1999-08-13----- [Lüske / Chidda] <PRESS RELEASE> "Bertus Lüske voor gerecht" ||| "Bertus Lüske on trial"

(English below)

============

Persbericht ADM:
Betreft: Mafiabaas Bertus Lüske voor gerecht inzake poging tot doodslag


Op Vrijdag 20 augustus 1999 speelt de strafrechtelijke zaak tegen Bertus Lüske. Hij moet voorkomen voor 3 maal poging tot doodslag, openbare geweldpleging en huisvredebreuk.

Eind april vorig jaar heeft een knokploeg van ongeveer 15 man met harde hand geprobeerd het gekraakte ADM-complex in het Westelijk Havengebied te ontruimen en te slopen. Vroeg in de ochtend verschaften de knokploeg en een grote graafmachine zich toegang tot het terrein. De knokploeg brak de ruiten van de op de begane grond gelegen ruimte en verwijderde hardhandig de daar aanwezige bewoner.

Terwijl de overige bewoners nog lagen te slapen, begon de graafmachine, een enorme shovel, zonder waarschuwing in te beuken op de pui van het gebouw. Een aantal bewoners werden in doodsangst wakker en er ontstond een levensgevaarlijke situatie.

Twee verdiepingen zijn vernield en er is veel materiële schade aangericht.

De eigenaar van het pand, onroerend-goedmagnaat Bertus Lüske, was zelf aanwezig, en dirigeerde als een volwaardig commandant de illegale actie. Hij bracht een van de krakers een kaakslag toe toen deze de sloop probeerde te verhinderen. Een meisje is met geweld opzij gegooid en een aantal anderen werden met geweld bedreigd.

Vijf dagen na de actie is hij in hechtenis genomen en hij heeft zo'n 35 dagen vastgezeten.

Lüske is in het bezit van een sloopvergunning, een ontruimingsvonnis is echter nog niet uitgesproken.

Dit was zijn derde poging om de bewoners zonder juridische grondslag (illegaal) te ontruimen. De eerste poging vond plaats op 21 januari 1998, Lüske had toen geen sloopvergunning.

De tweede vond plaats op 3 maart 1998, er was toen net een sloopvergunning verstrekt.

Bedrijven die bij de ontruimingspogingen betrokken waren, zijn Steenkorrel B.V., Oudtzwanenburg B.V. en D. Kuiper Transport & Kraanverhuur.

Allen hebben zich medeplichtig gemaakt aan huisvredebreuk en hebben de uitvoeringsvoorschriften die behoren bij de sloopvergunning en opgesteld zijn door de Stedelijke Woningdienst volledig genegeerd.

Het ADM terrein is in mei 1997 voor het bedrag van 28 miljoen gulden aangekocht door Chidda Vastgoed BV en Amstellimmo BV, beiden verbonden aan H & R Holding, waarvan Lüske de directeur is.

In oktober 1998 speelde een kort geding van Lüske tegen de bewoners van het ADM. Hij vroeg een ontruimingsvonnis aan op basis van een koopcontract met een bevriende makelaar, van der Vloodt. Het verkoopbedrag was ineens verhoogd tot 86 miljoen gulden. Lüske verloor het kort geding, het koopcontract werd niet overtuigend bevonden en de verkoopprijs buiten alle proporties.

Lüske is berucht vanwege uiterst gewelddadig optreden tegen krakers en komt voor op 'de lijst van 16', (personen die criminele organisaties leiden) samengesteld door de commissie van Traa in de IRT Affaire.

Het proces begint om 9.30h in de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hay Schoolmeesters: tel. 06.50287986

=============

Press release ADM:
Subject: Mafia boss Bertus Lüske on trial for attempted men slaughterOn Friday, August 20, 1999, the criminal court case will be held against Bertus Lüske. He must face the following charges: 3 times attempted man slaughter, use of violence in public  and breaching the privacy of people's homes.

At the end of April last year, a gang of about 15 muscle-men have tried with brute force to evict and demolish the squatted ADM terrain in the Western Harbor area. Early in the morning, the gang of muscle-men and a large excavator forcibly gained access to the terrain. The gang of muscle-men broke the windows of the ground floor apartment and removed the then present resident.

While the rest of the residents were still sleeping, the excavator, a huge shovel, began to bump into the facade of the building without warning. A number of residents woke up in death anxiety and it resulted in a life-threatening situation.

Two floors have been destroyed and a lot of material damage has been caused.

The owner of the property, real estate tycoon Bertus Lüske, was himself present, and conducted as an full-fledged conductor the illegal action. He hit one of the squatters on his jaw when he tried to prevent the demolition. A girl has been thrown aside by force and a number of others were threatened with violence.

Five days after the action, he has been detained and spend around 35 days in jail.

Lüske is in the possession of a demolition license, but an eviction sentence is not yet pronounced.

This was his third attempt to evacuate (illegally) the residents without a legal basis . The first attempt took place on January 21, 1998, Lüske had no demolition license at that time.

The second took place on March 3, 1998, just after a demolition license was issued.

Companies involved in the evacuation attempts are Steenkorrel B.V., Oudtzwanenburg B.V. And D. Kuiper Transport & Crane Rental.

All of them are compliced in breaching the privacy of people's homes and have completely ignored the implementing regulations that are part of the demolition permit that were drafted by the Municipal Housing Sevice.

The ADM terrain was purchased in May 1997 for the amount of 28 million guilders by Chidda Vastgoed BV and Amstelimmo BV, both of which are associated with H & R Holding, of which Lüske is the director.

In October 1998, a 'court-case in short' took place (Lüske against the ADM residents). He asked for a eviction sentence on the basis of a contract of sale with a broker, where he was friends with, Van der Vloodt. The sales amount was suddenly raised to 86 million guilders. Lüske lost the short trial, the purchase contract was not convincing and the selling price out of proportion.

Lüske is notorious because of extremely violent action against squatters and appears on 'the list of 16', (persons leading criminal organizations) put together by the Van Traa committee in the IRT Affaire.

The trial starts at 9.30h in the court house on the Parnassusweg in Amsterdam.

For more information, please contact Hay Schoolmeesters: tel. 06.50287986