesputter op van de SWD. Alle andere bezwaren werden eveneens door de jurist van de SWD resoluut van de hand gewezen. Een verplicht bodem-onderzoek indien dat niet recentelijk heeft plaatsgevonden werd niet van toepassing geacht. En dat op een terrein dat zwaar vervuild is door 20 jaar scheepsbouw, open asbest en de resten van duizenden tonnen rubber die daar tot 3 keer toe in de brand hebben gestaan.

Momenteel wachten we nog op het besluit van de Gemeente inzake ons verzoek om de bouwvergunning in te trekken op basis van artikel 59 uit de woningwet. Hierin wordt gesteld dat een bouwvergunning ingetrokken kan worden indien aangetoond kan worden dat deze op basis van foutieve of misleidende informatie is verworven.

Gisteren hoorde we dat op 20 februari er een vervolg is op de lopende procedure betreft de wijziging van het bestemmingsplan en kettingbeding. We zijn erg benieuwd wat voor rol de Gemeente hier in speelt en of ze zich ingaan spannen om het verlies van 60 miljoen wat dreigt te gebeuren zal weten te voorkomen. Verder gaat ook het ADM de hele maand maart een doorlopende expositie beginnen die iedere zondag open zal zijn. Op zondag 24 maart is er afsluitend een vrijplaatsdedat gepland waarin het ADM stevig stelling gaat nemen.

Thema van de expo is 'vrijspel, de verboden voorbij'

Vriendelijke groet van de 125 overbezorgde ADM bewoners

===============================================

 Here is the original post (from the (old) squat.net website)

===============================================

Election time! 'The right time for wrong decisions!'When the election' battle is in full swing, it's the best time to brush away the more difficult things. When the political leaders are too busy with their struggle for the velvety (cabinet) chairs, the officials, who are not getting so much attention now, and also if the media is not paying attention, can suddenly arrange certain things.

In this letter, a brief update on recent issues regarding the squatted ADM terrain. In short, the ADM site is the metropolitan trashcan of the IJ-bank development. A gathering place of cultural initiatives from the Grainsilo, Vrieshuis America and many other evicted premises. ADM initiated the 'breeding space policy' through the council address, which was submitted during the cultural self-defense of the Drydock Festival in August 1998.

Some key words about the ADM are: mafia, IRT, municipal responsibility, breeding space policy, demolition permit, attempted murder, a fatal accident, and rubber fires and environmental scams.

On February 15, this year a complaint was processed from the ADM concerning the dubious issuing of a license by the Municipality, to the construction company Midreth BV, to build two cocoa warehouses on the ADM terrain. During the hearing also Mr. Fruytier was present, as a lawyer, he represented both Lüske (Amstelimmo BV and Chidda Vastgoed BV) as well as the construction company Midreth BV.He announced that they, already at the end of 1999, had initiated a 'bodemprocedure' (=> in depth court-case) against the Municipality about the removal of the perpetual clause (the first purchase right of the Municipality if ADM is to be sold) from the purchase contract, and a change of the destination plan (now shipyard and deputy Dales of Harbor affairs wants to keep this explicitly so). The Municipality lost on February 6th. the interim verdict. This means that when he wants to sell the ADM terrain, Lüske does not have to offer it to the Municipality at the current market price. With this the Municipality loses control over the ADM terrain. A huge slap in the face for the Municipality. It also means that the destination will be broadened, so that Lüske, if he wants to exploit, is no longer legally restricted, and can actually do anything what comes to mind (give the mafia their own port).

During the hearing, it seemed very suspicious that the lawyer of the Urban Housing Service (Mrs Braam) was very close with Fruytier. ThusFruytier announced that the disputed construction permit granted by Midreth BV would be transferred to Chidda Vastgoed BV. A smart move to get a building permit without having to use his own (bad) name.

This move barely instigated any objections by the UHS. All other objections were also firmly rejected by the UHS' lawyer. A mandatory soil investigation, if not recently conducted, was not considered applicable. And that on a terrain which has been heavily polluted by 20 years of shipbuilding, open asbestos and the remains of thousands of tons of rubber that have been on fire 3 times.

Currently we are still waiting for the Municipality's decision regarding our request to revoke the building permit based on Article 59 of the Housing Act. In this it states that a building permit may be revoked if it can be proven that it has been acquired on the basis of false or misleading information.

Yesterday we heard that on February 20 there is a continuation of the ongoing procedure regarding the change of the destination plan and perpetual clause. We are very curious about what role the Municipality plays in this and whether they will try to prevent the loss of 60 million, which is about to happen. In addition, the ADM will start a continuous exhibition, which will open every Sunday, throughout March. On Sunday, March 24th, to round things up, a free-space debate has been planned, in which the ADM will take a firm position.

Theme of the expo is 'free reign, beyond the prohibitions'

Kind regards from the 125 very concerned ADM residents