1998-05-01----- [Lüske / Chidda] <RAVAGE> "Graafmachine als moordwapen" ||| "Excavator as murder weapon"

(English translation below)

======================

Graafmachine als moordwapen

Voor de derde keer in korte tijd zijn de krakers van het ADM-terrein in Amsterdam door een knokploeg van eigenaar Bertus Lüske bedreigd. Zaterdag­ochtend 25 april om kwart over zes werd met een graafmachine de gevel van het pand ingebeukt. Enkele van de bewoners konden ternauwernood aan vallend puin en glas ontsnappen. Nadat de gealarmeerde politie drie kwartier later arriveerde bliezen Lüske en z'n knokploeg de aftocht. De krakers hebben inmiddels een aanklacht ingediend, onder meer wegens poging tot dood­slag.

Met de kreet ,,Jullie moeten opdonderen hier'' kwam Lüske op zaterdagoch­tend voor de derde maal de bewoners van het ADM-terrein, gelegen aan de Hornweg in Amsterdam-West, een bezoekje brengen. Het pand, dat op 12 oktober 1997 herkraakt werd, kreeg op 21 januari voor de eerste maal een illegale sloopploeg op bezoek. Een tweede poging volgde op 3 maart, waarbij de door Lüske inge­huur­de domme krachten met ijzeren staven de ramen van het pand begonnen in te beuken. Ook toen werd de sloopploeg vergezeld door een graafmachine.

Bij deze actie, uitgevoerd door het bedrijf Steenkorrel BV werkt, bleef de schade nog enigszins binnen de perken. Maar wie nu een kijkje op de Hornweg in het Weste­lijk Havengebied neemt moet toch wel even slikken. Ruim drie kwartier konden Lüskes mannen de graafma­chine gebruiken om daadwerke­lijk met de sloop te beginnen. De ravage is dan ook enorm. Een van de hoeken van het pand ligt in puin. De gevels aan beide zijden zijn verdwenen, evenals delen van de vloer en het dak. Dit deel van het pand valt moeilijk nog op te knappen.

Een van de bewoonsters doet haar relaas: ,,Ik lag te slapen toen ik een bons hoorde. Dat was het geluid waarmee de grijparm een verdieping onder mij de ramen insloeg. Ik ben uit bed gesprongen, heb wat kleren aangedaan en nog wat spullen in veiligheid gebracht. Toen sloeg die grijparm ook in mijn kamer de boel aan diggelen." Enkele van de bewoners zijn aan de dood ontsnapt. Zij sliepen achter de muren en ramen die door de graafmachine werden ingebeukt. De ramp had nog groter kunnen zijn, omdat de niet afgesloten gasleidingen en elektrische bedrading aan gort werden getrokken, waarmee een reële kans op een gasontploffing ontstond. Overi­gens is de schade zo enorm dat het wel lijkt alsof er daadwerkelijk een ontplof­fing heeft plaatsgevonden.

Lüske, die al twintig jaar lang in de clinch met de Amsterdamse kraakbewe­ging ligt, kwam zelf nog fysiek in actie door een protesterende ADM-bewoner een klap te geven. Zijn vijftien kleerkasten tellende sloop/knokploeg gedroeg zich eveneens uiterst intimiderend. Verschillende bewoners werden in het pand met brandblussers achterna gezeten. Nadat de politie verscheen, konden de sloopactiviteiten nog even doorgaan. Daarna mochten Lüske en zijn mannen vertrek­ken. Later diende een aantal krakers aangifte in wegens poging tot doodslag, vernieling en nog wat zaken. Saillant detail: de gehuurde graafma­chine van Steenkorrel BV wordt doordeweeks door de gemeente ingezet bij werkzaamheden voor de vuilverbrandingsoven aan de Hemweg.

Kunstzinnig object

Het ADM-gebouw werd in de jaren tachtig voor de eerste maal gekraakt. Jarenlang woonde en werkte een grote groep mensen aan de Hornweg. Een van de bekendste bedrijfjes was Joke's Koeienverhuur, waar vele bands hun platen opnamen. In 1993 werd het pand 'wegens spoedeisend belang' ontruimd, waarna er niet veel meer mee gebeurde. Het werd nog even als opslag gebruikt, af en toe vond er een illegale houseparty plaats, maar daarna gebeurde er jarenlang niets.

Op 12 oktober vorig jaar herkraakten meer dan honderd mensen het gebouw. Ze troffen een totaal onttakeld pand aan, waardoor ze de eerste maanden veel van hun energie aan de herbouw van het kantoorgebouw en de loods van de voormalige Amsterdamse Droogdok Maatschappij moesten spenderen. Eigenaar Lüske diende in de tussentijd een aanvraag voor sloop van de gebouwen in.

Lüske, een gehaaide en gewelddadige speculant, kreeg die vergunning op 25 februari van dit jaar. Met de sloopvergunning in de hand moet hij nu via de rechter een ontruimingsbevel krijgen, waarna hij de gebouwen uiteinde­lijk kan slopen. Een ontruimingsvonnis is echter nog niet aan de orde, waardoor de krakers voorlopig nog kunnen blijven wonen en werken op het ADM-terrein, zij het onder voortdurende dreiging van Bertus Lüske en zijn maatjes van Steenkorrel BV, Oudtzwanenburg BV en D. Kuiper Transport & Kraanverhuur. (Ook al bij Groenoord, en de Silo in actie geweest)

Inmiddels hebben de bewoners het puin zo goed als mogelijk is onder het tapijt weggeveegd, en maken ze er maar het beste van. ,,Het is min of meer op orde nu,'' meldt een van hen. ,,We hebben op de meeste plekken al nieuwe ramen ingezet, en al met al is met die hap uit het pand het ADM nog meer dan voorheen een kunstzinnig object geworden.''

De ADM-ers hebben begin deze week nog een bezoek gehad van een inspecteur van politie, die aangaf de zaak in de gaten te zullen blijven houden. Lüske zou zich deze week nog op het politiebureau aan de Lodewijk van Deyssel­straat moeten melden. Zijn advocaat heeft al een brief aan de ADM-bewoners geschreven, waarin hij namens de eigenaar stelt dat de slopers getracht zouden hebben te onderhandelen, en dat het allemaal niet aan Lüske te wijten is. Omdat een van de bewoners de tegenwoordigheid van geest had om de brute sloopaanval te filmen, zal hij waarschijnlijk toch met de billen bloot moeten. Het is te hopen dat hij eindelijk eens een flinke douw krijgt, de strapat­sen van dit heerschap duren namelijk al veel te lang. (Rob)

 

==================================

Read the original article here

==================================

 

Excavator as murder weapon


For the third time in a short period, squatters of the ADM terrain in Amsterdam are threatened by a gang of owner Bertus Lūske. Saturday morning, April 25th. at quarter past six [in the morning] an excavator pounded the facade of the building. Some of the residents narrowly escaped the falling debris and glass. Once the alerted police arrived after some 45 minutes, Lüske and his gang retreated. The squatters have filed a lawsuit on several charges, including attempted murder.

With the yell ,,You have to get the hell out of here '' Lūske came on Saturday morning for the third time to visit the residents of the ADM terrain, located at the Hornweg in Amsterdam-West. The terrain, which was re-squatted on October 12th., 1997, was visited on January 21st. for the first time by an illegal demolition gang. A second attempt followed on March 3rd., during which the hulks, hired by Lüske started to pound the windows of the [former office] building with iron bars. Also then the demolition gang was accompanied by an excavator.

During this action, executed by the company Steenkorrel BV, the damage was not that serious. But if you take a look now at the Hornweg in the Western Harbour-area, one has to swallow a lot. More than three quarters of an hour Lüske’ men were able to use the excavator to actually start with the demolition. The devastation is therefore enormous. One of the corners of the building is in ruins. The facades on both sides are gone, as well as parts of the floor and the roof. This part of the building will be  very difficult to refurbish.

One of the female residents tells her story: ,, I was sleeping when I heard a thud. That was the sound of the gripper, smashing the windows one floor below me. I jumped out of bed, put on some clothes and got some stuff to safety. Then that gripper also smashed my whole room to smithereens.” Some of the inhabitants have escaped death. They slept behind the walls and windows that were pounded by the excavator. The disaster could have been even worse, because the not closed-off gas pipes and electrical wires were pulled to pieces, thus creating a real risk of a gas explosion. Moreover, the damage is so enormous that it seems as if there has been actually a [gas]explosion.

Lüske, who has been at loggerheads with the Amsterdam squatters' movement, came himself physically in action, pounding a protesting ADM-resident. His fifteen member strong demolition / thug-team behaved also extremely intimidating. Several residents were chased with fire extinguishers throughout the building. After the police appeared, the demolition activities could go on for a while. After this Lüske and his men were allowed to leave. Later a number of squatters filed law suits for attempted murder, destruction and other matters. Interesting detail: the excavator that was rented by Steenkorrel BV is during weekdays in use by the municipality for doing work at the incinerator at the Hemweg.

Artistic object

The ADM building was in the eighties squatted for the first time. For years  a large group of people lived and worked at the Hornweg. One of the best known businesses was Joke's Koeienverhuur, where many bands recorded their albums. In 1993 the property was “because of urgent interest" evicted, after which nothing much did happen. It was for a short while in use as a storage facility, occasionally there was an illegal house party, but after that nothing happened for years.

On October 12th. last year, more than a hundred people squatted the building. They found a totally gutted building, so they had to spend during the first months, a lot of their energy on refurbishing the office building  and the shipbuilding hall of the former Amsterdam Dry Dock Company. Owner Lüske applied in the meantime for a permit to demolish the buildings.

Lüske, a violent and slick [real estate] speculator, got that license on February 25th. of this year. With the demolition permit in hand, he now had to obtain an eviction-order through the courts, after which he is eventually allowed to demolish the buildings. An eviction order is not yet on the agenda, so that gives the squatters some time to continue to live and work at the ADM terrain, albeit under constant threat of Bertus Lūske and his buddies from Steenkorrel BV, Oudtzwanenburg BV and D. Kuiper Transport & Kraanverhuur . (They all came in action before at Groenoord, and the Silo)

Meanwhile, the residents have swept as much as possible the debris under the rug, and they try to deal to their best of abilities with the circumstances. ,,It's more or less all right now'', says one of them. ,,We have put in new windows in most places, and all in all with the bite out of the building, the ADM has become even more so than before an artistic object.''

The ADM-ers have had earlier this week a visit from a police inspector, who indicated that he will continue to monitor the case closely. Lüske has to report later this week at the police station at the Lodewijk van Deysselstraat. His lawyer has already written a letter to the ADM-residents, in which he argues on behalf of the owner that the demolition-crew tried to negotiate, and that Lüske is not to blame for anything. Because one of the residents had the presence of mind to film the brutal demolition attack, he'll probably won’t get away with this. It is hoped that he finally will get a big push, the shenanigans of this gentleman has lasted already for far too long. (Rob)