1999-09-05----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "Lüske proces; een tussenuitspraak" ||| "Lüske' trial, an intermediate verdict"

(English below)

Het Lüske proces; een tussenuitspraak

------------------------------------------------------------------------

Op vrijdag 3 september vonnisste de arrondissementsrechtbank Amsterdam in de zaak van de beruchte speculant Lüske. Lüske staat terecht omdat hij in april 1998 een poging tot sloop van het ADM, een gebouw in het westelijk haventerrein ondernam waar tientallen mensen wonen en werken. Hij deed dat terwijl hij wist dat daarin op dat ogenblik mensen sliepen. In een eerdere zitting eiste het OM een gevangenisstraf van 2 jaar en 6 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

De Rechtbank verklaarde in haar vonnis de dagvaarding nietig, zodat er een nieuwe zittingsdatum afgesproken is op 13 oktober. De rechtbank kwam tot dit oordeel omdat de wijziging van de ten laste legging opnieuw betekent had moeten worden, en omdat de advokaat van de gedaagde (mr. Spong) gelegenheid had moeten worden geboden met zijn client te overleggen. Een vormfout dus. Dit is vreemd omdat tijdens het eerste proces mr. Spong, de advocaat van Lüske tot drie maal toe had verzocht de zaak te verdagen op grond van deze argumentatie. Drie keer trok de meervoudige kamer zich terug en drie keer verklaarde de kamer dat de wijziging van de ten laste legging geen reden was tot verdagen. Aan de andere kant is de kamer misschien bevreesd dat Spong/Lüske in hoger beroep sterker zouden kunnen staan indien ze de kamer zouden kunnen betichten van procedurefouten. Hoger beroep zal Spong zeker aantekenen indien Lüske veroordeelt wordt tot gevangenisstraf. De Officier van Justitie (mevr. Zijlstra) blijft bij haar eis, 2 jaar cel en 6 maanden voorwaardelijk.

=============

The Lüske' trial, an intermediate verdict

On Friday, September 3rd., the District Court of Amsterdam sentenced in the case of the infamous speculator Lüske. Lüske is on trial because he attempted to demolish the ADM, a building in the western port area in April 1998, where dozens of people live and work. He did that while he knew that at that time people were asleep inside. In an earlier session the prosecution demanded a sentence of two years and six months, of which six months were suspended.


The Court declared in its judgment the verdict null and void, so that a new hearing date was agreed on October 13th.. The court reached this verdict because the change in the summons hadn't been delivered through a bailiff, and because the lawyer of the defendant (Mr. Spong) should have been given the opportunity to consult with his client. So, a procedural error. This is strange because during the first trial mr. Spong, the lawyer of Lüske had asked three times to adjourn the matter on the basis of this same argument. Three times the three judges withdrew and three times they stated that the change in the summons was no reason to postpone. On the other hand, the judges might fear that Spong / Lüske appeal case would be stronger if they could accuse the judges of procedural errors. Spong will certainly appeal if Lüske is sentenced to imprisonment. The Public Prosecutor (Mrs. Zijlstra) sticks to her demand, 2 years in jail and six months probation.