1999-10-13----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "Veroordeling geen beletsel ADM-deal" ||| "Conviction no obstacle ADM-deal"

[english below]

==============

 

 

Veroordeling geen beletsel voor ADM-deal Lüske

 

(Van een verslaggever)
Amsterdam - Het ontbreekt de gemeente aan een wettelijke basis om vastgoedhandelaar Bertus Lüske te onderwerpen aan een integriteitstoets. En mocht zo'n toets negatief uitpakken, dan nog wil ze het gekraakte terrein in het Westelijk Havengebied van hem kopen - ook als hij wordt veroordeeld wegens betrokkenheid bij een poging tot moord op krakers van een van de loodsen.


Volgens de gemeente is er maar één manier om 'maatschappelijk rendement met het ADM-terrein te realiseren' en dat is afspraken maken met de huidige eigenaar. 'Het alternatief is dat het terrein ongebruikt blijft of geheel aan de controle van de gemeente ontsnapt', schrijft het college in antwoord op vragen van Groen-Links.
Lüske kocht het terrein van 43 hectare in 1997 voor 27 miljoen gulden. Omdat het nu volgens het bestemmingsplan alleen geschikt is als werf, wil hij dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Dan is het terrein veel meer waard. De gemeente weigert dit.
Vandaag wordt het strafproces voortgezet over Lüske's gewelddadige optreden tegen de krakers van de ADM-loods aan de Hornweg.
De vastgoedhandelaar probeerde in April vorig jaar met behulp van een graafmachine en een knokploeg het pand te slopen, terwijl zich binnen nog krakers bevonden. De grijparm van de shovel vernielde een hoekpilaar van het gebouw, de krakers konden zich ternauwernood in veiligheid brengen. Lüske zou ook een kraker hebben geslagen.
Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twee jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, plus een boete van 1250 gulden. In strijd met de voorwaarden van zijn invrijheidsstelling was Lüske niet verschenen op de zitting.
De rechtbank hield de zaak aan omdat de officier de tenlastenlegging van poging tot moord heeft veranderd in medeplegen. De verdachte moet van een dergelijke wijziging in kennis worden gesteld.
De medeplegers zijn de leden van zijn knokploeg en de bestuurder van de graafmachine.
In het enquêterapport van de IRT-commissie-Van Traa wordt gesproken over 'onroerendgoedhandelaar B.' als een van de zestien ondernemers die op de Wallen de touwtjes in handen hebben.

==================

Conviction no obstacle for ADM-deal Lüske

 

(From a reporter)
AMSTERDAM - The municipality lacks a legal basis to subject real estate dealer Bertus Lüske to an integrity test. And should such a test turn out negative, then she wants to buy the squatted terrain in the West Harbor area off him - even if he is convicted of involvement in an attempted assassination of the squatters from one of the warehouses.


According to the municipality, there is only one way to 'achieve social benefit using the ADM terrain, and that is making arrangements with the current owner. "The alternative is that the site remains completely unused beyond the control of the municipality," the city-council writes in response to questions from Groen-Links.
Lüske purchased the land of 43 hectares in 1997 for 27 million guilders. Because it is currently, according to the zoning provisions, only suitable as a ship-wharf, he wants the zoning provisions changed. Then the terrain is worth much more. The municipality refuses this.
Today, the trial about Lüske's violent crackdown on the squatters of the ADM-terrain on the Hornweg will continue.
The real estate dealer tried in April last year, with the help of an excavator and a gang of muscle-men to demolish the building, while squatters where still inside. The jaws of the shovel destroyed a corner pillar of the building, the squatters could barely get themselves to safety. Lüske would have beaten a squatter.
The Public Prosecutor demanded two weeks ago, two years' imprisonment, of which six months were suspended, and a fine of 1,250 guilders. In violation of the terms of his release, Lüske had not appeared at the hearing.
The court suspended the case because the state prosecutor had changed the charges from an attempted murder to complicity. The suspect must be informed of any such modification.
The accomplices are the members of his gang of muscle-men and the driver of the excavator.
The report of the IRT Committee Van Traa speaks of 'property dealer B.' as one of the sixteen entrepreneurs who pull the strings in the Red Light District.