1999-08-21----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "Lüske op de telex" ||| "Manhunt for Lüske"

(English translation below)

=====================

Rechter gelast opsporing pandjesbaas

AMSTERDAM - De Amsterdamse pandjesbaas Bertus Lüske (55, blond, gezet, een litteken op het gezicht) wordt gezocht door de politie. De vastgoedhandelaar, die voorwaardelijk op vrije voeten was, liet vrijdag verstek gaan bij de rechtbank, waar hij terecht moest staan voor poging tot moord op een drietal krakers.

De rechter vroeg om zijn voorlopige hechtenis. Lüske had zich ter beschikking moeten houden van justitie. Dat was een van de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidstelling in mei vorig jaar. Zijn advocaat L. Spong moest vrijdag echter toegeven dat zijn cliënt in het buitenland zit.

De slagerszoon Lüske wordt ervan beschuldigd de ontruiming van zijn gekraakte loodsen op de werf van de voormalige Amsterdamsche Droogdokmaatschappij (ADM) al te voortvarend te hebben aangepakt.

Hij stuurde op een zaterdagochtend in april vorig jaar 'de grootste kraan die hij vinden kon' de werf aan de Hornweg op. De grijparm sloeg de ruiten van de loods aan diggelen, terwijl daarachter krakers lagen te slapen.

Zij konden het vege lijf maar net redden voordat de grijper hun bed, huisraad en bijna ook een steunpilaar van het gebouw naar beneden sleurde.

Officier van justitie A. Zijlstra achtte bewezen dat Lüske zich door zijn 'levensgevaarlijke' en 'idiote' actie schuldig had gemaakt aan poging tot mishandeling en zelfs poging tot moord.

Lüske, ooit een gevierd bokser, had een kraker die de kraan had geblokkeerd met een vrachtwagen, een 'gedoseerde vuistslag' toegediend. De verdediging hield het op 'wat schermutselingen'.

Zijlstra eiste twee jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij vroeg ook een schadevergoeding van 1250 gulden 'voor de schrik en de doodsangst' die de krakers hadden doorstaan. Sommigen zouden nog steeds rechtop in hun bed schieten als zij het geluid van een brommer horen, aldus hun advocaat.

Lüske heeft steeds ontkend dat hij wist dat zich nog krakers in de loods bevonden. Spong onderstreepte dat zijn cliënt niet beter wist dan dat de krakers in de bootjes en caravans op het terrein sliepen. Om die reden was hij ook zo vroeg - om zes uur 's ochtends - aan het werk gegaan: de krakers zouden dan nog slapen, zodat hij ongestoord zijn gang kon gaan.

Een aantal van de breedgeschouderde 'jongens' die hij had meegebracht, zou het pand tevoren hebben geïnspecteerd. Dat dit kennelijk 'met de Franse slag' was gebeurd, had zijn cliënt niet kunnen vermoeden, betoogde Spong.

De politie moest eraan te pas komen om de sloperswerkzaamheden van de kraan te stoppen. Pogingen van de krakers om zich te weren, waren niet effectief: met honkbalknuppels en trottoirtegels om van het dak te gooien waren ze niet opgewassen tegen de graafmachine.

Het was Lüskes derde poging de ADM-werf, die hij voor 27 miljoen gulden had gekocht, te ontruimen. De gemeente, die met hem in onderhandeling was over de eventuele koop van de werf, heeft de besprekingen daarna opgeschort.

Irritatie over 'het gedoogbeleid van de gemeente, dat krakers in staat stelt woningen van anderen in bezit te nemen' had volgens Spong meegespeeld in Lüskes drang tot eigenrichting. Lüske had eerder de gemeente ervan beschuldigd de krakers op zijn terrein te hebben afgestuurd.

De werf was midden jaren tachtig al een krakersbolwerk. In 1995 werden de loodsen ontruimd, maar na drie jaar leegstand trok er opnieuw een groepje in; dat groeide uit tot de ongeveer zestig krakers die nu in en rond de loodsen leven.

Lüske is berucht in krakerskringen. Hij heeft de naam al snel met een knokploeg op de stoep te staan. Die reputatie gaat terug op de jaren tachtig, toen hij met vijf 'jongens' het kraakpand de Lucky Luyk 'schoonveegde'.

CHRIS VAN DE WETERING

==================================

Judge orders manhunt for real-estate tycoonAMSTERDAM - The Amsterdam real estate tycoon Bertus Lüske (55, blonde, fat, a scar on the face) is wanted by the police. The real estate broker who was conditionally freed, didn't turn up in court on Friday, where he was to stand trial for the attempted murder of three squatters.

The judge asked for his remand. Lüske had to keep himself at the disposal of justice. That was one of the conditions of his provisional release in May last year. His lawyer L. Spong had to admit Friday that his client is abroad.

The butcher's son Lüske is accused of evicting his squatted warehouses on the terrain of the former Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM) too enthusiastically.

He sent on a Saturday morning in April last year "the biggest excavator that he could find" onto the yard at the Hornweg. The jaws smashed the windows of the warehouse to pieces, while behind them squatters were sleeping.

They were able to save their butts just before the jib pulled down their beds, furniture and almost a mainstay of the building.

Prosecutor A. Zijlstra did find it proven that Lüske by his "dangerous' and stupid' action had been guilty of attempted assault or even attempted murder.

Lüske, once a celebrated boxer, had dealt a squatter who had blocked the excavator with a truck, a "dosed punched". The defense kept it at "skirmishes".

Zijlstra demanded two years in prison, including six months probation. He also demanded a compensation of 1,250 guilders for the "fright and terror" that the squatters had endured. Some would still shoot straight up in their bed when they hear the sound of a motorcycle, according to their lawyer.

Lüske has always denied that he knew that squatters were still in the warehouse. Spong emphasized that his client did not know better than that the squatters slept in boats and caravans on the terrain. For that reason he went to work so early - at six o'clock in the morning -, the squatters would still be sleeping, so he could have his way undisturbed.

Some of the broad-shouldered "boys" he had brought would have inspected the building in advance. That this apparently had happened, "not that thorough"  his client could not have imagined, argued Spong.

The police had to be called in, in order to stop the demolition work of the crane. Attempts by the squatters to defend themselves, were not effective: with baseball bats and throwing paving stones off the roof they were no match for the excavator.

It was Lüskes third attempt to evict the ADM shipyard, which he had bought for 27 million guilders. The municipality, which was negotiating with him about the possible sale of the yard, suspended the talks after this.

Irritation about "the tolerance of the municipality, which allows hackers to take homes from others in possession" had played a role, according to Spong, in Lüske's urge to take action himself. Lüske had previously accused the municipality to have send the squatters to his terrain.

The yard was in the mid-eighties already a squatters' stronghold. In 1995, the warehouses were cleared, but after three years of vacancy, again a little group moved in; which grew to about sixty squatters now, living in and around the warehouses.

Lüske is notorious in squatters' circles. He has the reputation to be quick to show up with a gang of musclemen on the doorstep. That reputation goes back to the eighties, when he 'swept clean' with five 'boys' the squat Lucky Luyk.

CHRIS VAN DE WETERING