1997-11-14----- <RAVAGE> "Oude tijden herleven op de ADM" ||| "Old times relive at the ADM"

(English below)

================

Oude Tijden Herleven Op De ADM


"We kunnen hier zo weer gaan oefenen, onze oefenruimte is nog bijna volledig intact", zegt zanger G.W. Sok van The Ex vanaf het podium. The Ex was een van de bands die speelde op het spetterende openingsbenefiet op het 'herkraakte' ADM terrein.  

Niet alleen de oude oefenruimte van de Ex blijkt nog intact. Op wat gebroken ruiten en het door de voormalige 'huurder' gesloopte sanitair na is er sinds het ADM (Amsterdamse Droogdok Maatschappij) terrein begin 1993 ontruimd werd vrijwel niks veranderd. De huurder, Ter Haak Beheer B.V., die het terrein voor drienhalve ton per jaar huurde van eigenaar West Invest, gebruikte slechts de grote hal voor sporadische containnerreparaties en sloeg af en toe wat plastic of vaten op.

Van Ter Haak's plannen - het bouwen van een Roll On Roll bedrijf - op basis waarvan de vorige gebruikersgroep is ontruimd - is nooit iets terecht gekomen. In 1995 verdwijnt Ter Haak BV op onduidelijke wijze zelfs helemaal van het toneel. De nieuwe spelers zijn een Zweedse bank en de Pays Bas bank in samenwerking met West Invest. Ook zij ondernemen niets met het ADM terrein en komen niet verder dan kleingebruik.  

Heel af en toe vinden er nachtelijke activiteiten plaats aan een van de kades. Een schip legt aan, de grote deuren van de loods gaan open en vrachtwagens rijden op en neer naar het schip. Kranen op het schip lossen de vrachtwagens. De hele nacht wordt druk gewerkt aan activiteiten die het daglicht blijkbaar niet kunnen verdragen.

Eind 1996 en begin 1997 wordt het terrein een tijdje officieel bewaakt totdat in mei 1997 Amstellimo BV en Chidda Vastgoed BV - twee dubieuze bedrijven waarachter de beruchte Amsterdamse speculant Lüske schuilgaat - eigenaar worden van het ADM terrein. Al snel is de bewaking verdwenen en verstrijkt er opnieuw een half jaar zonder dat er iets met of op het terrein is gebeurd. Een ideaal moment om in te grijpen.

Op zondag 12 oktober wordt het ADM-terrein door een grote groep mensen herkraakt. Het meer dan 43 hectare grote terrein biedt naast woonruimte veel mogelijkheden voor creatieve mensen en alternatieve bedrijven. Met de mogelijke ontruiming van de Silo, Ruigoord en het Vrieshuis in het vooruitzicht is er grote behoefte aan zo'n plek.  

Vrijdag 7 november werd de herkraak met een feestelijk openingsbenefiet gevierd. Vanaf de bedreigde Silo kon je je per boot, bus of boerenwagen naar het ADM terrein laten vervoeren. Al van ver ontwaar je de gekleurde lichten in een verder donkere omgeving. Djembe's schallen over het water en de lucht van brandend hout komt je tegemoet.  

In de voormalig bedrijfskantine is het feest in volle gang. Veel mensen waren al vroeg aanwezig om een heerlijke maaltijd te nuttigen. Veel oude bekenden halen herinneringen op van vroeger. Oud bewoners en gebruikers gaan kijken hoe hun vroegere woon- of werkruimte er nu uitziet.  

Na het optreden van een perscussiegroep betreed het 'wereldberoemde' Bettie Serveert het podium. Ruim een half uur lang brengen ze nummers van de Velvet Underground ten gehore. Daarna is de beurt aan de Malinese Kora-speler Djibril Diabate wiens betoverende klankenspel enthousiast door het publiek wordt ontvangen. Om een uur of twee, ruim twee uur later dan gepland - maar dat is nu eenmaal altijd het geval met de feesten op de ADM - betreedt The Ex het podium.  

Opvallend melodieus, maar nog steeds met de kenmerkende Ex-beat, spelen ze een overtuigende set. Djibril mag ook nog een nummertje opluisteren. Het bier en de tequila uit de cocktail-bar hebben inmiddels het gewenste effect bereikt; men danst, praat of hangt ergens dolgelukkig tegen een paal. Op het podium zet een slagwerkgroep compleet met dansers het eerste ritme in. Tot in de vroege ochtend wordt er nog gedanst en gefeest. Sommige dingen veranderen nooit.  

Freek Kallenberg

 

===================================

Uit: Ravage #246 van 14 november 1997  

===================================

 

The old times relive, at the ADM


"We can just start practicing here again, our rehearsal room is almost completely intact," says singer G.W. Sock of The Ex from the stage. The Ex was one of the bands that played at the spectacular opening benefit on the 're-squatted' ADM terrain.

Not only the old rehearsal room of the Ex still appears intact. Apart from some broken windows and the sanitary that was destroyed by the former “tenant”, almost nothing changed, since the ADM’ (Amsterdam Dry Dock Company) premises were evicted in early 1993. The tenant, Ter Haak Beheer BV, which rented the site for three and a half tons (=> one 'ton' = 100,000 guilders) per year from owner West Invest, only used the big hall for sporadic container-repairs and stored occasionally some plastic barrels.

The plan of Ter Haak - to build a Roll On Roll company - on which the previous users were evicted - never got established. In 1995 Ter Haak BV disappears in an unclear manner altogether from the scene. The new players are a Swedish bank and the Pays Bas bank in collaboration with West Invest. They also don’t establish anything on the ADM terrain, besides minor activities here and there.

Very occasionally nightly activities take place at one of the quays. A ship moors, the large doors of the big hall open and trucks are driving up and down to the ship. Cranes on the ship unload the trucks. The whole night people are busy with activities that apparently can not be done during daylight.

In late 1996 and early 1997 the site is officially guarded for a while until May 1997 when Amstelimmo BV and Chidda Vastgoed BV - two dubious companies, in the background controlled by notorious Amsterdam’ [real estate]speculator Lüske  - become owner of the ADM terrain. Soon the guards are gone and another half a year goes by without anything happening with or on the premises. An ideal time to intervene.

On Sunday, October 12th. the ADM site is re-squatted by a large group of people  The more than 43 hectares’ site offers besides housing many opportunities for creative people and alternative businesses. With the possible eviction of “De Silo”, Ruigoord and “Het Vrieshuis America” there is a great need for such a place.

Friday, November 7th. the re-squat was celebrated with a festive opening’ benefit. From the endangered Silo you could be transported by boat, bus or farm wagon to the ADM site. From afar you could see the coloured lights in an otherwise dark environment. Djembe’s sound over the water and the smell of burning wood meets you.

In the former workers’ canteen the party is in full swing. Many people were present early to enjoy a delicious meal. Many old friends reminisce about the past. Old residents and users are going around to see how their former house or work space is looking now.

After the concert of a percussion group, the 'world famous' Bettie Serveert climbs the stage. For more than one hour and a half they play songs from the Velvet Underground. Then it is the turn of the Malian’ Kora-player Djibril Diabate, whose enchanting play with sounds is enthusiastically received by the public. Around 2 o’clock, more than two hours later than planned - but that is just always the case with parties on the ADM - The Ex enters the stage.

Strikingly melodic, but still with the characteristic Ex-beat, they play a convincing set. Djibril may also during one song, add his luster. Beer and tequila’ cocktails from the cocktail-bar have now achieved the desired effect; People are dancing, talking or leaning ultimately happy against a pole. On stage a percussion ensemble complete with dancers start the first rhythm. Until the early morning, people were dancing and partying. Some things never change.

Freek Kallenberg