1999-12-18----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "Krakers moeten weg na accoord" ||| "Squatters have to go after deal"

(English below)

================

 Krakers in haven moeten weg na akkoord

 

AMSTERDAM - Bertus Lüske en de gemeente gaan samen het gekraakte ADM-terrein in het Westelijke Havengebied ontwikkelen. Hierdoor kan het terrein worden ontruimd. Over de strafrechtelijke afhandeling van Lüske's geweld tegen de krakers is veel onduidelijkheid.

Eigenaar Lüske probeerde april vorig jaar met een knokploeg en een graafmachine eigenhandig het pand te slopen en de krakers te verjagen. Hij werd in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van poging tot doodslag of zware mishandeling, vernieling en huisvredebreuk. Lüske en J. Fruytier, een van zijn advokaten, zeggen echter dat het niet tot een rechtszaak komt. “De zaak is geseponeerd,” aldus Lüske die verder niets wil zeggen.

Volgens Fruytier is Lüske's eigenrichting niet goed te praten. “Maar de zaak is overmatig aangepakt. Twintig krakers verklaarden iets dat ver van de realiteit lag. Poging tot doodslag is niet hard te maken.” Lüske zou geen schadeclaim indienen vanwege zijn niet terechte voorlopige hechtenis. Fruytier: “Hij is in onderhandeling met de gemeente en soms is het beter afstand te nemen.”

Officier van justitie K. de Valk stelt echter dat Lüske wel degelijk voor de rechter komt en wel binnen vier maanden. Hij wil niet zeggen wat Lüske ten laste wordt gelegd.

De samenwerking tussen Lüske en de gemeente is opmerkelijk, aangezien beide partijen niets van elkaar wilden weten. Lüske beschuldigde de gemeente ervan krakers op zijn terrein te hebben afgestuurd. Hij weigerde het terrein te verkopen aan de gemeente, die het eerste recht op koop had. De gemeente -tuk op een van de laatste stukken land aan het water- weigerde de bestemming -scheepswerf- te veranderen, zodat Lüske weinig kon uithalen met het terrein.

Fruytier: “De gemeente wordt geen mede-ontwikkelaar, Lüske gaat bouwen en verhuren.” De gemeente stelt zich soepel op wat betreft bestemming en erfpacht en krijgt daar mogelijk een stuk grond aan het water voor terug.

De krakers voelen zich als grof vuil behandeld. “We zijn door de gemeente naar het ADM-terrein gedirigeerd zodat Amsterdam gelegenheid kreeg opnieuw te onderhandelen,” aldus Bernd, een van hen.

 

===============================

originele artikel staat hier ||| original article here

====================================

 

Squatters in harbor have to go after deal

AMSTERDAM - Bertus Lüske and the municipality will develop together the squatted ADM shipyard in the Western Port area. This could make an eviction of the terrain possible. On the judicial handling of Lüske's violence against the squatters is a lot of uncertainty.

April last year owner Lüske, accompanied by a gang of musclemen and an excavator, personally tried to demolish the building and to dislodge the squatters. He was remanded in custody on suspicion of attempted manslaughter or aggravated assault, vandalism and trespassing. Lüske and J. Fruytier, one of his lawyers, however, say that it does not come to court. "The case is dismissed", according to Lüske refusing further comment.

According to Fruytier, Lüske's own way of handling is inexcusable. "But the case is excessive addressed. Twenty squatters stated something that was far from reality. Attempted murder is difficult to prove." Lüske will not submit a claim for his unjustified detention. Fruytier: "He is negotiating with the city and sometimes it is better to take some distance."

Prosecutor K. de Valk, however, states that Lüske indeed will be brought to court within four months. He wouldn't want to say on what charges.

The cooperation between Lüske and the municipality is remarkable because both parties didn't want to deal with each other before. Lüske accused the municipality of having directed squatters to his property. He refused to sell the terrain to the council, who had the first right to buy. The municipality - eager for one of the last pieces of land  on the waterfront - refused to change the destination - shipbuilding yard - so Lüske could do little with the terrain.

Fruytier: "The municipality will not be co-developer, Lüske is going to build and rent out." The city council will be flexible in regard to the destination and leasehold and gets possibly a piece of land on the water in return.

The squatters feel being treated like garbage. "We were directed by the municipality to the ADM terrain to give them the opportunity to renegotiate," said Bernd, one of them.

Event type: