2001-11-28----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "Ontruiming ADM lijkt mogelijk" ||| "Eviction ADM terrain seems possible"

English below

===================================

Ontruiming ADM-terrein lijkt mogelijk

MARCEL WIEGMAN

AMSTERDAM – Speculant Bertus Lüske kan de gemeente alsnog dwingen het gekraakte ADM-terrein in het Westelijk Havengebied te ontruimen. De Stedelijke Woningdienst heeft een bouwvergunning afgegeven aan bouwbedrijf Midreth voor de bouw van twee cacao-loodsen op het terrein dat in bezit van Lüske is.

Lüske heeft een sloopvergunning voor de gebouwen op het ADM-terrein, maar beschikt niet over een ontruimingsbevel. Met de bouwvergunning van de gemeente in de hand, kan Lüske ontruiming nu wel afdwingen. Lüske kocht het ADM-terrein van 43 hectare in 1997 voor 27 miljoen gulden. Het terrein zou inmiddels ruim tachtig miljoen gulden waard zijn.

De gemeente is al jaren in conflict met Lüske. Hij weigert het terrein te verkopen aan de gemeente, die het eerste recht op koop heeft. Lüske kan ondertussen weinig met het terrein doen, omdat de gemeente – tuk op een van de laatste stukken land aan het water – het bestemmingsplan voor het gebied niet wenst te veranderen.

Zolang Lüske geen bestemming voor zijn terrein heeft – en dus een zwaarwegend belang heeft voor ontruiming – kan hij de krakers niet wegkrijgen. Eerder beschuldigde hij de gemeente dat zij de krakers zelf op hem had afgestuurd.

In 1998 probeerde Lüske met een rupskraan van tachtig ton en een ploegje breedgeschouderde mannen de gekraakte panden eigenhandig te slopen. Twee krakers konden ternauwernood aan de grijparm ontkomen. Voor het incident werd hij in 1999 veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, wegens poging tot doodslag en vernieling. Die straf werd later omgezet in 240 uur dienstverlening.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was het college van b. en w. niet op de hoogte van de toekenning van een bouwvergunning voor het ADM-terrein. De Stedelijke Woningdienst zegt niets anders te hebben kunnen doen, omdat de gemeentelijke Milieudienst in oktober een milieuvergunning voor de loodsen heeft verstrekt. De krakers kunnen nog wel in hoger beroep tegen de bouwvergunning.

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad wil opheldering over de gang van zaken. Fractievoorzitter Maarten van Poelgeest vreest dat op het terrein nooit een cacao-loods gebouwd zal worden. Voor de overslag van cacao in de haven zou al een overcapaciteit zijn. De kans bestaat dat Lüske later, als het terrein eenmaal is ontruimd, een nieuw plan zal indienen, waarmee hij veel meer geld kan verdienen.

 

===============================================================================

Het originele artikel (op squat.net kun je hier vinden / The original article (on squat.net) can be read here

===============================================================================

Eviction ADM terrain seems possible

MARCEL WIEGMAN

AMSTERDAM - Speculator Bertus Lüske can after alll force the municipality to evict the squatted ADM terrain in the Western Port area. The Municipal Housing Administration has issued a building permit to the construction company Midreth for the construction of two cocoa warehouses on the terrain, which is owned by Lüske.

Lüske has a demolition permit for the buildings on the ADM terrain, but does not have an eviction order. With the building permission of the municipality in hand, Lüske can now enforce eviction. Lüske bought the ADM terrain, which is 43 hectares in size, in 1997 for 27 million guilders. The terrain would now be worth over eighty million guilders.

The municipality has been in conflict with Lüske for years. He refuses to sell the terrain to the municipality, which has the first right to purchase. Lüske can, in the meanwhile, do very little with the terrain because the municipality - keen on one of the last pieces of land along the water - does not want to change the destination plan for the area.

As long as Lüske does not have a destination for his terrain - and thus has a solid reason for eviction - he can not get rid of the squatters. Previously, he accused the municipality of having sent the squatters to him.

In 1998, Lüske tried with an excavator of eighty tons [one 'ton' is 1,000 kilo's] and a team of broad-shouldered men to demolish himself the squatted premises. Two squatters could barely escape the gripper arm. For the incident, he was sentenced to 12 months in prison in 1999, six of whom were conditional on the charges of attempted man slaughter and destruction. That penalty was later converted into 240 hours of community service.

According to a spokesman for the municipality, the college of mayor and aldermen was not aware of the issuing of a building permit for the ADM terrain. The Local Housing Administration says nothing else could have been done because the municipal Environmental service provided an environmental permit for the warehouses in October. The squatters can still appeal against the building permit.

The GreenLinks political party in the City Council demands clarification about the course of action. GreenLinks chairman Maarten van Poelgeest fears that not a single cocoa warehouse will ever be built on the terrain. For the transfer of cocoa in the port would already be an overcapacity. There is a chance that Lüske will later submit a new plan, once the terrain is evicted, which will allow him to earn a lot more money.