1999-10-14----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "Beschrijving ontruiming in rechtszaal" ||| "Description eviction in court”

(English below)

by Rob Rombouts

'Ik zei die kraker nog: jôh, je moet nú vrijwillig weg'

AMSTERDAM - Bertus Lüske waste zijn grote handen gisteren in de rechtszaal in onschuld. De handelaar in onroerend goed die in de vroege ochtend van 25 april vorig jaar met een tachtig-tons rupsvoertuig en een ploegje 'breedgeschouderde slopers het gekraakte ADM-pand plat wilde gooien, 'was zich van geen kwaad bewust'

De ex-marktkoopman heeft wel een lesje geleerd. 'Ik ben heel dom geweest. Ik had niet mee moeten gaan, maar ja, ik voelde me als eigenaar verantwoordelijk. Ik wil niet zielig doen, maar mijn goede naam is aangetast.' Hij wilde eigenlijk ook niet mee. 'Ik zat met een verhuizing en zou met mijn vrouw naar een kuuroord gaan. Ik heb toen gezegd: Ga jij maar met je moeder.'

Een straf van 24 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, hoorde Lüske vorige maand tegen zich eisen, vanwege het medeplegen van een poging tot moord. Twee krakers ontkwamen ternauwernood aan een hydraulische grijper die door de ramen beukte.

Lüske was in strijd met de voorwaarden van zijn invrijheidsstelling vorige maand niet verschenen op de zitting. Gisteren bleek dat hij in Spanje had gezeten voor een laserbehandeling aan een oog, waarmee hij nog maar 25 procent ziet.

Waarom hij om zes uur 's morgens het pand wilde slopen, terwijl hij via zijn advocaat wist dat er krakers woonden, wilde de rechtbank weten. "Ik wist niet beter dan dat het leeg was. De mensen woonden in bootjes en caravans om het gebouw heen. Pas die ochtend zagen we dat mensen in het pand woonden."

En die hadden ze natuurlijk gewaarschuwd. Maar een op de tweede verdieping wonende kraker verklaarde nog net op tijd haar bed weggetrokken te hebben en haar vriend wakkergemaakt te hebben voordat de grijparm kwam. "Als ik in bed had gelegen, was ik dood of gewond geweest." Lȶske: "Als zo'n kraan komt met die herrie, hoe kun je dan in godsnaam blijven slapen."

Een als getuige opgeroepen directeur van de ingehuurde transport- en kraanonderneming erkende dat hij de tweede verdieping niet had gecontroleerd. Maar volgens hem was het voor de krakers duidelijk geweest wat hij kwam doen. "Wij kwamen niet om boodschappen te doen. Als je die Caterpillar van 80 ton start, trilt de grond en hoor je dat zes straten verderop. Het is onmogelijk dat je door die herrie heenslaapt. In Amsterdam mogen we ook niet voor zevenen beginnen, omdat dan de halve stad wakker wordt."

Hij was naar de eerste verdieping gelopen. "Ik heb gezegd: jôh, jullie moeten vrijwillig weg. Jullie krijgen twintig minuten. Er is geen klap of duwtje gevallen. Toen iedereen op de eerste verdieping weg was, heb ik uit het raam geroepen dat we konden beginnen. Toen de krakers vanaf het dak stenen begonnen te gooien, ben ik naar boven gegaan. Toen werden de werkzaamheden door de politie stilgelegd."

O ja, er kwam nog iemand op hem af met een honkbalknuppel. "Een jongen met een brilletje. Die heb ik maar afgepakt en weggegooid." En voor de rest had de directeur zich netjes gedragen. Op videobeelden van krakers bleek echter dat de woest gesticulerende man tot bedaren gebracht moest worden door agenten.

Op de beschuldiging dat Lüske een kraker had geslagen, reageerde de verdachte afwijzend. "Geduwd, dat zou kunnen."

Lüskes's advocaat, G. Spong, erkende dat er 'een foutje in de organisatie' was geweest. "Maar men heeft zijn best willen doen." Hij vond dat het OM gedeeltelijk niet ontvankelijk verklaard moest worden, omdat zijn cliēnt als enige wordt vervolgd. "Dar staat op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel. Het is onbegrijpelijk dat de andere medeplegers vrijuit gaan."

====================

“I told that squatter: dude, you have to go now, voluntarily”


AMSTERDAM - Bertus Lüske claimed to be innocent, yesterday in the court-room. The real estate broker, who in the early morning of April 25 last year, with an eighty-ton tracked vehicle and a team of ‘broad-shouldered’ demolishers tried to level the ADM building, "wasn’t aware of any wrong-doings”

The former market trader has learned a lesson. "I have been very stupid. I should not have come along, but yeah, I felt responsible, being the owner. I don’t want to sound pitiful, but my reputation is compromised.” He actually did not want to join. "I was in the middle of moving houses and should go with my wife to a spa. I then said: "You go with your mother."

A sentence of 24 months, of which six were suspended, were asked against Lüske last month, for being a co-perpetrator of an attempted murder. Two squatters narrowly escaped a hydraulic gripper that smashed through the windows.

Lüske was in breach of the conditions of his release last month, since he did not appear at the hearing. Yesterday it was revealed that he had been in Spain for a laser treatment of one eye, which has only 25 percent sight.

Why he at six o'clock in the morning wanted to demolish the building, while he knew, through his lawyer that squatters lived there, wanted the court to know. "I did not know better than that it was empty. The people were living in boats and caravans around the building. Only on that morning we saw that people actually lived in the building."

And they had warned them of course. But a squatter who lived on the second floor declared that she had just in time,  pulled away her bed and had awoken her boyfriend before the gripper came. "If I had been lying in bed, I would have been killed or injured." Lüske: "If such a crane comes with that noise, how can you, for Christ’s sake, continue to sleep."

The director of the hired transport- and crane-company, who was called in as a witness, acknowledged that he had not checked the second floor. But according to him it was clear to the squatters knew why he had come. "We did not come to do errands. If you start a Caterpillar of 80 tons, the ground is shaking  and you can hear this six blocks away. It is impossible that you can continue to sleep with that noise. In Amsterdam we are not allowed to start [working] before seven [o’clock], because then half the city wakes up."

He had walked to the first floor. "I said, dude, you have to go voluntarily. You get twenty minutes. No punch or shove has been dealt.  When everyone was gone from the first floor,  I shouted from the window that we could start. When the squatters started throwing stones from the roof, I went upstairs. Then the works were stopped by the police."

Oh yes, Someone approached him with a baseball bat. "A boy with glasses. So I took this from him and threw it away.“ And the director had behaved very nicely for the rest. Video footage of the squatters showed something completely different: that the wild gesticulating man had to be calmed down by police officers.

To the charge that Lüske had beaten a squatter, the suspect responded dismissive. "Pushed, that could have been.”

Lüskes's lawyer, G. Spong, acknowledged that there had been "a small mistake in the organization. But they has tried to do their best." He found that the prosecution had to be partially inadmissible because his client is the only one prosecuted. “That is at odds with the principle of equality. It is incomprehensible that the other co-perpetrators go unpunished."