Lüske' heirs commit fraud by tree-felling permit application / Erven Lüske plegen fraude bij vergunningsaanvraag bomenkap (28-01-2016)

(English below)

Afgelopen donderdag (28 januari 2016) diende Chidda C.S. weer bewijsstukken in waarmee gesjoemeld is. Eerder al werden crusiale bladzijdes uit een ecologisch rapport vrijwel onleesbaar gemaakt in een bezwaarprocedure tegen de gemeente (10 dec 2015) en werd deze belangrijke informatie mbt de aanwezige natuurwaarden op de ADM achtergehouden voor de omgevingsdient, die de kapvergunning moest beoordelen en per brief expliciet om meer info verzocht. Nu werd een nieuw ecologisch adviesbureau ingeschakeld, die in een nieuw rapport (d.d. 19 januari) de suggestie wekt eerdere onderzoeken samen te vatten, daarbij echter de relevante conclusies en aanbevelingen weg laat en ongefundeerd tot geheel andere conclusies komt.

Dit deden de erven van Luske in een rechtzaak, waarin de bewoners van de ADM de rechter verzochten om niet toe te staan dat bomen gekapt mogen worden gedurende de bezwaarprocedure tegen de verleende kapvergunning m.b.t. 470 bomen voor het hek.

Op 22 september schreef bureau Waardenburg in opdracht van Chidda C.S. een rapport n.a.v. ecologisch onderzoek op het ADM-terrein. Dit rapport maakte onder andere duidelijk melding van een roofvogelnest ten noorden van de loods op het ADM terrein en een ransuil, die vermoeddelijk zijn nest heeft nabij de dienstwoningen en daarmee dus mogelijk in het gebeid dat in fase 2 gekapt wordt. Aanbeveling is dan ook dat er meer onderzoek gedaan moet worden o.a. naar de aanwezigheid van jaarrond beschermde nestplaatsen en de waarde van de beboste delen als foerageergebied voor o.a. vleermuizen. Het rapport concludeert dat er een ontheffing nodig is ofwel een verklaring van geen bedinkingen, alvorens een kapvergunning verleend kan worden.
Opvallend is dat uitgerekend blz 1, 3, 4 en 9 van dit rapport onleesbaar ingescand waren in de versie die door Chidda ter bewijs werd ingediend in de zitting op 10 december en dat nu juist op deze bladzijdes de roofvogelsoorten benoemd zijn, en bovengenoemde aanbevelingen en conclusies mbt bomenkap op de ADM te lezen zijn.

Op 30 september heeft de omgevingsdienst extra informatie gevraagd aan Chidda c.s. in verband met het kunnen beoordelen van de ingediende aanvraag tot kapvergunning. In aantwoord daarop heeft Chidda laten weten dat alles gebeurd in nauw overleg met een ecoloog van bureau Mees, daarmee suggererende dat alles volgens relevante wet- en regelgeving zal plaatsvinden.
Bovengenoemde informatie werd daarbij echter verzwegen.

Op 19 januari kwam Dresme&vanderValk met een nieuw rapport, waarin verwezen wordt naar 3 onderzoeken die door bureau Waardenburg zijn uitgevoerd; selectief wordt er een kaartje getoond, echter de belangrijkste conclusies uit die rapporten (en hoe deze door Chidda herhaaldelijk niet worden opgevolgd) worden verzwegen en men komt tot geheel eigen conclusie, namelijk (dat laat zich al raden) dat er geen enkele natuurwaarde verloren gaat indien deze 470 bomen gekapt worden.

Daarbij werden verregaande conclusies getrokken mbt vleermuizen, terwijl het vleermuizen onderzoek op de ADM nog niet eens is afgerond, mbt roofvogels, terwijl het Waardenburgrapport waarin dat is onderzocht het deel betrof van het ADM-terrein binnen het hek en mbt rugstreeppadden, terwijl het onderzoek dat Waardenburg daartoe deed enkel betrekking had op fase 1 (dus excl fase 2) van de voorgenomen kap voor het hek.

Kortom:
Eerst trekt Koole B.V. in opdracht van Chidda midden in het broedseizoen zonder enige vergunning of ontheffing bomen uit de grond (waarbij ook ADMers gewond raken, die hiervan aangifte deden, sindsdien worden juist de ADMers regelmatig als gewelddadig betiteld), dan worden de erven Luske gedwongen ecologsich onderzoek uit te voeren, vervolgens negeren ze diverse aanbevelingen uit meerdere rapporten van Waardenburg. Sindsdien verzwijgen ze crusiale informatie voor gemeentelijke diensten en zijn ze al twee keer geswitcht naar weer een ander ecologisch adviesbureau, net zo lang tot ze er één gevonden hebben, die wel komt tot conclusies die hen aan staan.

NB: Er zijn op 3 januari 2015 vier nesten aangetroffen in het plangebied (door ARDA Advies). Bijgevoegde foto betreft een ransuilennest op de ADM.

Een actueel overzicht (zomer 2015) van de aangetroffen flora en fauna op de ADM vind je hier.

Een contra-expertise (van 21 januari 2016) op het rapport van Dresme&vanderValk vind je hier.

De Quick-scan van Bureau Waardenburg (van september 2015) staat hier

=====================

Again shoddy evidence by Chidda Lüske'heirss commit fraud by tree-felling permit

Last Thursday (January 28, 2016) Chidda C. S. again presented proof that was tampered with. Already before, crucial pages from an ecological report were made unreadable in an appeal against the municipally (10 dec 2015) and they withheld this important information in relation to the ecological value of the ADM from the environment department, who had to assess the permit for the felling of the trees and had specifically requested more information. Then Chidda hired another ecological bureau who were instructed to make a new report (19 jan) that suggests to make a summary of the previous report, but leaves out all the relevant conclusions and recommendations and presents completely other conclusions.

This is what the heirs of Lüske did in a court-case, where the residents of the ADM asked the judge to not allow the trees to be felled while the appeal against the permit to fell 470 trees in front of the gate is still going on.

On September 22nd, commissioned by Chidda, bureau Waardenburg wrote a report based on ecological research on the ADM-terrain. This report clearly made mention of a raptor-nest north of the warehouse on the terrain and a long-eared owl, who probably has a nest near the 2 houses and therefore possibly in the area that will be felled. Recommended is to conduct more research for the presence of year-round protected nests and the value of the forest as a foraging area for the bats among others. This report concludes that an exemption is needed before a permit to fell the trees can be granted.
Worth noticing is that page 1,3,4 and 9 of this report were scanned and made unreadable in the version Chidda presented to the court in the hearing on the 10th of December and it is exactly these pages that mention the raptor species and afore mentioned recommendations and conclusions concerning the felling of trees on the ADM.

On September 30 the environment department asked Chidda to provide more information in order to judge the request for a felling permit. In response to which Chidda replies that everything happens in consultation with bureau Mees, hereby suggesting that everything will happen according the applying rules and regulations.
The above mentioned however was concealed.

On Januari 19th Dresme and Vandervalk made a new report wherein 3 reports of bureau Waardenburg are mentioned and a map is shown, however the most important conclusions from these reports (and how Chidda dishonours these findings) are left out and they draw up their own totally new conclusion, namely (it is not hard to guess) that no ecological value would be lost in case the 470 trees are felled.

This report (January 19th) also includes pre-emptive conclusions:
-about the bats, while the bat-research is not yet completed;
-about the raptors, while Waardenburg only conducted research inside the ADM and not in front of the gate
-about the natterjack toad, while the research bureau Waardenburg conducted only took place at parcel 1 (not parcel 2, where the permit for felling also applies)

in short:
First we see Koole B.V., commissioned by Chidda, felling trees without any permit or exemption, in the middle of the birds' breeding season, meanwhile attacking people of the ADM.
Then they were ordered to conduct ecological research, however Chidda completely ignores every recommendation from multiple reports of Waardenburg, conceals the decisive information from the municipally and switches to a different bureau for ecological research twice after, until they found one willing to type up what they want to hear.

FYI: 

- The photo of the long-eared owl is taken from the website www.vogelboek.nl

- An up-to-date (Summer 2015) of all the flora and fauna at the ADM can be viewed here

- A counter expertise (from January 21st. 2016) on the report of Dresme&vanderValk can be viewed here.

- The Quickscan of Bureau Waardenburg (from September 2015) can be viewed here